Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka populacji w zastosowaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GHZ.GPZ9.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka populacji w zastosowaniach
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Genetyka populacji zajmuje się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. Analizuje strukturę populacji ze względu na działanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od podstawowego dla genetyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, rozpatrywane są konsekwencje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. W ramach przedmiotu studenci zaznajomią się z podstawowymi założeniami teoretycznymi genetyki populacji, z szacowaniem parametrów genetycznych, strukturą genetyczna populacji a także z wykorzystaniem różnych systemów kojarzenia i krzyżowania.

Pełny opis:

Frekwencje genów i genotypów w różnych układach (dziedziczenie dominujące i pośrednie).

Prawo równowagi genetycznej Hardy-Weinberga.

Frekwencje genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią oraz cech uwarunkowanych szeregiem alleli wielokrotnych.

Czynniki zmieniające frekwencję genu: selekcja, migracja, mutacja.

Spokrewnienie addytywne i inbred, zagadnienie małych populacji.

Zmienność genetyczna – szacowanie wariancji genetycznej oraz kowariancji między osobnikami.

Odziedziczalność - metody szacowania.

Powtarzalność - metody szacowania.

Zależności między cechami, korelacje fenotypowe, genetyczne i środowiskowe, metody szacowania.

Heterozja – szacowanie efektów kojarzeń różnych linii zinbredowanych.

Krzyżowanie – różne układy.

Szacowanie podstawowych parametrów zmienności – średnia, wariancja, odchylenie standardowe.

Literatura:

D.S. Falconer, 1974, Dziedziczenie cech ilościowych.

D.S. Falconer, F.C. Mackay 1997: Introduction to quantitative genetics. Longman, Harlow

L.R. Schaeffer, 1999-2000, Materiały z kursów

J.L. Lush, Doskonalenie Zwierząt

B. Nowicki, Genetyka i Metody Doskonalenia Zwierząt

Hartl Daniel L., Clark Andrew G., 2010, Podstawy genetyki populacyjnej

B. Żuk, H. Wierzbicki, M. Zatoń-Dobrowolska, 2011, Genetyka populacji i metody hodowlane

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i/lub rozumie:

definiuje metody i efekty pracy hodowlanej prowadzonej przy wykorzystaniu genetyki populacji i genetyki molekularnej.

Umiejętności − absolwent potrafi:

potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny wartości hodowlanej i selekcji zwierząt oraz określić efekt heterozji w programach hodowlanych.

Kompetencje społeczne– absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowana świadomych decyzji zawodowych

- kreatywnej pracy zespołowej, potrafi przewodzić grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny efektów kształcenia:

Na ocenę 2 -<55% (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 3 - 55-60%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 3,5 - 61-70%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 4,0 - 71-80%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 4,5 - 81-90%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Na ocenę 5,0 ->90%(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)

Ocena końcowa: 50% wykłady, 50% ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: Dorota Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: Dorota Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Maj
Prowadzący grup: Dorota Maj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)