Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla małych przeżuwaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HMPRZ.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla małych przeżuwaczy
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy: Prewencja 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z charakterystyką biologiczną owiec i kóz, pochodzeniem, przystosowaniem do różnorodnych warunków utrzymania i ich znaczeniem w rolnictwie. Studenci zapoznani zostaną z podstawowymi rasami i kierunkami użytkowania mięsnego, mlecznego i wełnistego owiec i kóz, z pracami hodowlanymi jakie są prowadzone w stadzie, systemami utrzymania, technologiami produkcji oraz regulacją fizjologiczno-hormonalną cech rozrodczych i wykorzystania nowoczesnych metod biotechnicznych w rozrodzie owiec i kóz. Ponadto celem przedmiotu jest nakreślenie czynników warunkujących opłacalność produkcji perspektywy hodowli owiec i kóz w Polsce i na świecie. Omawiane są również choroby tych dwóch gatunków zwierząt zasady higieny ogólnej i pielęgnacji.

Pełny opis:

Biologiczna charakterystyka gatunku, Typy Konstytucyjne i użytkowe owiec i kóz. Gospodarcze znaczenie, charakterystyka, użytkowanie i rozmieszczenie ras hodowanych w Polsce i na świecie z uwzględnieniem ich kierunku produkcji. Zasady hodowli owiec w Polsce i na świecie, aktualnie obowiązujące programy hodowlane, zasady prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz klasyfikacja owiec do hodowli. Księgi hodowlane rejestry. Pomieszczenia dla owiec i kóz, systemy utrzymania z uwzględnieniem różnych warunków klimatycznych i środowiskowych. Dobrostan owiec i kóz. Fizjologiczne podstawy żywienia owiec i kóz. Pasze stosowane w żywieniu i zasady żywienia poszczególnych grup technologicznych owiec. Modele intensyfikacji produkcji owczarskiej w Polsce i Europie. Czynniki wpływające na wartość rzeźną mięsa jagnięcego. Przyżyciowa poubojowa ocena mięsności. Fizjologia wydzielania mleka u owiec i kóz. Długość laktacji. Czynniki wpływające na skład i cechy mleka owczego. Produkty mleka owczego. Biologiczna charakterystyka wełny owczej. Cechy fizyczne wełny. Wełna jako surowiec dla przemysłu włókienniczego. Fizjologiczne uwarunkowania rozrodu owiec i kóz. Możliwości sterowania rozrodem owiec i kóz z wykorzystaniem nowoczesnych metod biotechnicznych. Choroby owiec i kóz, ogólne zasady pielęgnacji, higieny ogólnej i profilaktyki.

Zapoznanie studentów z wymogami stawianymi na ćwiczeniach i gospodarstwem owczarskim na Bielanach. Prezentacja ras. Wprowadzenie nazewnictwa z zakresu hodowli owiec i kóz. Praktyczna ocena pokroju i kondycji owiec. Metody kontroli użytkowości w stadach. Określanie wieku owiec na podstawie uzębienia, rodzaje znakowania, system identyfikacji owiec i kóz. Metody poskramiania owiec i kóz. Plenność i metody zwiększania plenności u owiec i kóz. Genetyczne podstawy pracy hodowlanej. Odziedziczalność, heterozja i jej wykorzystanie, selekcja, brakowanie. Sezonowość rozrodu owiec i kóz. Aktywność płciowa maciorki i tryka. Cykl rujowy, spermatogeneza i charakterystyka płodności tryka. Biotechniczne metody sterowania rozrodem owiec, synchronizacja rui. Sposoby krycia owiec, organizacja stanówki. Pobieranie i ocena nasienia tryka. Inseminacja i jej znaczenie w hodowli owiec i kóz. Przenoszenie zarodków i pozaustrojowa produkcja zarodków. Ciąża, poród, postępowanie z matką i jagniętami po porodzie, rola siary. Metody diagnostyki ciąży. Praktyczne wykorzystanie metody USG w diagnostyce ciąży u owiec i kóz. Modele odchowu jagniąt w różnych systemach produkcji. Kożuchowe i futrzarskie użytkowanie owiec. Mleczne użytkowanie owiec i kóz. Czynniki warunkujące mleczność owiec. Produkcja serów i innych produktów z mleka owczego i koziego. Żywienie owiec z uwzględnieniem stanu fizjologicznego. Preliminarz paszowy. Systemy wypasu owiec. Profilaktyka zdrowotna w stadach owiec i kóz w cyklu rocznym. Choroby owiec i kóz. Ocena użytkowości mięsnej, rodzaje tuczu jagniąt i opasu zwierząt dorosłych. Przyżyciowa ocena jagniąt i koźląt rzeźnych. Ocena tusz jagnięcych metodą EUROP. Parametry oceny jakości tuszy i jakości mięsa jagnięcego. Warunki mikroklimatu owczarni, zasady i kryteria doboru parametrów w projektowaniu budynków i ich wyposażenia dla owiec i kóz. Organizacja pracy w gospodarstwie owczarskim. Kalendarz czynności w gospodarstwie owczarskim w ciągu roku z uwzględnieniem kierunków produkcji. Obornik owczy, możliwości jego zagospodarowania. Wypas kwaterowy. Koszarowanie owiec. Owce jako element kulturotwórczy i w ochronie krajobrazu.

