Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.HPIKO.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla psów i kotów
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie kompleksu zagadnień związanych z różnicami w budowie anatomicznej psów różnych ras, ich cechami charakterologicznymi, użytkowaniem oraz profesjonalnie prowadzoną pielęgnacją.

Studenci zapoznają się z przebiegiem funkcji fizjologicznych wskazujących na stan zdrowia lub podejrzeniu o chorobę. Omówione zostaną funkcje poszczególnych narządów i układów wraz z zagadnieniami wynikającymi z niewłaściwego doboru hodowlanego oraz rodzajem użytkowania. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z przebiegiem funkcji rozrodczych w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym, a także profilaktyką stosowaną w przebiegu schorzeń wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych oraz w zatruciach pokarmowych oraz toksycznych. W trakcie zajęć praktycznych studenci nauczą się przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych o szerokim spectrum (… , uszy, oczy, skóra, włos, opuszki palców).

Pełny opis:

Różnice w budowie anatomicznej oraz cechach charakterologicznych psów różnych ras oraz możliwościach praktycznego użytkowania niektórych ras.

Przebieg procesów fizjologicznych związanych z funkcjami narządów i układów, celem określenia stanu zdrowia psów, szczególnie szczeniąt.

Zagadnienia dotyczące przebiegu procesów rozrodczych u suk różnych ras wraz ze wskazaniem możliwości diagnostycznych oceny poszczególnych faz cyklu rozwojowego.

Przyczyny i postępowanie w przebiegu schorzeń wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych

Zagadnienia sanitarno-weterynaryjne obowiązujące w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Ocena różnic między stanem zdrowia a choroby w oparciu o plan oględzin oraz badanie pomocnicze.

Różne metody określania momentu owulacji i wyznaczania termin krycia.

Zabiegi pielęgnacyjne skóry i jej wytworów.

Przygotowanie psa do wystaw krajowych i międzynarodowych.

Ocena wzorców zachowań psów różnych ras

Cechy charakterystyczne budowy i funkcji układu rozrodczego psa

Literatura:

1. Dubel A. (red.): Rozród psów. Wyd. AR., Wrocław 2000.

2. Gary C.W.: Rozród i położnictwo psów wg Allena. SIMA WLW, Warszawa 1998.

3. Schwarz S.: Problemy behawioralne psów i kotów. SIMA WLW, Warszawa 2000.

4. Kosiniak-Kamysz K., Jarosz S.: Andrologia. Pies i lis – cz. VI. Redakcja Wierzbowski S. Platan, Kraków 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje różnice w budowie anatomicznej psów różnych ras oraz ich cechach charakterologicznych a także możliwościami różnych form użytkowania.

Posiada wiedzę z zakresu przebiegu procesów fizjologicznych umożliwiających ocenę stanu zdrowia, a także stosowaniu profilaktyki zabezpieczającej przed schorzeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne o szerokim spectrum specjalizacji narządowej, ocenić stan zdrowia, właściwie opiekować się odchowem szczeniąt. W zakresie rozrodu potrafi określić moment owulacji suki i przeprowadzić krycie we właściwym terminie.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych do praktyki hodowlanej.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, zaliczenie praktyczne

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)