Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.EKONO.NI.HZONX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć ćwiczeniowych jest zaznajomienie studentów z podstawami teorii rynku i teorii zachowania gospodarstwa domowego a także funkcjonowania przedsiębiorstwa. W szczególności dotyczy to procesu wymiany, popytu, podaży, produkcji, kosztów oraz sposobów finansowania działalności gospodarczej. Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z problemami współczesnej ekonomii w oparciu o podstawy teoretyczne. W szczególności dotyczy to przedstawienia gospodarki narodowej jako całości, prezentując przy tym szeroką panoramę aktywności gospodarczej.

Pełny opis:

Wykład w wymiarze 15h:

1.Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii – definicje, metody badań, zjawiska i prawa ekonomiczne – 2h

2.Narodziny i rozwój gospodarki rynkowej – zasady funkcjonowania rynku, podmioty gospodarcze – 2h

3.Podstawowe kategorie produktu narodowego i dochodu narodowego – mierniki dobrobytu społecznego – 2h

4.Budżet i polityka fiskalna państwa – podatki, wydatki budżetu państwa – 2h

5.Pieniądz i polityka monetarna – funkcje Banku centralnego i funkcjonowanie banków komercyjnych – 2h

6.Inflacja – przyczyny i rodzaje inflacji, sposoby jej zwalczania – 2h

7.Bezrobocie – klasyfikacja bezrobocia, ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia – 2h

8.Globalizacja – pozytywy i negatywy związane z procesem globalizacji – 1h

Ćwiczenia w wymiarze 15h:

1.Teoria wyboru konsumenta – użyteczność, ograniczenie budżetowe konsumenta – 2h

2.Teoria wyboru ekonomicznego – prawo popytu i podaży, równowaga rynkowa, elastyczność popytu i podaży – 4h

3.Teoria wyboru przedsiębiorstwa – funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie – 2h

4.Struktury rynkowe – monopol, oligopol, kartel, konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna – 4h

5.Rynki czynników produkcji – rynek pracy, kapitału, ziemi – 3h

Literatura:

1.M. Noga „Makroekonomia”, Wydawnictwo AE Wrocław 2001

2.B. Czarny „Wstęp do ekonomii”, PWE 2006, Warszawa

3.R. Milewski ,Kwiatkowski E. ”Podstawy ekonomii”, PWN 2006, Warszawa

4.D. Begg ”Ekonomia”, PWE 1997, Warszawa

5.D. Begg, S. Fischer „Ekonomia” tom I, PWE, Warszawa 2002;

6.D. Laidler, S. Estron, „Wstęp do mikroekonomii”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1991;

7.B. Klimczak „Mikroekonomia” , Wydawnictwo AE Wrocław, 2006;

8.M. Rekowski „Wprowadzenie do mikroekonomii”, Oficyna Naukowa „Hans-Pol”, Szczecin 1997;

9.M. Blaug „Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne”, PWN, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji -użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podaży wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej),

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafi zdefiniować i zilustrować graficznie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się wynik testu końcowego obejmującego materiał z ćwiczeń i wykładów oraz aktywność studenta na ćwiczeniach (plusy i minusy zdobywane w czasie ćwiczeń skutkują podniesieniem lub obniżeniem końcowej oceny za test). Test oceniany jest zgodnie z modelem:

50%-60% dostateczny

61%-70% +dostateczny

71%-80% dobry

81%-90% +dobry

91%-100% bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.