Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.OZGZG.SM.HZOUX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wiele polskich rodzimych ras bydła, owiec, kóz, koni, świń i drobiu nie posiada cech ilościowych i jakościowych ujawniających się na poziomie zadowalającym oczekiwania współczesnego konsumenta. Silnie wyspecjalizowana współczesna produkcja zwierzęca zagraża całkowitym wyeliminowaniem zwierząt gospodarskich, których cechy genetyczne nie pozwalają sprostać wymogom wysokiej produkcyjności. Dlatego też, przedmiot ten ma za zadanie zapoznać studentów ze sposobami ochrony in situ i ex situ zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich zagrożonych wyginięciem oraz metody badania i zachowania bioróżnorodności.

Pełny opis:

Na wykładach zostanie omówiona idea i cel ochrony bioróżnorodności zwierząt. Zasoby genetyczne zwierząt gospodarskich utrzymywanych w kraju, Europie i na świecie, projekty DAD-IS i EFABIS. Genom źródłem informacji o zmienności organizmów. Projekty poznawania genomów zwierząt gospodarskich. Rasy zwierząt objęte krajowym programem ochrony zasobów genetycznych. Obowiązujące prawne regulacje dotyczące bioróżnorodności. Charakterystyka i wzorce populacji objętych ochroną, zasady udziału hodowców w programach ochrony zasobów genetycznych i warunki oceny wartości użytkowej chronionych zwierząt gospodarskich takich jak: owce, kozy, bydło, konie, trzoda chlewna i drób domowy. Strategie ochrony zasobów genetycznych zwierząt.

Podczas ćwiczeń studenci zapoznani zostaną ze sposobami manipulacji zwierzęcym materiałem genetycznym. Przygotowywaniem produktu PCR do sekwencjonowania, oczyszczaniem produktu, oceną jakości z wykorzystaniem systemu do fotodokumentacji i elektroforezy agarozowej. Wykorzystaniem anonimowych markerów molekularnych w analizie zróżnicowania genetycznego gęsi zatorskiej objętej programem ochrony zasobów genetycznych. A podczas wyjazdu studyjnego do Wyrchczadeczki, w Nadleśnictwie Wisła, w której znajduje się Wolierowa hodowla głuszców zostaną zapoznani z zagadnieniami ochrony ginących gatunków zwierząt i sposoby im przeciwdziałania na przykładzie głuszca. Rozród, wylęg, odchów piskląt głuszca, hodowla dorosłych ptaków i reintrodukcja do środowiska naturalnego.

Literatura:

1. Gabrisa J. Atlas Zwierząt Gospodarskich. PWRiL, Warszawa 1975

2. Wiadomości Zootechniczne –nr Specjalny. Stan Zasobów Genetycznych

Zwierząt dla Wyżywienia i Rolnictwa na Świecie Nr 1, 2008

3. http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/

4. Murawski M. 2011. Historia hodowli plennej owcy olkuskiej. Wiad. Zoot.

1, 15-20.

5. Tapio M., Marzanov N., Ozerov M., Ćinkulov M., Gonzarenko G., Kiselyova

T., Murawski M., Viinalass H., Kantanen J. 2006. Sheep mitochondrial DNA

Variation in European, Caucasian and Central Asian Areas. Mol. Biol. Evol.

23(9), 1776-1783.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: ochronę i reintrodukcję wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących i ich znaczenie w przyrodzie oraz podstawowe pojęcia dotyczące ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oraz potrzebę ich prowadzenia w kształtowaniu potencjału przyrody, zachowaniu bioróżnorodności i jakości życia człowieka.

Student potrafi: posługiwać się technikami genetyki molekularnej w identyfikacji nosicielstwa genów warunkujących choroby genetyczne i cechy użytkowe zwierząt, pobrać, zabezpieczyć do przechowywania i analizy materiał biologiczny i genetyczny w celach ochrony bioróżnorodności zwierząt oraz potrafi interpretować informacje z różnych źródeł dotyczących ochrony zasobów genetycznych zwierząt na poziomie populacji.

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ochrony zasobów genetycznych zwierząt dla zachowania bioróżnorodności na rzecz środowiska i dla dobra społecznego. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt w długotrwałym okresie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywna należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i przedłożyć sprawozdanie z wyjazdu studyjnego. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu jednokrotnego wyboru jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej połowę pytań w teście. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Bogusława Długosz, Urszula Kaczor, Joanna Makulska, Maciej Murawski, Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.