Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.OPM9.NI.HZONZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie wpływu uwarunkowań technologiczno-ekonomicznych na efektywność produkcji mleka i żywca wołowego oraz teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania decyzji produkcyjnych przy wykorzystaniu metod modelowania matematycznego. Zaprezentowane zostaną zasady konstruowania matematycznych modeli procesów produkcyjnych wraz z metodami ich rozwiązywania Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wyznaczone zostaną optymalne strategie produkcji mleka i żywca wołowego w różnych uwarunkowaniach produkcyjno-ekonomicznych

Pełny opis:

Wykłady

Czynniki organizacyjno-technologiczne i ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji mleka (m.in. typ gospodarstwa, skala produkcji, technologia produkcji, system utrzymania zwierząt, żywienie, organizacja pracy, technika doju, ceny środków produkcji i produktów)

Czynniki biologiczno-hodowlane wpływające na opłacalność produkcji mleka (m.in. rasa, wydajność mleczna, kolejna laktacja, jakość mleka, wykorzystanie paszy, wiek I-go wycielenia, długość OMW, długość użytkowania krowy, zdrowotność)

Czynniki organizacyjno-technologiczne i ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji żywca wołowego (m.in. typ gospodarstwa, skala produkcji, technologia produkcji, system utrzymania zwierząt, żywienie, organizacja pracy, ceny środków produkcji i produktów)

Czynniki biologiczno-hodowlane wpływające na opłacalność produkcji żywca wołowego (m.in. rasa, mleczność krowy mięsnej, wiek I-go wycielenia, długość okresu użytkowania krowy, wskaźniki reprodukcji, wykorzystanie paszy, tempo wzrostu, wydajność rzeźna, jakość tusz)

Zastosowanie metod modelowania matematycznego, optymalizacji i symulacji do wspomagania procesów decyzyjnych w produkcji zwierzęcej - założenia ogólne

Przykłady modeli optymalizacji i symulacji procesów produkcji mleka i żywca wołowego

Ćwiczenia:

Analiza opłacalności użytkowania krów mlecznych w gospodarstwie - przy wykorzystaniu programu komputerowego "Koszty produkcji mleka" – założenia do projektu

Analiza opłacalności użytkowania krów mlecznych w gospodarstwie - obliczanie kosztów żywienia, zapotrzebowania na pasze i powierzchni paszowej

Analiza opłacalności użytkowania krów mlecznych w gospodarstwie - obliczanie pozostałych kosztów i przychodów z produkcji, obliczanie nadwyżki bezpośredniej

Analiza opłacalności użytkowania krów mlecznych w gospodarstwie - omówienie wyników i zaliczenie projektu

Optymalizacja strategii zarządzania stadem bydła mlecznego – prezentacja autorskiego programu komputerowego służącemu wspomaganiu decyzji w cyklu produkcyjnym i reprodukcyjnym

Optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu autorskiego programu komputerowego – prezentacja programu i przykładowa analiza

Optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu autorskiego programu komputerowego – założenia do projektu

Optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu autorskiego programu komputerowego – wyznaczanie optymalnych strategii

Optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu autorskiego programu komputerowego – analiza czułości modelu optymalizacji opasu

Optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu autorskiego programu komputerowego - omówienie wyników i zaliczenie projektu

Optymalizacja strategii odchowu jałówek remontowych w stadzie bydła mięsnego - prezentacja autorskiego programu komputerowego

Literatura:

Podstawowa:

1. Kennedy J.O.S. 1986. Dynamic programming. Applications to Agriculture and Natural Resources. Elsevier, London-New York.

2. Kristensen A. R. 1993. Markov decision programming techniques applied to the animal replacement problem, Dina KVL, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen.

3. Makulska J. 2006. Modelowanie matematyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych w opasie buhajków. Pr. habilitacyjna. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 427, Rozprawy, z. 311.

Uzupełniająca:

1. Makulska J., Węglarz A. 2001. Opłacalność hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego na użytkach zielonych. Zesz. Nauk. PTZ nr 55, IX Szkoła Zimowa,191-203.

2. Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu optymalizacji produkcji mleka i żywca wołowego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent:

-wymienia i charakteryzuje czynniki biologiczne, techniczne i ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji mleka i żywca wołowego

-objaśnia możliwości wspomagania procesów decyzyjnych w produkcji zwierzęcej przy wykorzystaniu metod modelowania matematycznego, optymalizacji i symulacji

-podaje przykłady zastosowania metod optymalizacji i symulacji do wspomagania procesów decyzyjnych w produkcji mleka i żywca wołowego

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent:

-przeprowadza analizę opłacalności użytkowania stada bydła mlecznego w gospodarstwie – przy różnych założeniach biologicznych, technicznych i ekonomicznych oraz interpretuje wyniki analiz i proponuje działania wpływające na poprawę wyniku ekonomicznego

-projektuje optymalny plan opasu młodego bydła różnych ras w założonych warunkach techniczno-ekonomicznych oraz interpretuje wyniki i formułuje wnioski z przeprowadzonych analiz

-wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe do poprawy ekonomicznej efektywności produkcji mleka i żywca wołowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz wdrażania i upowszechniania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

-rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętych prac projektowych jak również własnych działań w zakresie produkcji mleka i żywca wołowego, -krytycznej oceny wyników ekonomicznych analiz wykonywanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego, podjętych na ich podstawie decyzji w praktyce produkcyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy przygotować analizę optymalizacyjną produkcji mleka i żywca wołowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.