Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HOTCH.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka przedmiotu: Tematyka wykładów obejmuje wiadomości z zakresu pochodzenia i znaczenia gospodarczego świń, charakterystyki najważniejszych ras użytkowanych w Polsce i na świecie, organizacji hodowli i chowu świń w Polsce oraz podstaw żywienia różnych grup świń.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowej terminologii stosowanej w hodowli i chowie trzody chlewnej, sposobów pielęgnacji różnych grup technologicznych trzody chlewnej, sposobów ich utrzymania i żywienia oraz oceny wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej.

Pełny opis:

Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Czesław Klocek

Forma zaliczenia: egzamin

TEMATYKA WYKŁADÓW (15 godz.)

1. Pochodzenie i pogłowie świń 1 godz.

2. Znaczenie gospodarcze hodowli świń 1 godz.

3. Rasy świń 1 godz.

4. Niekonwencjonalne użytkowanie świń 1 godz.

5. Użytkowość rozpłodowa loch 1 godz.

6. Ocena wartości hodowlanej knurów 1 godz.

7. Krzyżowanie towarowe 1 godz.

8. Specyfika okresu okołoporodowego u loch 1 godz.

9. Odchów prosiąt 1 godz.

10. Środowisko chowu świń ? mikroklimat 1 godz.

11. Warunki utrzymania świń 1 godz.

12. Zasady żywienia świń 1 godz.

13. Czynniki wpływające na efektywność tuczu 1 godz.

14. Jakość mięsa i wyrobów wieprzowych 1 godz.

15. Ekonomiczne aspekty chowu świń 1 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ (45 godz.)

1. Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej 2 godz.

2. Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń 2 godz.

3. Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch karmiących i knurów 2 godz.

4. Pielęgnacja i odchów prosiąt praktyczne wykonywanie zabiegów zootechnicznych 4 godz.

5. Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu 2 godz.

6. Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania 2 godz.

7. Sposoby zapewnienia komfortu bytowego świń 3 godz.

8. Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni 2 godz.

9. Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania 2 godz.

10. Ocena przyżyciowa i poubojowa wartości tucznej i rzeźnej. Ocena pokroju 3 godz.

11. Efektywność rozrodu świń - ćwiczenia praktyczne w zakresie diagnostyki ciąży 3 godz.

12. Produkcja trzody chlewnej w warunkach gospodarstwa ekologicznego:

- Wymagania dotyczące utrzymania, żywienia świń oraz utylizacji odchodów

- Współzależności pomiędzy poziomem dobrostanu a jakością mięsa wieprzowego

- Systemy jakościowej produkcji rolniczej i certyfikacji - polskie i europejskie wieprzowe produkty tradycyjne i regionalne 14 godz.

13. Tucz trzody chlewnej 2 godz.

14. Księgi i rejestry zwierząt zarodowych, dokumentacja hodowlana 2 godz.

Literatura:

Materiały źródłowe:

Grudniewska B. (red.) ? Hodowla i użytkowanie świń, Wyd. ART. Olsztyn 1998

English P., Smith W., MacLean A.: Zwiększenie produkcyjności loch. PWRiL, 1988.

Normy żywienia świń. Wartość pokarmowa pasz. Omnitech Press, 1993.

Grudniewska B. red.: Żywienie trzody chlewnej, 1994.

Grudniewska B. ? Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt, Wyd. Spółdzielcze 1989

Kondracki S. Chów świń. PWRiL, Warszawa 1998.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)