Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne metody oceny produkcyjności owiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.BMOP9.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne metody oceny produkcyjności owiec
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

U zwierząt gospodarskich zmiany długości dnia odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż decydują o ich produkcyjności. Szczególne znaczenie ma fotoperiod u zwierząt dnia krótkiego (owce), u których długość dnia świetlnego związana jest ze zmianami poziomu melatoniny. Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z biologicznymi metodami oceny produkcyjności zwierząt sezonowych.

Pełny opis:

1. Produkty pozyskiwane od owiec w kraju i na Świecie

2. Czynniki biologiczne i środowiskowe wpływające na produkcyjność owiec

3. Biologia runa małych przeżuwaczy

4. Niekonwencjonalne produkty pozyskiwane od owiec

5. Fizjologiczne uwarunkowania mleczności u owiec

6. Możliwości wykorzystania siary i mleka owczego w przemyśle i medycynie

7. Porównanie składu chemicznego mleka ssaków

8. Badanie polimorfizmu białek mleka i mięsa owczego – przygotowanie materiału biologicznego do analiz.

9. Elektroforetyczny rozdział białek mleka i mięsa owczego przy pomocy techniki SDS-PAGE w układzie denaturującym Laemmliego.

10. Określenie potencjału rozrodczego owiec na podstawie analizy gamet.

11. Esperymenty *in vitro* i *in vivo* w badaniach nad wykorzystaniem owiec w biomedycynie i farmacji.

Literatura:

Brak literatury1. Biologia Rozrodu Zwierząt. Praca zbiorowa. Wyd. UWM. Olsztyn 2007

2. Manikowski W. Weidnera S.: Biochemia kręgowców Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, 696-699

3. Nowak J. Z. (pod. red.), Zawilskiej J. B.: Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004. ss.414-436

4. Sotowska – Brochocka J.: Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane. UW (2001 ).ss.81 89

5. Molik E., Wierzchoś E., Misztal T., Romanowicz K. 2006. Sezonowe mechanizmy regulujące sekrecję mleka u owiec. Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. IB Kraków 2006. 39-50.

6. Misztal T., Molik E.: 2005. Aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów kontrolujących aktywność płciową i laktację u owiec. Biologiczne i kulturowe aspekty gospodarki owczarskiej. Kraków 2005, 51-59.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)