Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.9BIOK.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria komórek i tkanek zwierzęcych
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć bioinżynierii komórek i tkanek zwierzęcych. Wykłady umożliwią studentom zaznajomienie się z historią, podstawami metody hodowli komórek in vitro oraz najnowszymi osiągnięciami medycyny regeneracyjnej, bioinżynierii narządowej oraz nanotechnologii. Omówione zostaną metody rekonstrukcji narządów i tkanek, jak również kierunki i perspektywy obecnych badań w tej dziedzinie.Ćwiczenia umożliwia studentom zapoznanie się ze specyfika wyposażenia i pracy w laboratorium hodowli komórek in vitro oraz poznanie podstawowych metod hodowli komórek.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Historia rozwoju bioinżynierii komórkowej

2. Charakterystyka wzrostu komórek oraz znaczenie procesów: apoptozy, nekrozy i starzenia się komórek

3. Typy hodowli komórkowych in vitro: hodowle pierwotne i linie komórkowe

4. Metody badania podstawowych procesów w komórkach hodowanych in vitro

5. Terapia komórkowa i terapia genowa

6. Hodowle organotypowe i narządowe

7. Biomateriały i ich zastosowanie w bioinżynierii tkankowej

8. Nanotechnologia i jej zastosowanie w bioinżynierii medycznej

9. Zaliczenie

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę z zakresu metod hodowli komórkowych i tkankowych oraz perspektyw wykorzystania modeli in vitro w bioinżynierii

2. Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu hodowli komórek i tkanek zwierzęcych w warunkach in vitro oraz ich wykorzystania

Umiejętności:

1. Prawidłowo posługuje się terminologia i nomenklaturą z zakresu bioinżynierii, zna metody izolacji i hodowli wybranych typów komórek i tkanek

2. Przeprowadza i interpretuje wyniki analiz służących do oceny stanu fizjologicznego i biochemicznego komórki

3. Potrafi korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwać dane z różnych źródeł dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu bioinżynierii komórkowej i tkankowej.

Kompetencje społeczne:

1. Prawidłowo formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z bioinżynierii komórek i tkanek, rozumie potrzebę uczenia się całe życie

2. Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowanie metod z zakresu metod bioinżynierii

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów oraz ćwiczeń

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,0 - 55-60% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 2,0 <55% poprawnych odpowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)