Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HOTC2.SI.HZOpX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące znaczenia gospodarczego trzody chlewnej, oraz pochodzenia i udomowienia świń, a także charakterystykę ras krajowych i zagranicznych. Uwzględniony zostanie wpływ czynników środowiskowych takich jak: systemy utrzymania, żywienia, warunki mikroklimatyczne oraz metody i kryteria selekcji, sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej, a także praktyczne aspekty żywienia różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej, szczególnie zaś zwierząt użytkowanych rozpłodowo. W zakres tematyki wchodzi również tucz trzody chlewnej i korzyści wynikające z krzyżowania towarowego, hybrydyzacji, oraz podstawowe wady jakościowe mięsa wieprzowego.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najistotniejszymi zagadnieniami hodowli i chowu trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych tendencji w produkcji żywca wieprzowego i świń użytkowanych rozpłodowo na świecie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1 Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej

2 Metody i kryteria oceny wartości hodowlanej trzody chlewnej.

3 Ocena wartości rozpłodowej loch i knurów.

4 Ocena wartości tucznej i rzeźnej świń

5 Utrzymanie i pielęgnacja loch i knurów

6 Odchów i pielęgnacja prosiąt

7 Kształtowanie czynników środowiska chowu różnych grup produkcyjnych świń

8 Oddziaływanie produkcji trzody chlewnej na środowisko

9 Żywienie i utrzymanie zwierząt przeznaczonych do rozrodu

10 Krzyżowanie towarowe, hybrydyzacja.

11 Podatność świń na stres ? uwarunkowania i następstwa

12 Tucz trzody chlewnej

13 Czynniki determinujące jakość tusz i mięsa wieprzowego

14 Wycena i skup trzody chlewnej

15 Ekonomiczne aspekty chowu świń

Tematyka ćwiczeń

1 Charakterystyka stada zarodowego trzody chlewnej

2 Planowanie produkcji w fermach zarodowych, obrót stada

3 Określanie zapotrzebowania poszczególnych grup świń na składniki pokarmowe

4 Charakterystyka typowych pasz stosowanych w żywieniu trzody chlewnej

5 Układanie mieszanek treściwych uzupełniających i pełnoporcjowych

6 Opracowanie koncentratów paszowych i dawek pokarmowych

7 Opracowanie preliminarza paszowego 1

8 Praktyczne zasady postępowania w codziennej obsłudze świń

9 Zasady doboru do kojarzeń, remont stada

10 Praktyczna ocena pokroju świń

11 Pomieszczenia inwentarskie, typy kojców stosowanych w praktyce chowu świń

12 Projektowanie pomieszczeń sektora rozrodu w fermie trzody chlewnej

13 Opracowanie projektu pomieszczeń dla warchlaków, młodzieży hodowlanej

14 Sektor tuczu, funkcjonalne rozwiązania zadawania pasz i usuwania obornika

15 Planowanie obiektów towarzyszących pomieszczeniom trzody chlewnej

Literatura:

1 Grudniewska B. (red.) - Hodowla i użytkowanie świń, Wyd ART. Olsztyn 1998

2 Grudniewska B. - Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt, Wyd ART. Olsztyn 1999

3 Normy żywienia świń. Wartość pokarmowa pasz. Omnitech Press 1993.

4 Kondracki S. Chów świń. PWRiL Warszawa 1998.

5 Trzoda Chlewna Ogólnopolskie czasopismo specjalistyczne dla producentów świń, zootechników i lekarzy weterynarii (miesięcznik)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)