Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia szaty roślinnej ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HSRZ9.SL.HZOBX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia szaty roślinnej ziemi
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z czynnikami i procesami, które ukształtowały szatę roślinną Ziemi. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące powstania życia na Ziemi oraz granice, w jakich może ono istnieć na naszej planecie. Studenci poznają podstawowe metody badania roślin z minionych epok oraz warunków środowiska panujących w przeszłości. Zapoznają się również z informacjami na temat miejsca i czasu powstania taksonów roślinnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę wydarzeń o charakterze globalnym, które wpłynęły na obecne ukształtowanie roślinności na Ziemi (wędrówki kontynentów, zmiany klimatyczne, wypiętrzanie się gór). Omówiony zostanie również, zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym, wpływ człowieka na roślinność.

Wiadomości przekazane studentom w ramach tego przedmiotu będą stanowiły podstawę do rozpatrywania, w sposób bardziej szczegółowy, problemów dotyczących biogeografii.

Pełny opis:

1. Pochodzenie życia na Ziemi w świetle współczesnych hipotez. (1 godz.)

2. Biosfera, jej struktura, składniki i zasięg. (1 godz.)

3. Metody bezpośrednie i pośrednie badania historii szaty roślinnej. Odtwarzanie dawnych warunków środowiska. (2 godz.)

4. Historia szaty roślinnej od kredy do czwartorzędu. Rola dryfu kontynentów i zmian klimatycznych, w tym zlodowaceń plejstoceńskich w kształtowaniu roślinności Ziemi. (2 godz.)

5. Powstanie i ekspansja roślin okrytozalążkowych. Ośrodki powstawania taksonów. Taksony zastępcze. (1 godz.)

6. Właściwości ekologiczne roślin kopalnych.. (1 godz.)

7. Bariery i pomosty biogeograficzne. (1 godz.)

8. Przyczyny dysjunkcji wewnątrzkontynentalnych (dysjunkcja arktyczno-górska i arktyczno-trzeciorzędowa) i międzykontynentalnych oraz ich rola w kształtowaniu roślinności Ziemi, w tym występowanie i rozmieszczenie endemitów i reliktów. (2 godz.)

9. Współczesne wędrówki rośli, w tym zasiedlanie nowo powstałych wysp oraz wędrówki na tereny zajęte przez roślinność. (2 godz.)

Literatura:

Kornaś J. & Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. II. PWN, Warszawa.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wyd. II. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu fitogeografii historycznej oraz metody badania szaty roślinnej.

Student ma wiedzę z zakresu metod odtwarzania dawnych warunków środowiskowych.

Student posiada podstawową wiedzę na temat czynników biotycznych i abiotycznych kształtujących w przeszłości szatę roślinną Ziemi.

Student posiada podstawową wiedzę na temat dysjunkcji wewnątrz i międzykontynentalnych oraz zna rolę barier i pomostów biogeograficznych.

Student ma podstawową wiedzę na temat współczesnych wydarzeń, które zmieniają szatę roślinną.

Umiejętności

Student potrafi interpretować podstawowe mechanizmy zjawisk biologicznych na poziomie szaty roślinnej całej Ziemi.

Student potrafi przeprowadzić analizę porównawcza szaty roślinnej z różnych okresów w dziejach Ziemi .

Kompetencje społeczne

Znając mechanizmy kształtujące szatę roślinną świata student rozumie konieczność ochrony siedlisk, gatunków i jest wrażliwy na zachowanie naturalnych zasobów środowiska.

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie konieczność ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sutkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sutkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.