Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.9ETOL.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etologia stosowana
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami związanymi z genetycznymi, fizjologicznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami zachowania zwierząt utrzymywanych w zróżnicowanych warunkach chowu. Słuchacze zostaną uwrażliwieni na interakcje człowiek zwierzę, oraz możliwości kształtowania zachowania, powinni także posiąść wiedzę na tematy wpływu środowiska chowu na zmiany w zachowaniu zwierząt

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Etologia ? rys historyczny, podstawowe pojęcia

2. Charakterystyka różnych form zachowania zwierząt

3. Genetyczne i fizjologiczne podłoże zachowania

4. Sposoby porozumiewania się w świecie zwierząt

5. Zachowania związane ze zdobywanie i pobieraniem pokarmu

6. Zachowania eksploracyjne ? mechanizmy i motywacje

7. Odpoczynek i sen, zabiegi pielęgnacyjne

8. Zachowania rozrodcze (związane z rozmnażaniem)

9. Okres okołoporodowy i przebieg porodu, zachowania macierzyńskie i opieka nad potomstwem

10. Życie społeczne zwierząt ? zachowania socjalne

11. Zachowania agonistyczne - antagonizmy i przejawy agresji, hierarchia stadna

12. Możliwości i sposoby adaptacji zwierząt

13. Badanie inteligencji zwierząt

14. Rytmy okołodobowe zachowania zwierząt gospodarskich

15. Naturalne formy zachowania ?możliwości wykorzystania w procesach technologicznych

16. Interakcje człowiek ? zwierzę

17. Elementy patologii zachowania ? stereotypie, technopatie, charakteropatie

18. Metodologia badań etologicznych ? sytuacje i testy wyboru ? znaczenie dla praktyki

19. Dobrostan w chowie zwierząt, kryteria oceny

20. Obsługa zwierząt laboratoryjnych, Prawne uwarunkowania doświadczeń z użyciem zwierząt

21. Specyfika zachowania wybranych gatunków zwierząt gospodarskich

Tematyka ćwiczeń

1. Sposoby rejestracji różnych typów zachowania zwierząt gospodarskich

2. Przygotowanie i obsługa aparatury stosowanej do rejestracji różnych form zachowania

3. Opis i analiza zarejestrowanego materiału badawczego

4. Opracowywanie etogramów behawioralnych

5. Analiza etogramów i wykorzystanie wyników do rozwiązywania postawionych celów

6. Testy behawioralne ? ich konstrukcja i zastosowanie

7. Rytmika okołodobowa zachowań

8. Uczenie się ? rozwój zachowań ? warunkowanie instrumentalne

9. Sposoby określania i wykorzystania inteligencji zwierząt

10. Reakcje zwierząt na określone bodźce (wzrokowe, zapachowe itp.)

11. Wybrane formy zachowania psów w dogoterapii

12. Wykorzystanie typowych zachowań psów w ratownictwie

13. Obserwacje zachowań macierzyńskich ? wykorzystanie testów behawioralnych

14. Rozpoznawanie zależności socjalnych zwierząt

15. Typowe formy zachowania gospodarskich zwierząt przeżuwających

16. Badanie zachowań eksploracyjnych w warunkach ubogiego i wzbogaconego środowiska chowu

17. Zachowania odbiegające od standardów ? sposoby zapobiegania

Literatura:

Literatura pomocnicza i uzupełniająca

1. Sadowski B. - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN W-wa 2001.

2. Kaleta T. – Zachowanie się zwierząt – zarys problematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

3. Nowicki B., Zwolińska-Bartczak I. – Zachowanie się zwierząt gospodarskich, PWRiL 1983.

4. Trojan M. (red.) – Zachowanie się zwierząt, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.

5. Grandin T., Johnson C. Zwierzęta czynią nas ludźmi. Media Rodzina 2011.

6. Grandin T. Zrozumieć zwierzęta. Media Rodzina 2009.

7. Wynne C.D.L., Udell M.a.r. -Tajemnice umysłów zwierząt. COAPE Polska 2013.

8. Coren Stanley – Inteligencja psów. Książka i Wiedza, W-wa 1997.

9. Ulrich W. – Zoopsychologia, PWN W-wa 1973.

10. Lorenz K.Z. – Tak zwane zło, Warszawa 1975.

11. Lorenz K.Z. – I tak człowiek trafił na psa. Polski Instytut Wyd. W-wa 2006.

12. Lorenz K.Z. – Rozmowy ze zwierzętami. Grupa Wyd. Foksal W-wa 2015.

13. Hafez E.S.E. – The Behaviour of Domestic Animals, Bailliere Tindall, London (3rd ed.) 1975.

14. Bogner H., Grauvogl A. – Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere. Ulmer Verlag Stuttgart 1984.

15. Sambraus H.H. – Nutztierethologie, Paul Parey Verlag Berlin 1978.

16. Dröscher V.B. - Reguła przetrwania, PIW W-wa 1982.

17. Dröcher V.B. - Rodzinne gwiazdo, Cyklady 1992

Efekty uczenia się:

Rozpoznaje i interpretuje zachowania zdrowych zwierząt.

Określa funkcjonowanie zmysłów i procesy poznawcze u zwierząt, zna zasady uczenia, treningu i tresury zwierząt

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Rozpoznaje zależności socjalne zwierząt

Stosuje różne metody i techniki rejestracji zachowania zwierząt, potrafi analizować zarejestrowany materiał, opracowuje etogramy

Rozumie problematykę identyfikacji zachowań zwierząt, w tym nietypowych i niepożądanych oraz ich związek z działalnością człowieka

Opisuje relacje człowiek – zwierzę i ich wpływ na poziom dobrostanu tych zwierząt

Potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na zachowanie zwierząt. Stosuje testy behawioralne w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – sprawdzian pisemny - do uzyskania pozytywnej oceny student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)