Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczna produkcja wieprzowiny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.EKPRW.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna produkcja wieprzowiny
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie słuchaczy z produkcją trzody chlewnej prowadzonej w gospodarstwach ekologicznych, z uwzględnieniem wymogów dobrostanu i dążeniem do wykorzystania w żywieniu pasz gospodarskich oraz umożliwiających modyfikację produktów wieprzowych (mięsa i tłuszczu). Zwrócona zostanie uwaga na wykorzystanie świń ras rodzimych do produkcji wyrobów tradycyjnych oraz utrzymywania ich w gospodarstwach agroturystycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Zasady gospodarowania ekologicznego

Idea „slow food”, ekologiczna wieprzowina na świecie

Tradycyjne produkty wieprzowe

Charakterystyka ras rodzimych świń

Produkcja świń w gospodarstwach ekologicznych

Zasady proekologicznego żywienia świń

Pasze gospodarskie stosowane w żywieniu świń

Naturalne dodatki paszowe (zioła, pre-, probiotyki)

Utrzymanie loch i prosiąt w warunkach komfortu bytowego

Utrzymanie tuczników - głęboka ściółka, podłoża samospławialne

Chów pastwiskowy (outdoor) świń

Zdrowotność świń utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych

Oddziaływanie świń na środowisko - możliwości zmniejszenia zagrożeń

Możliwości modyfikacji produktów pozyskiwanych od świń

Ekonomiczne aspekty gospodarstw ekologicznych

produkujących wieprzowinę

Ćwiczenia:

Sporządzanie planu produkcji w gospodarstwie ekologicznym produkującym wieprzowinę

Projektowanie pomieszczeń dla świń z uwzględnieniem wymogów gospodarstwa ekologicznego

Projektowanie produkcji świń systemem „outdoor”

Dobór pasz dla świń utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych

Układanie i bilansowanie dawek pokarmowych dla różnych grup produkcyjnych świń z uwzględnieniem wymogów gospodarowania systemem ekologicznym

Postępowanie z lochami i prosiętami

Symulacje ekonomiczne ekologicznej produkcji wieprzowiny

Literatura:

Simantke Ch. Ökologische Schweinehaltung, Bioland 2000

Kondracki S. Chów świń. PWRiL, Warszawa 1998.

Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Bajda Z. Świnie puławskie – uwarunkowania kształtujące wielkość populacji w latach 1932-2007. Wiadomości Zootechniczne (2008).

Szulc K., Buczyński J.T., Skrzypczak E., Knecht D. Wpływ krzyżowania loch rasy złotnickiej białej rasami wbp i pbz na wyniki użytkowości rozpłodowej. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu (2008)

Karpiesiuk K., Falkowski K. Wyniki tuczu świń w zależności od zastosowanego systemu żywienia i utrzymania. Pol. J. Nat. Sci. (2008)

Klocek C. Ekstensywne utrzymanie świń nie musi pogarszać efektów produkcyjnych. Trzoda Chlewna 8-9, 1995, 47-48.

Klocek C. Ekologiczny chów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna 6, 2002, 57-59.

Kalinowska B., Klocek C. Kiełbasa. Trzoda Chlewna 12, 2002, 106-108.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę w wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli

Potrafi ocenić przydatność budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń

Potrafi kompleksowo zaplanować fermową produkcje świń z uwzględnieniem zasad organizacji i zarządzania stadem, planowania i wyposażenia budynków, określania powierzchni magazynowej i produkcyjnej oraz zapewnienia bazy paszowej w odniesieniu do planowanej wielkości produkcji

Kompetencje społeczne:

Jest świadom konieczności ciągłego samokształcenia, doskonalenia swoich kwalifikacji i śledzenia nowości w aspekcie szybkiego rozwoju i ciągłych zmian w zakresie technicznego wyposażenia budynków inwentarskich jak i ich konieczności dostosowywania do rosnących wymagań coraz doskonalszych genetycznie zwierząt

Ma świadomość wpływu warunków utrzymania zwierząt na jakość uzyskiwanych produktów a tym samym ryzyka decyzji podejmowanych w zakresie wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem produkcją fermową

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazując się kreatywnością w pracy zespołowej, mając świadomość ryzyka wykonywanej działalności związanej z chowem i hodowlą świń, przy uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz wartości materialnej powierzonego mienia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wyboru

Ćwiczenia: Projekt fermy ekologicznej trzody chlewnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)