Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.HODKO.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Hodowla ekologiczna 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. W ramach wykładów omawiane jest pochodzenie koniowatych, typy użytkowe i rasy koni hodowane w Polsce, różnorodność form użytkowania koni, wzrost, rozwój i wychów źrebiąt, metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, genetyczne uwarunkowanie niektórych cech. Ćwiczenia obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące obchodzenia się z koniem, pielęgnacji, elementów psychologii konia, oceny pokroju na podstawie bonitacji i pomiarów, wad kopyt i podkownictwa, identyfikacji koni, zootechnicznych aspektów rozrodu koni. Studenci poznają także podstawy użytkowania wierzchowego (rząd jeździecki i jazda konna) oraz zaprzęgowego (budowa i rodzaje uprzęży, powożenie).

Pełny opis:

Tematyka wykładów (15 godz.):

- systematyka, pochodzenie i przegląd koniowatych (2h)

- podstawy słownictwa hipologicznego (1h)

- typy użytkowe koni i czynniki je warunkujące (1h)

- rodzime rasy koni oraz rasy wywierające wpływ na ich hodowlę (2h)

- populacja koni na świecie i w Polsce, organizacja hodowli koni w Polsce (1h)

- różnorodność form użytkowania koni (1h)

- czynniki wpływające na wzrost, rozwój i wychów źrebiąt (1h)

- zasady pracy hodowlanej (metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, selekcja, dobór (3h)

- problemy ochrony genetycznych zasobów koni (1h)

- konie dziko żyjące (zdziczałe) (1h)

- genetyczne uwarunkowanie niektórych cech (1h)

Tematy ćwiczeń (30 godz.):

- struktura stada, ośrodki hodowlane, próby dzielności (2h)

- Zasady żywienia koni dawki pokarmowe(2h)

- Budynki dla koni i pomieszczenia pomocnicze (2h)

- Zasady zachowania się koni, elementy psychologii koni (2h)

- Budowa ciała konia, ocena pokroju, punktacja, pomiary, indeksy (3h)

- Budowa i wady kopyt – podkownictwo (2h)

- Określanie wieku koni, identyfikacja, maści, odmiany, odznaki (2h)

- Obchodzenie się z końmi i pielęgnacja, przygotowanie do pokazów (2h)

- Praca hodowlana - księgi stadne i rejestry dla koni (warunki i zasady wpisu) (2h)

- Budowa uprzęży, siodła, ogłowi i pojazdów konnych (3h)

- Kiełznanie, zaprzęganie, siodłanie (4h)

- Zootechniczne aspekty rozrodu koni (2h)

- Dyscypliny sportu jeździeckiego (2h)

Literatura:

Zalecana literatura do przedmiotu:

• Brzeski E. – Użytkowanie koni, Kraków 1991

• Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. – Chów, hodowla i użytkowanie koni, t. I i II, Warszawa 1984

• Kaproń M. – Nowoczesne metody doskonalenia koni, 1999

• Kolstrung R., Silmanowicz P.,Stachurska A. – Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni, PWRiL, Warszawa 2004

• Pruski W. – Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1960

• Sasimowski E., Budzyński M. – Żywienie koni, PWRiL, Warszawa 1980

• Zwoliński J. – Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1976

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student wyjaśnia pochodzenie koni, opisuje rodzaj Equus i rozróżnia jego gatunki i podgatunki, wymienia i charakteryzuje najważniejsze rasy koni hodowane w Polsce i na świecie, wyjaśnia podstawy słownictwa hipologicznego. Definiuje cechy koni wpływające na ich użytkowość, wskazuje kierunki użytkowania koni i opisuje typy użytkowe. Formułuje zasady pracy hodowlanej, opisuje metody oceny koni i wyjaśnia genetyczne uwarunkowania wybranych cech.

Tłumaczy podstawowe pojęcia związane z rozrodem, wzrostem źrebiąt, objaśnia zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji, identyfikuje formy zachowań koni

Umiejętności

Student analizuje i interpretuje wymagania koni pod względem pomieszczeń i żywienia uwzględniając rasę, wiek i płeć koni, cechy klimatyczno-przyrodnicze terenu, system utrzymania, rodzaj ośrodka, sposób użytkowania. Stosuje się do zasad zachowania się przy koniu, wykorzystuje elementy psychologii w obchodzeniu się z koniem i jego pielęgnacji. Sporządza pisemną, graficzną i punktową ocena pokroju konia uwzględniając znane mu wady budowy i postawy, wykonuje pomiary ciała i oblicza indeksy pokrojowe, ocenia wiek koni na podstawie wyglądu uzębienia i przeprowadza identyfikację zgodnie z istniejącymi wymogami. Prezentuje budowę rzędu jeździeckiego, uprzęży i pojazdów konnych, kiełzna, siodła i zaprzęga konie, dobiera dyscypliny sportu jeździeckiego do określonego sposobu użytkowania koni. Interpretuje zootechniczne aspekty rozrodu koni wykorzystując zasady pracy hodowlanej na bazie ksiąg stadnych, rejestrów i dokumentacji hodowlanej.

Kompetencje

Student jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej. Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją prac projektowych i i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie. Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - egzamin (test wyboru i uzupełnień)

ćwiczenia - zaliczenie (test wyboru i uzupełnień), zaliczenie zajęć praktycznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.