Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia reakcji stresowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.FRS9.SL.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia reakcji stresowych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana I stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową. Szczególną uwagą zostaną objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia –neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji.

Pełny opis:

1.Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze

2.Fizjologiczne podstawy stresu

3. Endokrynologia reakcji stresowej

4. Adaptacja do zmiennych warunków

5. Immunologiczne zaburzenia jako skutek stresu

6. Wrażliwość na czynniki stresowe-wpływ wieku

7. Okres okołoporodowy

8. Wysiłek fizyczny przyczyną stresu.

Literatura:

Selye H. (1977) Stres okiełznany. Warszawa, PIW.

Uszyński M. „Stres i antystres – patomechanizm i skutki zdrowotne. ”Wydawnictwo Medpharm Polska

Publikacje z zakresu tematyki polecane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

W:Poznanie wpływu czynników na funkcje organizmu

U:Umiejętność oceny zagrożenia czynnikami stresotwórczymi, analiza potencjalnych skutków pozytywnych i negatywnych reakcji stresowej

K: podjęcie odpowiednich czynności celem zminimalizowania skutków działania czynników stresotwórczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady- obecność obowiązkowa, pisemne zaliczenie w formie pracy seminaryjnej

Ćwiczenia -obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych, seminariach (przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat), test z części ćwiczeń laboratoryjnych

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)