Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoopsychologia stosowana w hodowli i chowie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.ZHCZ9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoopsychologia stosowana w hodowli i chowie zwierząt
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia. Treści kształcenia z zakresu zoopsychologii stosowanej obejmują szerokie spektrum zagadnień od budowy i funkcji narządów zmysłów zwierząt różnych gatunków poprzez fizyczny i psychiczny odbiór przez człowieka i vice versa. Dotyczy to zarówno zwierząt bytujących z człowiekiem w bliskości, zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz amatorskich.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia jest zgłębienie wiedzy przez studentów kierunku Zootechnika celem lepszego zrozumienia zwierząt oraz warunków w jakich winny być utrzymywane.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Wprowadzenie w zakres problematyki dotyczącej zoopsychologii w hodowli i chowie zwierząt. Relacje między człowiekiem a zwierzęciem 1 godz.

2. Charakterystyka typów charakterologicznych ludzi w aspekcie pracy ze zwierzętami różnych gatunków 1 godz.

3. . Podstawowe pojęcia z psychologii człowieka i zoopsychologii- zagadnienia ogólne 1 godz.

4. Fizjologiczne i psychomorfologiczne uwarunkowania reakcji narządów zmysłów zwierząt w kontakcie z człowiekiem 1 godz.

5. Komunikacja między człowiekiem a zwierzętami różnych gatunków. Język zwierząt a język ludzki - wzajemne poznanie i rozumienie 1 godz.

6. Zachowanie zwierząt wolno-żyjących i hodowanych w warunkach fermowych.

- psychologiczne uwarunkowania prowadzenia gospodarki łowieckiej

- utrzymanie równowagi w ekosystemach

- behawior seksualny wolno-żyjących

- opieka nad młodymi i przyuczenie do samodzielności

- zaburzenia charakterologiczne

- selekcja sanitarna ( odstrzały selekcyjne)

- dokarmianie zwierząt w okresach ograniczonej dostępności do paszy

- zachowania i zagrożenia 1 godz.

7. Zachowania zwierząt dzikich ( wolno-żyjących) w warunkach zamkniętych - Ogrody Zoologiczne

Koniowate, psowate, koty, ptaki drapieżne

- bariera strachu -odłowione

- urodzone w zamknięciu

- zachowanie instynktów

- zachowanie wobec obsługi

- wpływ zwiedzających na zachowanie zwierząt 1 godz.

8. Demonstracja porozumienia człowieka z końmi:

- reakcja bezpośrednia

- realizacja oczekiwań człowieka w trakcie użytkowania koni w sporcie, rekreacji i hipoterapii

- rozumienie, niezrozumienie, bunt 1 godz.

9. Zachowanie koni.

- porozumienie i korespondencja między osobnikami

- porozumienie z powożącym

- antagonizmy osobnicze, tolerancja, sympatia 1 godz.

10. Kształtowanie charakteru psa od urodzenia do stabilizacji- demonstracja zachowań 1 godz.

11. Określenie przydatności użytkowej psów tropiących, obronnych i towarzyszących w zależności od predyspozycji charakterologicznych 1 godz.

12. Język porozumienia człowieka z psem 1 godz.

13. Edukacja - oczekiwania i rezultaty 1 godz.

14. Obrona a agresja 1 godz.

Literatura:

Blendinger Wilhelm " Wstęp do psychologii konia" Wyd. J i K. 2002r.

Collins Andy " Mowa ciała" Oficyna wyd. RYTM. W-wa 2002r.

Griffin Donald R. " Umysły zwierzat" Gdańskie Wyd. Psychologiczne. Gdańsk 2004r.

Hirsh Sandra, Kummerow Jean " Psychologia, typy życiowe"Wyd. Astrum Wrocław 1997r.

Kaleta Tadeusz" Zachowanie się zwierząt" Wyd. SGGW W-wa 2003r.

Knabit Leon " Czy zwierzęta maja duszę" Wyd. Nemrod Kraków 2005r.

Monty Roberts "Człowiek który słucha koni"Wyd. Abedik Media rodzina. Poznań 1998r.

Pisula. W." Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt" Gdańskie wyd. psychologiczne. Gdańsk 2003r.

Pisula. W" Psychologia porównawcza. Wyd. nauk. PWN.SA . W-wa 2006

Ryzl Milan " Parapsychologia Fakty i opinie. Wyd. Astrum Wrocław 1997r.

Skorupski. K. " Psychologia treningu koni" Wyd. PWRi L. W-wa 2006r.

Winiarski L., Zdebski J. " Psychologia turystyki" Wyd akademickie i profesjonalne. W-WA 2008r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)