Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie towarowej produkcji królików

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.TECH9.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie towarowej produkcji królików
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznani zostaną z historią hodowli królików i pożytkami uzyskiwanymi od nich, a mianowicie dietetycznym i wartościowym mięsem skórami królików reksów oraz wełną. Hodowla królików przedstawiona zostanie jako obiekt współczesnej wyspecjalizowanej produkcji, która kieruje się swoistymi zasadami, związanymi z doborem właściwych ras, odpowiednim żywieniem i warunkami utrzymania. Omówione będą zarówno podstawy teoretyczne hodowli, jak i jej aspekty praktyczne. Technologie tej produkcji są bardzo nowoczesne i uwzględniają w zakresie warunków chowu i pomieszczeń.

Pełny opis:

Wstęp do hodowli królików. Produkcja królików w Polsce i na świecie

Kierunki użytkowania królików.

Umaszczenie królików.

Specyfika żywienia królików.

Choroby królików i ochrona zdrowia królików.

Specyfika hodowli królików futerkowych – reksów.

Hodowla amatorska królików.

Zaliczenie przedmiotu

Parametry jakościowe mięsa króliczego. Ćwiczenia terenowe – WTŻ UR Kraków

Ocena wartości biochemicznej i odżywczej mięsa. Ćwiczenia terenowe – WTŻ UR Kraków

Pomieszczenie i wymogi zoohigieniczne królików.

Organizacja pracy na fermie królików. Ćw. terenowe -

Rozród tradycyjny królików. SD KHDZFiZ Rząska

Rozród nowoczesny królików. SD KHDZFiZ Rząska

Literatura:

Barabasz B., Bieniek J.: Króliki. Towarowa Produkcja Mięsna. PWRiL, Warszawa, 2003

Barabasz B., Bieniek J.: Króliki. Rexy - użytkowanie futerkowe. PWRiL, Warszawa, 2008

Bielański P., Kowalska D.: Króliki. Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa, 2007

Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J.: Chów królików. Wydawnictwo Fundacji – Rozwój SGGW Warszawa, 2002

Cholewa R., Nowak K.W., Świtoński M.: Amatorski chow królików. Wydawnictwom AR w Poznaniu, 2003

Kopański R.: Chów królików angorskich. PWRiL, Warszawa, 1989

Kostro K., Gliński Z.: Choroby królików. Podstawy chowu i hodowli. PWRiL,

Warszawa, 2005

Leewood H.: Królik miniaturowy. Opieka i wychowanie. Wydawnictwao RM Warszawa 2003

Lorek O., Gugołek A.: Zwierzęta amatorskie i towarzyszące. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2008

Okerman L.: Choroby królików domowych. SIMA WLW, Warszawa, 2003

Praca zbiorowa pod red. Gugołka A.: Zalecenia żywieniowe I wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe. IFiŻZ PAN Jabłonna, 2011

Stern A.: Przydomowy chów królików. Oficyna Wydawnicza MULTICO Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu królików. Zna gospodarcze znaczenie hodowli królików i perspektywy jej rozwoju. Student zna charakterystykę kierunków użytkowania i pochodzenie poszczególnych ras i umaszczenie okrywy włosowej królików.

Potrafi scharakteryzować wymagane przez zwierzęta warunki zoohigieniczne oraz wymienić elementy podstawowego i szczegółowego wyposażenia ferm.

Student potrafi zdefiniować czynniki wpływające na jakość mięsa i skór królików. Student zna zasady żywienia królików i potrafi je wytłumaczyć.

Student potrafi wymienić czynniki wpływające na parametru rozrodu królików. Jest w stanie scharakteryzować tradycyjne i nowoczesna metody rozrodu królików.

Potrafi wymienić najgroźniejsze choroby zwierząt futerkowych. Zna zasady stosowania profilaktyki weterynaryjnej.

Umiejętności

Student rozpoznaje poszczególne rasy królików i ich skóry. Potrafi scharakteryzować ich okrywy włosowe i odmiany barwne. Umie analizować sytuacje panującą na krajowym i światowym runku mięsa oraz skór królików. Student umie zaprojektować i zaplanować pracę na fermie królików z uwzględnieniem obrotu stada

Rozpoznaje okolice ciała królików i położenie poszczególnych narządów wewnętrznych. Student potraf dokonać podstawowej oceny jakościowej mięsa króliczego.

Student potrafi przygotować zwierzęta do sezonu rozrodczego, potrafi opracować plan kopulacji, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych i prawidłowo przeprowadzić rozpłód zwierząt.

Student potrafi oceniać parametry mikroklimatyczne pomieszczeń i dobrostan królików, rozpoznawać pierwsze symptomy chorobowe i stosować odpowiednia prewencję weterynaryjną.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości mięsa, wełny i skór króliczych. Rozumie znaczenie dobrostanu zwierząt oraz wpływ hodowli na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Student jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe. Dba o bezpieczeństwo własne i osób pracujących na fermie królików.

Samodzielnie wyszukuje informacji pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Student ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zadania zaliczeniowe w ramach ćwiczeń

Kolokwia

Zaliczenie przedmiotu: Zaliczenie/Egzamin

Efekty kształcenia: Wiedza, Umiejętności i Kompetencje społeczne są oceniane w skali: Na ocenę 2.0 (do 55%);

Na ocenę 3.0 (55-60%);

Na ocenę 3.5 (61-70%);

Na ocenę 4.0 (71-80%);

Na ocenę 4.5 (81-90%);

Na ocenę 5.0 (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)