Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Molekularne metody oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.MMOJ9.SM.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne metody oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z uwarunkowaniami genetycznymi jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Omówione zostaną podstawowe mechanizmy molekularne kształtujące cechy użytkowości mięsnej i mlecznej, wraz z omówieniem polimorfizmów genów.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Kategorie produktów zwierzęcych. Pojęcie jakości w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, ich bezpieczeństwo, zgodność z normami prawa, a także ocena wartości odżywczej i sensorycznej oraz przydatności do przetwórstwa.

2. Czynniki warunkujące jakość produktów zwierzęcych. Genomika jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zajmująca się analizą genomów.

3. Molekularne mechanizmy kształtujące jakość produktów zwierzęcych. Genomika, transkryptomika i proteomika jako narzędzia do badania cech użytkowych zwierząt gospodarskich.

4. Aktualne osiągnięcia dotyczące sekwencjonowania genomów zwierząt gospodarskich.

5. Selekcja wspomagana markerami. Selekcja genomowa na podstawie: SNP, haplotypów, analizy spokrewnień.

6. Genomika i transkryptomika w cechach związanych z użytkowaniem mięsnym.

7. Genomika i transkryptomika w cechach związanych z użytkowaniem mlecznym. Jakość mleka. Geny związane z ilością lipidów w mleku. Polimorfizmy genów białek mleka (laktoglobuliny, laktoglobuliny, kazein), ich wpływ na skład, wartość odżywczą oraz przydatność przetwórczą.

8. Genomika i transkryptomika w procesach mammo- i laktogenezy. Główne procesy zachodzące w gruczole mlekowym: laktogeneza, laktopoeza, wydzielanie i wydalanie mleka. Genetyczne aspekty oporności na mastitis

9. Geny związane z otłuszczeniem. Tłuszcz jako składnik żywności istotnie wpływający na jakość mięsa i jego przetworów. Czynniki transkrypcyjne oraz kofaktory jądrowe regulujące proces adipogenezy. Otłuszczenie i czynniki warunkujące ekspresję genów związanych z otłuszczeniem. Genetyczne uwarunkowania otyłości. Polimorfizm genów związanych z otłuszczeniem.

10. Produkty pochodzące od zwierząt transgenicznych. Modyfikacje genetyczne jako narzędzie do poprawy cech użytkowych zwierząt gospodarskich. Genetyczne modyfikacje składu mleka. Cele biotechnologii gruczołu mlekowego. Zwierzęta transgeniczne jako bioreaktory.

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Zwierzchowski L., Świtoński M., Genomika bydła i świni, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

2. Charon K.., Świtoński M., Genetyka zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Słomski R., Analiza DNA. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008.

2. Kaczor U., Murawski M., Pustkowiak H., Liana B. 2010. Fattening of lambs with mothers on mountain pasture as a factor modifying the fatty acid content of meat, intermuscular and Sidney fats. Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern trends in meat production. Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch. Kraków 31- 40.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- najważniejsze metody analizy instrumentalnej i metody analityczne stosowane w diagnostyce genetycznej zwierząt gospodarskich

- posiada wiedzę z zakresu wykorzystania programów bioinformatycznych w analizie kwasów nukleinowych i białek; potrafi przeprowadzić analizę porównawczą sekwencji DNA, RNA i białek, zwłaszcza w odniesieniu do genów warunkujących użytkowość zwierząt

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- izolować genomowe DNA oraz wykorzystywać amplifikację DNA do analizy molekularnej materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt gospodarskich

- przeprowadzić wybrane analizy produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, nabiału, mięsa, wędlin, itp.) oraz interpretować ich wyniki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent:

- wykazuje odpowiedzialność wynikającą ze stosowanych technik badawczych wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zdaje sobie sprawę, że wyniki tych analiz mają wpływ na bezpieczeństwo konsumentów

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej

Metody i kryteria oceniania:

- Na ocenę pozytywną należy aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przyswoić treści prezentowane na wykładzie; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 70%.

- Na ocenę pozytywną należy aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przeprowadzić zadane analizy zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 30%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Urszula Kaczor, Małgorzata Szczęsna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Andres, Urszula Kaczor, Małgorzata Szczęsna
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Urszula Kaczor, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.