Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HTCH4.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące pochodzenia i udomowienia świń, charakterystykę ras krajowych i zagranicznych, a także znaczenia gospodarczego trzody chlewnej. Uwzględniony zostanie wpływ czynników środowiskowych takich jak: systemy utrzymania, żywienia, warunki mikroklimatyczne, a także praktyczne aspekty żywienia różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej, szczególnie zaś zwierząt użytkowanych rozpłodowo. Omówione zostaną metody i kryteria selekcji, sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej.

Pełny opis:

Znaczenie gospodarcze hodowli świń, Pochodzenie i udomowienie świń, Rasy świń polskie i zagraniczne, Typy użytkowe świń

Organizacja hodowli i chowu świń w Polsce, Księgi zwierząt zarodowych , Metody oceny wartości hodowlanej, Użytkowanie rozpłodowe świń, Ocena użytkowości rozpłodowej świń

Zasady żywienia świń, Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu świń, Żywienie i utrzymanie zwierząt przeznaczonych do rozrodu

Metody krzyżowania towarowego świń, . Tucz trzody chlewnej

Efektywność rozrodu świń

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej, Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń

Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów, Pielęgnacja i odchów prosiąt, Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu

Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania, Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni, Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania

Znakowanie i nazewnictwo trzody chlewnej, Dokumentacja hodowlana, rodzaje dokumentów, Licencja i kwalifikacja, zasady wpisu do ksiąg zwierząt zarodowych

Przyżyciowa ocena knurków i loszek hodowlanych, Ocena poubojowa w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCH), Standard pokrojowy, ocena pokroju

Literatura:

1. Hodowla i użytkowanie świń, red. B. Grudniewska, Wyd. ART. Olsztyn 1998,

2. English P., Smith W., MacLean A: Zwiększanie produkcyjności loch. PWRiL, 1988.

3. Kondracki S. Chów świń. PWRiL Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada wiedze odnośnie wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy oraz Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

definiuje metody efektywnej pracy hodowlanej, zna podstawowe aspekty biotechnologii rozrodu

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli.

Potrafi ocenić przydatność budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń

Potrafi oznakować zwierzęta w systemie znakowania trwałego (tatuaż) i nietrwałego (kolczyk) wykonać ocenę zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem zasad programów hodowlanych, w tym ocenę wskaźników tucznych, rzeźnych i pokrojowych

ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie hodowli zwierząt oraz szeroko pojętego rolnictwa

jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Jacek Nowicki, Mariola Pabiańczyk, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.