Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SEZO1.NI.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu rozszerzenie tematyki przedstawianej na ćwiczeniach i wykładach. Celem jest także wyrabianie u studentów umiejętności samodzielnego opracowania i przedstawiania referatu na dany temat oraz zabierania głosu w dyskusji.

Tematyka do realizacji seminarium zootechnicznego jest corocznie aktualizowana na bieżąco przez specjalistów z zakresu sześciu dyscyplin zootechnicznych - hodowla bydła, hodowla koni, hodowla trzody chlewnej, hodowla owiec, hodowla drobiu oraz żywienie zwierząt i paszoznawstwo.

Pełny opis:

Studenci biorący udział w seminarium mają za zadanie samodzielne opracowanie tematu zaproponowanego przez prowadzących, a następnie zreferowanie go podczas seminarium.

Szczegółowa tematyka seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii w produkcji mleka i wołowiny, aktualne problemy hodowlane, zdrowotne i marketingowe w hodowli owiec i kóz, jakość surowca rzeźnego, opłacalność produkcji i metody oceny rzeźnej i tucznej świń, aktualne problemy w hodowli i technologii produkcji kur, indyków i drobiu wodnego oraz profilaktyce chorób u drobiu, zagadnienia chowu i hodowli koni w okresie transformacji rolnictwa, a także nowoczesne metody stosowane w żywieniu zwierząt.

Literatura:

Studenci zobowiązani są do własnej praca w dziedzinie przeglądu literatury, zwłaszcza artykułów naukowych odnoszących się do szczegółowego zagadnienia, jakie mają opracować i zreferować.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)