Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SEMID.SI.HZOEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do korzystania z dostępnych baz internetowych, bibliotecznych i innych niezbędnych podczas przygotowywania się do prezentacji na zajęciach oraz pisania pracy inżynierskiej. Student nabywa umiejętność przekazania nabytej wiedzy przedstawiając prezentację ustnej z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz aktywnie podczas dyskusji z innymi uczestnikami seminarium.

Pełny opis:

Wykłady

Źródła informacji i sposoby korzystania z baz internetowych, bibliotecznych i innych.

Programy ochrony zasobów genetycznych zwierząt.

Czynniki wpływające na jakość surowców zwierzęcych.

Restytucja i ochrona zagrożonych gatunków zwierząt.

Ekologiczne metody produkcji zwierzęcej.

Seminarium

Przygotowanie przez każdego studenta dwóch prezentacji - jednej na wybrany temat zaproponowany przez prowadzącego, drugiej dotyczącej pracy inżynierskiej wykonywanej przez studenta

Literatura:

Podstawowa:

Uzależniona od realizowanego tematu pracy (publikacje naukowe, książki, strony internetowe)

Uzupełniająca:

czasopisma popularno-naukowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

-zagadnienia związane z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich i amatorskich, technologią produkcji i wymagań środowiskowych oraz koniecznością ochrony zasobów genetycznych zwierząt

-podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego, co jest niezbędne przy tworzeniu prezentacji z wykorzystaniem zasobów internetowych

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

-przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim, dotyczące zagadnień zootechnicznych, wykorzystując dostępne źródła informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

-prezentowania aktywnej postawy w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

-podejmowania działań oraz przewidywania skutków działalności człowieka związanej z produkcją zwierzęcą

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz aktywności studenta podczas seminarium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.