Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DOP.PPIOW.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład stanowi zaznajomienie studentów z teorią prawa (pojęcie prawa, historia prawa, obowiązywanie prawa, źródła prawa, system prawny, normy prawne). Następnie obejmuje on prawo cywilne: część ogólną (osoby prawne i fizyczne, wady oświadczeń woli, pełnomocnictwo, formy zawierania umów), umowy zawierane w codziennym życiu (sprzedaż z uwzględnieniem sprzedaży konsumenckiej, umowa najmu, darowizny, pożyczki, leasingu, kredytu, rachunku bankowego) jak i prawo spadkowe (testamenty, dziedziczenie ustawowe, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia, dział spadku) oraz prawo rodzinne (władza rodzicielska, alimenty, rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżeńskie). Kolejna część stanowi omówienie obowiązującego w RP systemu ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo patentowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe, ochrona odmian roślin) oraz prezentację ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów Kodeksu karnego dotyczących ochrony środowiska.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa oraz historia prawa, stosunek społeczny i prawny, podmioty prawa, przedmiot stosunków prawnych, realizm prawniczy, prawo natury, pozytywizm prawniczy. Źródła prawa oraz techniki legislacyjne, normy prawa konstytucyjnego, akty prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego.

2. Część ogólna prawa cywilnego – osoby fizyczne i prawne, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, miejsce zamieszkania, oświadczenia woli i formy ich składania, wady oświadczeń woli, pełnomocnictwo i przedstawicielstwo ustawowe. Prawo spadkowe – zasady dziedziczenia i sporządzania testamentów, dziedziczenie ustawowe, prawo do zachowku, stwierdzenie nabycia spadku i sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, dział spadku umowny i sądowy.

3. Umowa sprzedaży w tym sprzedaży konsumenckiej, rękojmia za wady, gwarancja, niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Umowa najmu – prawa i obowiązku wynajmującego i najemcy.

4. Umowy: pożyczki, darowizny, leasingu, rachunku bankowego, umowa o kredyt konsumencki.

5. Prawo rodzinne – władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty, ustroje majątkowe małżeńskie, rozwód i separacja

6. Prawo autorskie – przedmiot i podmiot prawa autorskiego, prawa autorskie osobiste, prawa autorskie majątkowe, dozwolony użytek chronionych utworów, ochrona cywilna i karna praw autorskich, programy komputerowe, ochrona baz danych, prawa pokrewne, prawo autorskie w Internecie

7. Prawo własności przemysłowej– prawo patentowe, wynalazki biotechnologiczne, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, ochrona odmian roślin

8. Ochrona zwierząt – omówienie ustawy z dnia 21 sierpnia 19997 r. o ochronie zwierząt oraz wybranych przepisów kodeksu karnego w zakresie związanym z ochroną przyrody

Literatura:

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

2. ustawa z dnia 24 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

4. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – prawo własności przemysłowej

5. ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych

6. ustawa z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie

7. E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz 2008

8. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 2012

9. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, 2008

Efekty uczenia się:

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

zna przepisy prawa cywilnego dotyczące zawierania umów, przepisy prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa o księgach wieczystych, system źródeł prawa w RP

potrafi zawierać umowy w zakresie życia codziennego, sporządzać testamenty, występować do sądu w sprawach spadkowych i rodzinnych, potrafi dochodzić roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, umie czytać Elektroniczną Księgę Wieczystą oraz odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, potrafi złożyć wniosek wieczystoksięgowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.