Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koń w badaniach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.KOBN9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koń w badaniach naukowych
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów, zwłaszcza magistrantów Zakładu z zasadami rządzącymi badaniami naukowymi oraz możliwościami ich upowszechniania. Celem jest również przybliżenie studentom specyfiki badań naukowych na koniach a przede wszystkim wpojenie umiejętności rozumienia metodyk, zasad dyskusji oraz formułowania wniosków a także wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce.

Pełny opis:

1 Definicja metodyki oraz badań naukowych i ich związek z praktyką.

2 Specjalistyczne czasopisma naukowe, popularnonaukowe i popularne; impact factor; lista filadelfijska; bazy danych czasopism.

3 Statystyka w badaniach naukowych.

4 Koń w badaniach hodowlanych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

5 Koń w badaniach biometrycznych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

6 Koń w badaniach fizjologicznych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

7 Koń w badaniach rozrodowych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

8 Koń w badaniach żywieniowych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

9 Koń w badaniach wysiłkowych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

10 Koń w badaniach behawioralnych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji.

11 Praca magisterska jako praca naukowa.

Literatura:

Dostępne publikacje dotyczące badań naukowych przeprowadzanych na koniach (biblioteka, e-zasoby pełnotekstowe i abstraktowe)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje metody badań naukowych i ich związek z praktyką

Rozróżnia i wybiera specjalistyczne czasopisma naukowe, popularno-naukowe i popularne, wskazuje bazy danych czasopism, tłumaczy pojęcia impact factor, lista filadelfijska, indeks cytowań, lista czasopism punktowanych.

Definiuje pracę magisterską jako przykład pracy naukowej.

Umiejętności

Charakteryzuje cele i metody badań o różnym charakterze bazując na konkretnych przykładach publikacji naukowych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość związku między nauką a praktyką, wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe technologie i idee.

Posiada zdolność do organizacji pracy i rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

analiza artykułu naukowego

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.