Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.HKONI.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. W ramach wykładów omawiane jest pochodzenie koniowatych, typy użytkowe i rasy koni hodowane w Polsce, różnorodność form użytkowania koni, wzrost, rozwój i wychów źrebiąt, metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, genetyczne uwarunkowanie niektórych cech. Ćwiczenia obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące obchodzenia się z koniem, pielęgnacji, elementów psychologii konia, oceny pokroju na podstawie bonitacji i pomiarów, wad kopyt i podkownictwa, identyfikacji koni, zootechnicznych aspektów rozrodu koni. Studenci poznają także podstawy użytkowania wierzchowego (rząd jeździecki i jazda konna) oraz zaprzęgowego (budowa i rodzaje uprzęży, powożenie). Samodzielnie na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują wybrane elementy projektu stadniny koni.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (30 h):

- systematyka, pochodzenie i przegląd koniowatych (2h)

- znaczenie koni w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości (2h)

- podstawy słownictwa hipologicznego (1h)

- typy użytkowe koni i czynniki je warunkujące (1h)

- konie pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i angloarabskie i ich znaczenie w powstawaniu i uszlachetnianiu innych ras (2h)

- rodzime rasy koni (2h)

- przegląd najważniejszych ras koni hodowanych na świecie (2h)

- populacja koni na świecie i w Polsce, organizacja hodowli koni w Polsce (1h)

- różnorodność form użytkowania koni (3h)

- chody koni i biodynamika ruchu (2h)

- czynniki wpływające na wzrost, rozwój i wychów źrebiąt (1h)

- zasady pracy hodowlanej (metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, selekcja, dobór (6h)

- problemy ochrony genetycznych zasobów koni (1h)

- konie dziko żyjące (zdziczałe) (1h)

- genetyczne uwarunkowanie niektórych cech (3h)

Tematy ćwiczeń (45 h):

- założenia do projektu ośrodka hodowlanego/stadniny, struktura stada, próby dzielności (3h)

- zasady żywienia koni, dawki pokarmowe (3h)

- budynki dla koni i pomieszczenia pomocnicze (3h)

- zasady zachowania się przy koniu, elementy psychologii koni (3h)

- budowa ciała konia, ocena pokroju, punktacja, pomiary, indeksy (3h)

- budowa i wady kopyt, podkownictwo (3h)

- określanie wieku koni, identyfikacja, maści, odmiany, odznaki (3h)

- obchodzenie się z koniem, pielęgnacja, przygotowanie do pokazów (3h)

- praca hodowlana - księgi stadne i rejestry dla koni (warunki i zasady wpisu) (3h)

- budowa uprzęży, siodła, ogłowi i pojazdów konnych (3h)

- kiełznanie, zaprzęganie, siodłanie (3h)

- użytkowanie wierzchowe (jazda konna) (3h)

- użytkowanie zaprzęgowe (powożenie) (3h)

- zootechniczne aspekty rozrodu koni (3h)

- dyscypliny sportu jeździeckiego (3h)

Literatura:

" Brzeski E. - Użytkowanie koni, Kraków 1991

" Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. - Chów, hodowla i użytkowanie koni, t. I i II, Warszawa 1984

" Kaproń M. - Nowoczesne metody doskonalenia koni, 1999

" Kolstrung R., Silmanowicz P.,Stachurska A. - Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni, PWRiL, Warszawa 2004

" Pruski W. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1960

" Sasimowski E., Budzyński M. - Żywienie koni, PWRiL, Warszawa 1980

1. Zwoliński J. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1976

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student wyjaśnia pochodzenie koni, opisuje rodzaj Equus i rozróżnia jego gatunki i podgatunki, wymienia i charakteryzuje najważniejsze rasy koni hodowane w Polsce i na świecie, wyjaśnia podstawy słownictwa hipologicznego. Definiuje cechy koni wpływające na ich użytkowość, wskazuje kierunki użytkowania koni i opisuje typy użytkowe. Formułuje zasady pracy hodowlanej, opisuje metody oceny koni i wyjaśnia genetyczne uwarunkowania wybranych cech

Tłumaczy podstawowe pojęcia związane z rozrodem, wzrostem źrebiąt, objaśnia zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji, identyfikuje formy zachowań koni

Umiejętności

Student analizuje i interpretuje wymagania koni pod względem pomieszczeń i żywienia uwzględniając rasę, wiek i płeć koni, cechy klimatyczno-przyrodnicze terenu, system utrzymania, rodzaj ośrodka, sposób użytkowania. Stosuje się do zasad zachowania się przy koniu, wykorzystuje elementy psychologii w obchodzeniu się z koniem i jego pielęgnacji. Sporządza pisemną, graficzną i punktową ocena pokroju konia uwzględniając znane mu wady budowy i postawy, wykonuje pomiary ciała i oblicza indeksy pokrojowe, ocenia wiek koni na podstawie wyglądu uzębienia i przeprowadza identyfikację zgodnie z istniejącymi wymogami. Prezentuje budowę rzędu jeździeckiego, uprzęży i pojazdów konnych, kiełzna, siodła i zaprzęga konie, dobiera dyscypliny sportu jeździeckiego do określonego sposobu użytkowania koni. Interpretuje zootechniczne aspekty rozrodu koni wykorzystując zasady pracy hodowlanej na bazie ksiąg stadnych, rejestrów i dokumentacji hodowlanej. Samodzielnie opracowuje i wykonuje elementy projektu ośrodka hodowlanego na podstawie indywidualnie przydzielonych założeń

Kompetencje

Student jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej. Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją prac projektowych i i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie. Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - egzamin (test wyboru i uzupełnień)

ćwiczenia - zaliczenie (test wyboru i uzupełnień), zaliczenie zajęć praktycznych i projektu stadnin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)