Literatura:

1. Soroczyńska M. Hodowla Owiec. Wyd. FRSGGW (Fundacja Rozwoju

SGGW) Warszawa 1998.

2. Firtz Haring. Hodowla Owiec. PWN. Warszawa 1980

3. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju

zrównoważonego. praca zbiorowa. Wyd. Instytut Botaniki. PAN.

Kraków 2004

4. Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. praca zbiorowa. Wyd. Instytut

Botaniki. PAN. Kraków. 2006

5. Niżnikowski R. Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wieś jutra 2011

6. Wójtowski J. Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Wydawnictwo

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2013

7. Murawski M. 2011. Historia hodowli plennej owcy olkuskiej. Wiad. Zoot. 1, 15-20.

8. Murawski M., Bydłoń G., Sawicka-Kapusta K., Wierzchoś E., Zakrzewska M., Włodarczyk S., Molik E., Zięba D. 2006. The effect of long term exposure to copper on physiological condition and reproduction of sheep. Reprod. Biol., Suppl.1, 6, 201-206.

9. Murawski M. 2007. Prolificacy improvement of Polish Mountain Sheep by crossbreeding with high prolific Olkuska rams. Anim. Biol. 9, (1-2) 229-231.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: podstawowe rasy i typy użytkowe owiec i kóz oraz wskazuje ich przydatność do określonej technologii produkcji z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych i metod chowu i hodowli. Posiada szczegółową wiedze z zakresu hodowli i chowu owiec i kóz w stadach o mlecznym mięsnym i wełnistym kierunku użytkowania oraz czynniki i zależności wpływające na efektywność produkcji żywca jagnięcego, mleka, wełny oraz proces reprodukcji w gospodarstwie owczarskim oraz czynniki dobrostanu, środowiskowe i wybrane czynniki epizootiologiczne u owiec i kóz, a także zasady zarządzania stadem i prowadzenia pracy hodowlanej opartej na dokumentacji i podstawowe metody kierowania rozrodem z zakresu biotechnologii małych przeżuwaczy, a także podstawowe zasady budownictwa inwentarskiego dla owiec i kóz.

Student potrafi: ocenić typ, rasę i wartość użytkową poszczególnych ras owiec i kóz, rozpoznać okolice ciała owiec i kóz, interpretować zachowania behawioralne owiec i kóz w świetle praw fizjologicznych, zastosować technologie produkcji, oraz ocenić wymagania środowiskowe do określonego kierunku użytkowania owiec i kóz, ocenić potrzeby pokarmowe różnych grup owiec potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny wartości hodowlanej i selekcji zwierząt oraz określić efekt heterozji w programach hodowlanych, dokonać podstawowej oceny jakościowej surowców pochodzenia owczego i koziego takich jak mięso, wełna, mleko i skóry oraz analizuje wyniki reprodukcji w stadach owiec i kóz, a także ocenić dobrostan zwierząt, rozpoznaje podstawowe jednostki chorobowe u owiec i kóz, podejmuje działania prewencyjne.

Student wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem małych przeżuwaczy, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka, przewiduje skutki działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania małych przeżuwaczy w długotrwałym okresie, oraz ma świadomość prowadzenia odpowiedzialnej produkcji żywności wysokiej jakości pochodzącej od małych przeżuwaczy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną można uzyskać na podstawie średniej ocen uzyskanych z kolokwiów, przy czym każde kolokwium musi być zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną. Jednakże nieusprawiedliwiona choćby jedna z co najwyżej trzech nieobecności na zajęciach nie daje podstaw do uzyskania zaliczenia ćwiczeń. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%. Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie pisemnej jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Urszula Kaczor, Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Urszula Kaczor, Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.