Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka i diagnostyka molekularna w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.ADMHZ.SI.HZOPX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analityka i diagnostyka molekularna w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student ocenia jakość i ilość izolowanego z materiałów biologicznych gDNA. Zaznajamia się ze zjawiskiem mutacji oraz metodami detekcji mutacji na poziomie DNA. Zapoznaje się z możliwościami zastosowania metody PCR i jej odmian w hodowli zwierząt. Praktycznie przeprowadza amplifikację fragmentów wybranych genów i przy zastosowaniu metody RFLP rozpoznaje genotypy zwierząt i interpretuje wyniki analiz laboratoryjnych, identyfikując obecność genów o dużym efekcie. Przeprowadza analizę polimorfizmu loci mikrosatelitarnych w kontekście ustalania pokrewieństwa. Przedstawione są metody przesiewowego badania mutacji (SNP) w populacjach zwierzęcych

Pełny opis:

Wykłady:

Genom źródłem informacji dla celów diagnostycznych. Przypomnienie pojęć biologii: przyczyny i rodzaje mutacji. Detekcja mutacji na poziomie DNA, rodzaje mutacji i skutki mutacji genowych

Markery molekularne wykorzystywane w ocenie użytkowości mięsnej, mlecznej i rozpłodowej zwierząt gospodarskich

Mutacje wywołujące choroby genetyczne u bydła, owiec, świń, koni i ptaków. Zastosowanie diagnostyki molekularnej w weterynarii

Zastosowanie analizy loci mikrosatelitarnych i minisatelitarnych oraz metody RAPD w określaniu pokrewieństwa zwierząt (kontroli pochodzenia, badaniach filogenetycznych)

Ćwiczenia:

Metody pobierania, przechowywania materiału biologicznego, izolacja DNA, zasady oceny, przechowywania i przesyłania wyizolowanego DNA.

Identyfikacja zmienności metodą PCR-RFLP, zastosowanie jej w identyfikacji genów o dużym efekcie. Optymalizacja reakcji PCR z wykorzystaniem gradientu temperatury, ocena specyficzności produktu, czynniki warunkujące efektywność reakcji PCR Zastosowanie metody PCR-RFLP w identyfikacji genów o dużym efekcie.

Real-Time PCR, genotypowanie zwierząt metodą różnicowania alleli.

Analiza loci mikrosatelitarnych. Kontrola pochodzenia u zwierząt. Przeprowadzenie elektroforezy produktów PCR w przygotowanym żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących. Barwienie rozwiniętego żelu metodą srebrzenia. Odczyt i interpretacja wyników.

Literatura:

Genomika bydła i świni. Pod redakcją L. Zwierzchowskiego i M. Świtońskiego, Wyd. UP Poznań 2009.

Biotechnologia zwierząt. Pod redakcją L. Zwierzchowskiego. PWN 1997.

Genomy. T.A. Brown. PWN 2012Brak literatury

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu diagnostyki molekularnej w hodowli zwierząt

Umiejętności:

posługuje się technikami genetyki molekularnej w identyfikacji nosicielstwa genów warunkujących choroby genetyczne i cechy użytkowe zwierząt

Kompetencje społeczne:

potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, i jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny:

Egzamin pisemny.Ocena z zaliczenia ćwiczeń stanowi 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)