Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiadomości pozwalających na zrozumienie specyfiki przebiegu wzrostu i dojrzewania ptaków domowych wynikającej z ich uwarunkowań biologicznych. Poznanie zasad prowadzenia stad reprodukcyjnych różnych gatunków drobiu. Zapoznanie się z technologiami produkcji jaj i mięsa.

Pełny opis:

I.Tematyka wykładów.

1. Znaczenie gospodarcze drobiu. Charakterystyka ras wykorzystywanych najczęściej w produkcji drobiarskiej. (1godz.)

2. Cechy biologiczne ptaków, wykorzystanie ich znajomości w hodowli drobiu. Hierarchia socjalna. Zachowania behawioralne. Prawa ochrony dobrostanu (2godz.)

3. Charakterystyka genomu ptaków. Dziedziczenie płci. Cechy sprzężone z płcią. Autoseksing. Dziedziczenie najważniejszych barw i wzorów upierzenia, cech budowy pióra, kształtu grzebienia i czubatości. (2godz)

4. Dziedziczenie cech użytkowych związanych z reprodukcją ptaków domowych. (1godz)

5. Systemy utrzymania ptaków w chowie intensywnym i półintensywnym. Warunki środowiskowe. (1godz.)

6. Zasady i sposoby praktycznego żywienia ptaków domowych w stadach reprodukcyjnych. (1godz.)

7. Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur mięsnych. Produkcja mięsa kurcząt brojlerów. Tucz intensywny i ekologiczny . (2godz.)

8. Prowadzenie stad reprodukcyjnych kur nieśnych. