Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie:hodowla owiec

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.SMHOW.NM.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie:hodowla owiec
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wdrożenie podstawowych zasad warsztatu naukowo-pisarskiego studenta poprzez przygotowanie założeń pracy magisterskiej z wybranego przez studenta zakresu. Sporządzenie planu pracy i prezentacji przedstawiającej główne założenia pracy, co pozwali na uzyskanie stopnia magistra.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Struktura pracy rozbudowanej, wybór tematu, zasady konstrukcji planu

2.Forma i układ pracy magisterskiej

3.Wybór tematu, ustalenie planu pracy, wskazanie metody i pomoc w odpowiednim doborze źródeł oraz pozostałych lektur.

4. Prezentacje i analizy pisanego tekstu.

5. Indywidualne konsultacje.

Podczas seminarium studenci uczą się:

1. stawiania i rozwiązywania problemów badawczych,

2. efektywnego poszukiwania różnorodnych źródeł literaturowych,

zasad pisania pracy magisterskiej,

3. sztuki autoprezentacji,

4. przygotowania do obrony pracy.

Literatura:

Pioterek P, Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

Renfrew C, Bahn P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)