Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.FPKZ9.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia i patomorfologia komórki zwierzęcej
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia elektywy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia obejmują podstawowe wiadomości z zakresu klasyfikacji, nomenklatury zmian fizjologii oraz poznania przyczyn zaburzeń wybranych procesów w komórce . Szczególnie dokładnie będą wykładane wiadomości dotyczące komórek intensywnie rosnących -przewodu pokarmowego, błon śluzowych. Ponadto, przedstawione będą przyczyny i skutki odchyleń od norm fizjologicznych komórek zwierzęcych zmienionych podczas procesu nowotworzenia. Ze względu na coraz częstsze występowanie problemów w metabolizmie część zajęć poświęcona będzie poznaniu przyczyn zmian metabolicznych w komórkach różnych narządów.

Pełny opis:

1. Klasyfikacja i nomenklatura komórek fizjologicznych i patologicznie zmienionych

2. Patofizjologia, epigenetyka, onkogeny

3. Przyczyny zaburzeń procesów fizjologicznych

4. Charakterystyka zaburzeń fizjologii komórek przewodu pokarmowego

5. Charakterystyka zaburzeń fizjologii komórek błon śluzowych

6. Zmiany aktywności komórek podczas wzrostu i rozwoju

7. Zaburzenia aktywności komórek wywołane procesami starzenia

8. Efekty narządowe/układowe wywołane zmianami szlaków metabolicznych.

Literatura:

Fizjologia zwierząt red. T. Krzymowski, J.Przała PWRiL 2015

Patofizjologia Demjanow

Literatura uzupełniająca

Fizjologia człowieka w zarysie red. Traczyk PZL 2011

Molecular Biology of The Cell, Alberts et al.2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:Przyswojenie podstawowych zagadnień klasyfikacji i nomenklatury komórek fizjologicznych i patologicznie zmienionych

Umiejętności: Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania odpowiednich publikacji, pisania prac, umiejętność dostosowania testów diagnostycznych

Kompetencje: do pracy w laboratorium badawczym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane ale zalecane w specjalistycznych laboratoriach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)