Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budynki i infrastruktura dla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.BIIDK.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budynki i infrastruktura dla koni
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 7 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Konie hodowane przez człowieka w zależności od rasy, sposobu użytkowania, metod wychowu i dobrostanu, na który w ostatnim okresie zwraca się szczególną uwagę mają różne potrzeby w stosunku do pomieszczeń i ich wyposażenia. W trakcie trwania przedmiotu studenci zapoznają się różnymi systemami utrzymywania koni, ich wadami i zaletami oraz zasadami lokalizacji budynków stajennych . Podane zostaną także normy dotyczące powierzchni, kubatury itp. budynków dla różnych grup koni i niezbędnych elementów ich wyposażenia. Omówione zostaną zasady projektowania pomieszczeń pomocniczych i obiektów towarzyszących oraz wybiegów i pastwisk. Na ćwiczeniach studenci dokonają pomiarów stajni dla koni znajdującej się w CBiE w Rząsce i wykonają jej rysunek techniczny. Na podstawie podanych wcześniej danych określą czy spełnia on wymogi i normy dobrostanu koni. Wykonają także plan sytuacyjny stadniny dla określonej rasy koni wykorzystując otrzymane indywidualnie dane

Pełny opis:

Wykłady (15h)

- Czynniki decydujące o lokalizacji stajni, wybór miejsca dla obiektu hodowlanego. (1h)

- Wybór i charakterystyka materiałów budowlanych, instalacje w stajniach i pomieszczeniach pomocniczych (1h)

- Kryteria podziału i charakterystyka poszczególnych systemów utrzymania koni, rodzaje stajni, ich przeznaczenie dla określonych grup koni. (2h)

- Minimalne warunki utrzymania koni. Normy powierzchni i kubatury (2h)

- Elementy wyposażenia pomieszczeń stajennych w zależności od grupy koni i przeznaczenia ośrodka (2h)

- Gospodarcze budynki towarzyszące i pomieszczenia pomocnicze (1h)

- Ujeżdżalnie, podłoża, wyposażenie, budowle i urządzenia do treningu i ruchu koni (2h)

- Okólniki i pastwiska, budowa ogrodzeń, materiały, konserwacja (1h).

- Zagrożenia i profilaktyka w budynkach dla koni, konserwacja budynków (1h)

- Infrastruktura i potrzeby małych obiektów hodowlanych i rekreacyjno-sportowych, nakłady ponoszone na ich budowę lub adaptacje (2h)

Ćwiczenia (30h)

- Cechy gatunkowe koni wynikające z ich ewolucji a optymalizacja systemów utrzymania (2h)

- Omówienie projektu urządzenia obiektu hodowlanego i rekreacyjno-sportowego, założenia do projektu. Normy powierzchni i oświetlenia w pomieszczeniach dla koni, parametry zoohigieniczne w budynkach dla koni, wyposażenie stajni (2h)

- Ćwiczenia wyjazdowe do ośrodka hodowlanego lub sportowo -rekreacyjnego (6h)

- Wykonanie pomiarów stajni w Rząsce (4h)

- Wykonanie rysunku technicznego stajni w Rząsce na podstawie przeprowadzonych pomiarów (rzut przyziemia, przekroje poprzeczne) (6h)

- Wykorzystując odpowiednie normy powierzchni i kubatury wskazanie wad i zalet stajni w Rząsce i ustalenie w jakim zakresie spełnia ona wymogi dobrostanu dla koni i obsługi (2h)

- Wykonanie projektu planu sytuacyjnego wybranego ośrodka hodowlanego dla określonej rasy koni z uwzględnieniem usytuowania budynków stajennych względem siebie i stron świata, systemu utrzymania poszczególnych grup koni, obiektów pomocniczych i towarzyszących oraz plan pastwisk i okólników (4h)

- Zaliczenie projektów (4h)

Literatura:

Pirkelmann, Ahlswede, Zeitler-Feicht 2010. Hodowla koni. Organizacja stajni i żywienie. Wyd RM, Warszawa

Pruski W. 1960. Hodowla Koni. Tom I. PWRiL, Warszawa

Pruski W., Grabowski J., Chuch S. 1963. Hodowla Koni. Tom II. PWRiL, Warszawa

ZwolińskiJ. 1974. Hodowla Koni. PWRiL, Warszawa

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) art. 12 ust. 7, rozdział 1, 3

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student definiuje czynniki decydujące o lokalizacji pomieszczeń dla koni, wskazuje na właściwe materiały budowlane oraz rozpoznaje instalacje w stajniach i pomieszczeniach pomocniczych

Charakteryzuje i rozróżnia typy stajni w powiązaniu z określonymi grupami koni, wskazuje minimalne warunki utrzymania koni i normy powierzchni, dobiera właściwe elementy wyposażenia pomieszczeń stajennych w zależności od grupy koni lub przeznaczenia ośrodka

Nazywa i opisuje budynki towarzyszące i pomieszczenia pomocnicze w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, rozpoznaje budowle i urządzenia do treningu i ruchu koni, ujeżdżalnie oraz okólniki i pastwiska. Rozróżnia zagrożenia w pomieszczeniach dla koni i wskazuje sposoby zapobiegania, proponuje różne warianty adaptacji obiektów na potrzeby ośrodków hodowli koni i opisuje ich infrastrukturę, wskazuje różnice w nakładach ponoszonych na budowę stajni i nakładach pracy w zależności od liczby koni czy systemu utrzymania

Umiejętności

Student przeprowadza ocenę cech gatunkowych koni wynikających z ewolucji i zachowań wrodzonych pod kątem optymalizacji warunków utrzymania. Analizuje wymagania stawiane pomieszczeniom uwzględniając rasę, wiek i płeć koni, cechy klimatyczno-przyrodnicze terenu, system utrzymania, rodzaj ośrodka, sposób użytkowania czy kwalifikacje obsług. Zgodnie ze zdobytą wiedzą weryfikuje zasady budownictwa dla koni wizytując wybrany ośrodek hodowlany lub sportowo -rekreacyjny podczas zajęć terenowych. W grupie oraz samodzielnie opracowuje i wykonuje projekt ośrodka hodowlanego lub sportowo-rekreacyjnego na podstawie indywidualnie przydzielonych założeń.

Kompetencje

Student jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej. Ma świadomość dbania o kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z wymogami dobrostanu koni. Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją prac projektowych związanych z budownictwem dla koni i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: test wyboru i uzupełnień

Zaliczenie: zaliczenie projektów i uczestnictwo w zajęciach terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.