Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki w badaniach zwierząt wolno żyjących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.MBZW9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki w badaniach zwierząt wolno żyjących
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom metod stosowanych w badaniach nad ekologią, biologią, behawiorem zwierząt wolno żyjących, głównie ssaków. Prezentowane metody związane są przede wszystkim z etapem gromadzenia informacji w terenie.

Na wykładach omówione zostaną metody odławiania i znakowania zwierząt, sposoby określania liczebności i zagęszczenia w zależności od wielkości i aktywności gatunku. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z metodami określania przeżywalności zwierząt wolno żyjących oraz z coraz powszechniej stosowanymi w badaniach, technikami telemetrycznymi, GPS i technik audio-wizualnych.

Podczas ćwiczeń terenowych studentom praktycznie zaprezentowane zostaną wybrane metody określania liczebności zwierząt. Przedstawione będą także techniczne możliwości i sposoby wykorzystania sprzętu telemetrycznego i GPS.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Wprowadzenie do przedmiotu: historia i rodzaje badań przyrodniczych; cele prowadzenia współczesnych badań ekologicznych – 1 godz.

2. Prawne uwarunkowania prowadzenia badań związanych z biologią i ekologią ssaków chronionych i łownych – 1 godz.

3. Metody odłowu zwierząt w terenie. Uzasadnienie stosowania pułapek żywołownych i zabijających. Wabienie i chwytanie ssaków w sieci. Wybór miejsca i czasu optymalnego dla osiągnięcia celu – 3 godz.

4. Sposoby znakowania odłowionych zwierząt powtórnie wypuszczanych do środowiska. Metodyczne i etyczne podejście do zagadnienia – 1 godz.

5. Metody określania zagęszczenia i liczebności zwierząt. Metody względne i bezwzględne. Metody wykorzystywane do szacowania liczebności dużych ssaków: metoda szacunkowa, spis całkowity, metoda prób losowych, pędzenia próbne i tropienia. Metody wykorzystywane do szacowania zagęszczenia drobnych ssaków: wyłów częściowy (metoda regresji i metoda Zippina, Standard-Minimum, pułapokolinie), wyłów selektywny – 4 godz.

6. Określanie przeżywalności zwierząt w oparciu o metody oparte na znakowaniu i powtórnych odłowach (metoda Jolly’ego – Sebera, Petersena – Lincolna, Schnabela) – 2 godz.

7. Wykorzystanie nowoczesnych technik w monitoringu i gromadzeniu danych: telemetria – wieloaspektowe możliwości badań, argumenty „za” i „przeciw” stosowania metody, rodzaje sprzętu stosowanego w badaniach telemetrycznych; GPS – (Global Positioning System) w badaniach przyrodniczych; możliwości stosowania technik audio-video – 3 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

Ćwiczenia terenowe podczas których studentom zostaną zaprezentowane wybrane metody określania liczebności i zagęszczenia zwierząt. Studenci zapoznani zostaną także z nowoczesnymi technikami takimi jak telemetria i GPS (14 godz.)

Zaliczenie – 1 godz.

Literatura:

1. Bobek B., Kozłowski J.: Ocena zagęszczenia zwierząt (W: Ćwiczenia z ekologii, A. Górecki red.). Wydawnictwo UJ, Kraków. s. 36-48. 1987.

2. Gurnell J., Flowerdew J.R. 1990: Live Trapping Small Mammals: A Practical Guide. Mammals Society.

3. Makomaska-Juchiewicz M.(red.) 2010: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. I. GIOŚ Warszawa (do ściągnięcia ze str. http://www.gios.gov.pl/siedliska/)

4. Mikusek R (red.) 2005: Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków

5. Millspaugh J. J., Marzluff J. M., 2001. Radio Tracking and Animal Populations. Academic Press, Londyn-California

6. Samuel M. D., Fuller M. R., 1996. Wildlife radiotelemetry. [W:] Research and Management Techniques for Wildlife and Habitats. Bookhout T. A. (red.). The Wildlife Society, Bethesda, Maryland, 370–418.

7. Weiner J. 2003: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN Warszawa

8. Żurawska-Seta E. 2007: Telemetria w teriologii. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych T. 56, nr 1-2 (274-275), s. 123-131

9. Wykłady

10. http://zbs.bialowieza.pl/wilkrys/form.shtml

Efekty uczenia się:

Wybiera właściwą metodę do określenia zagęszczenia, liczebności, przeżywalności badanych gatunków zwierząt;

Proponuje dobór sprzętu najbardziej adekwatnego do stosowanych technik badawczych;

Formułuje tezy i weryfikuje ich trafność;

Dobiera odpowiednie urządzenia gwarantujące małą szkodliwość oddziaływania na zwierzęta;

Przygotowuje metodykę badań terenowych adekwatną do wyznaczonego celu;

Współpracuje z zespołami badawczymi o różnym charakterze;

Postępuje zgodnie z zasadami etyki odnośnie badań na zwierzętach wolno żyjących;

Świadomość skutków niewłaściwego postępowania i doboru urządzeń;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -

60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%,

na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób

następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co

najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia

student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej

arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów

kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu

wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Brak informacji;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Cywicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.