Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doświadczalnictwo zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.GDZ.MBNZD.SM.HZOIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo zootechniczne
Jednostka: Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania doświadczeń i przeprowadzania obliczeń statystycznych na uzyskanych wynikach doświadczeń. Wykłady rozpoczynają się od przypomnienia wiadomości ze Statystyki Matematycznej, a następnie omawiane są podstawowe testy statystyczne służące do weryfikacji różnych hipotez statystycznych, z omówieniem warunków (założeń), jakie muszą być spełnione w przypadku stosowania poszczególnych testów (m.in. test t dla grup niezależnych i par skorelowanych, analiza wariancji w różnych układach doświadczeń, test chi-kwadrat, regresja liniowa i korelacja, testy nieparametryczne). Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej, w której studenci rozwiązują zadania dotyczące zastosowań doświadczalnictwa w naukach biologicznych, do analizy przykładowych danych i wyników doświadczeń, wykorzystując w tym celu pakiet programów statystycznych SAS. Jest to system programów, który posiada nieograniczone możliwości w zakresie analizy danych.

Pełny opis:

1. Przypomnienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej 3 godz.

a) populacja i próba; rozkład teoretyczny i empiryczny

b) charakterystyki próby (średnia arytmetyczna, mediana, moda,

wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności)

c) hipoteza i test statystyczny; rodzaje popełnianych błędów, poziom

istotności i obszar krytyczny testu

2. Planowanie doświadczeń i testowanie hipotez 12 godz.

a) doświadczenia w układzie grup niezależnych i par skorelowanych

b) analiza wariancji w układzie jednoczynnikowym

c) analiza wariancji w układzie wieloczynnikowym; pojęcie interakcji

d) analiza wariancji w układzie hierarchicznym, kwadratu łacińskiego

i bloków losowanych

e) regresja liniowa i korelacja

f) test chi-kwadrat jako test zgodności i test niezależności

g) testy nieparametryczne

Literatura:

1. Steel R., Torrie J. 1980. Principles and procedures of statistics. A biometrical approach. 2nd edition. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.

2. Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa.

3. Łomnicki A. 2003. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN SA, Warszawa.

4. Olech W., Wieczorek M. 2002. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. Wyd. SGGW, Warszawa.

5. Żuk B. 1989. Biometria stosowana. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. ma wiedzę z zakresu doświadczalnictwa i potrafi wykorzystać ją do przygotowania metodyki doświadczeń planowanych na zwierzętach, 2. zna różne testy statystyczne i rozumie zasady ich stosowania oraz potrafi skorzystać z tych zasobów wiedzy w praktyce przy analizie wyników doświadczalnych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi dobrać odpowiedni test statystyczny do analizy statystycznej wyników doświadczenia i zinterpretować wyniki obliczeń, 2. potrafi stosować specjalistyczne programy komputerowe do statystycznej analizy danych (np. SAS)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy z doświadczalnictwa i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, 2. potrafi pracować w zespole, wspólnie prowadzić doświadczenia i rozwiązywać problemy badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę, który musi być zaliczony na więcej niż 50% punktów; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%; zaliczenie z ćwiczeń stanowi 40% w ocenie końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ptak
Prowadzący grup: Joanna Kania-Gierdziewicz, Agnieszka Otwinowska-Mindur, Ewa Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.