Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dobrostan świń-czynniki wpływające na jego poziom i kryteria oceny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.972XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dobrostan świń-czynniki wpływające na jego poziom i kryteria oceny
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem elektywu jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej definicji dobrostanu, aspektów etycznych, prawnych i ekonomicznych. Uzyskanie umiejętności określania poziomu dobrostanu różnych grup technologicznych świń na podstawie wielu kryteriów oceny, Zdobycie umiejętności określania wpływu interakcji człowiek – zwierzę na poziom dobrostanu, rozpoznawania przyczyn jego niskiego poziomu oraz znalezienia możliwości poprawy. Istotnym celem jest także zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na dobrostan świń podczas transportu i obrotu przedubojowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1.Charakterystyka różnych definicji dobrostanu, ich cechy wspólne oraz różnice

2.Dziedziny nauki zajmujące się problematyką dobrostanu zwierząt – powiązania pomiędzy różnymi gałęziami nauki

3.Obowiązujące akty prawne krajowe, UE, wybranych krajów członkowskich oraz prawodawstwo światowe odnoszące się dobrostanu świń

4.Zdolności adaptacyjne świń – charakterystyka zmysłów i rola różnych sposobów zachowania

5.Znaczenie kontaktów socjalnych dla dobrostanu świń, wymagania dotyczące grupowego utrzymania trzody chlewnej

6.Znaczenie możliwości swobodnego poruszania się, dostępu do ściółki i elementów niwelujących agresję i znudzenie dla komfortu bytowego i uzyskiwanych wyników produkcyjnych różnych grup technologicznych trzody chlewnej

7.Rola interakcji człowiek – zwierzę dla dobrostanu świń

8.Dobrostan loch i prosiąt w okresie okołoporodowym – wpływ różnych typów kojców porodowych

9.Wymagania mikroklimatyczne świń

10.Czynniki determinujące dobrostan świń podczas transportu i obrotu przedubojowego

11.Określanie poziomu dobrostanu świń na podstawie tzw. „pięciu wolności”

12.Kryteria behawioralne szacowania poziomu dobrostanu (zachowania nietypowe, stereotypie behawioralne i technopatie – przyczyny ich występowania i możliwości przeciwdziałania)

13.Fizjologiczne kryteria oceny dobrostanu trzody chlewnej

14.Wskaźniki immunologiczne, zdrowotne i produkcyjne pomocne w ocenie poziomu dobrostanu świń

Literatura:

1.D.M. Broom, A.F. Fraser: Domestic animal behaviour and welfare 4th edition

2. Nowicki J., Kalinowska B. Dobrostan loch w okresie okołoporodowym. Hodowca Trzody Chlewnej, 2, 2005, s. 26-30

3. Nowicki J., Nowicka A. Utrzymanie loch – indywidualne czy grupowe. Hodowca Trzody Chlewnej. 6/2006, s. 38-41.

4. Nowicki J., Kalinowska B. Dlaczego locha buduje gniazdo. Trzoda Chlewna, 2, 2005, s. 46-48

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada odpowiednią wiedzę na temat definicji dobrostanu.

Potrafi charakteryzować kryteria oceny poziomu dobrostanu świń

Posiada wiedzę dotyczącą wskaźników obniżonego poziomu dobrostanu świń

Rozumie uwarunkowania i czynniki wpływające na poziom dobrostanu świń

Umiejętności:

Ocenia dobrostan świń na podstawie dostępnych kryteriów oceny

Interpretuje zachowanie świń w różnych warunkach środowiskowych

Potrafi analizować parametry mikroklimatyczne chlewni i wdrażać środki przeciwdziałające obniżaniu się poziomu dobrostanu świń

Kompetencje społeczne:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na warunki utrzymania świń oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na fermach

Dba o bezpieczeństwo własne i pracowników obsługujących zwierzęta w różnych warunkach fermowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)