Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.SI.HZOpX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy: Prewencja 4 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze światową i krajową produkcją drobiarską oraz podstawowymi rasami różnych gatunków drobiu. Przedstawienie charakterystyki cech biologicznych ptaków domowych i organizacji socjalnej stad. Zaprezentowanie zasad prowadzenia stad reprodukcyjnych i towarowych drobiu. Zdobycie przez studentów umiejętności prowadzania sztucznych lęgów oraz organizacji produkcji mięsa i jaj konsumpcyjnych. Opanowanie zdolności pozyskiwania ejakulatów i sztucznej inseminacji, oceny jakości jaj konsumpcyjnych oraz wydajności poubojowej. Poznanie zasad ochrony dobrostanu ptaków w warunkach intensywnej produkcji drobiarskiej.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze drobiu. Światowa i krajowa produkcja drobiarska. Charakterystyka ras kur wykorzystywanych w produkcji drobiarskiej. Mieszańce.

2. Cechy biologiczne ptaków domowych. Hierarchia socjalna. Dobrostan.

3. Systemy utrzymania ptaków w chowie intensywnym i półintensywnym. Warunki środowiskowe.

4. Organizacja produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Jakość mięsa drobiu.

5. Organizacja produkcji jaj konsumpcyjnych.

6. Prowadzenie stad reprodukcyjnych gęsi. Tucz brojlerowy i owsiany.

7. Prowadzenie stad reprodukcyjnych indyków. Produkcja mięsa indyczego.

8. Prowadzenie stad reprodukcyjnych kaczek. Tucz kaczek typu pekin , piżmowych i mulardów.

II. Program ćwiczeń:

1. Budowa jaj i ocena jakości jaj konsumpcyjnych.

2. Biologia, patologia i technika lęgów.

3. Monitoring zdrowotny w stadach drobiu.

4. Wychów kurcząt i pielęgnacja niosek.

5. Rozród ptaków domowych. Pozyskiwanie nasienia, ocena i inseminacja.

6. Żywienie ptaków rosnących i niosek.

7. Ocena wydajności poubojowej ptaków.

8. Wykonanie projektu fermy tuczu brojlerów kurzych i fermy produkującej jaja konsumpcyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Jankowski. PWRiL. Warszawa 2012.

2.Mazanowski A. 2011. Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. Pro Agricola Sp.z o.o. Gietrzwałd

3.Trziszka T. 2000. Jajczarstwo. Wyd. AR we Wrocławiu.

Literatura uzupełniająca:

1. Leeson.S., Summers J.D. 2000. Broiler breeder production. University Books.

2. Gumułka M., Krawczyk J., Otwinowska- Mindur A. 2017.Effect of production cycle and season on quality and fatty acid profile of organic eggs from local Polish Greenleg Partridge hens. Europ. Poult. Sci, 81.

3. Mazanowski A. Hodowla i chów gęsi. APRA. Bydgoszcz.2012.

4. Jamroz D., Potkański A . 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Pr. zb. PWN. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu

Opisuje cechy biologiczne ptaków i wskazuje konieczność przestrzegania dobrostanu w intensywnej produkcji drobiarskiej

Opisuje zasady prowadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu

Umiejętności

Umie przeprowadzać sztuczne lęgi, wychów i odchów ptaków domowych.

Potrafi rozpoznawać podstawowe rasy kur.

Umie ocenić jakość jaj, wydajność poubojową kurcząt brojlerów, jakość pierza.

Umie pozyskać nasienie i wykonać sztuczną inseminację.

Umie zorganizować produkcję mięsa brojlerów kurzych i jaj konsumpcyjnych.

Kompetencje społeczne

Prezentuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy.

Wrażliwy na dobrostan ptaków oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności związanej z użytkowaniem zwierząt i produkcją żywności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia praktyczne i odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium- test wyboru i uzupełnień.

Ocena kolokwium:

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

ocena ndst (2,0) <55% prawidłowych odpowiedzi

ocena dst (3,0) 55-60% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus dst (3,5) 61-70% prawidłowych odpowiedzi

ocena db (4,0) 71-80% prawidłowych odpowiedzi

ocena plus bobra (4,5) 81-90% prawidłowych odpowiedzi

ocena bdb (5,0) >90% prawidłowych odpowiedzi

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

2. Zaliczenie przedmiotu

Egzamin w formie ustnej obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania (trzy pytania).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gumułka
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Małgorzata Gumułka, Marcin Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.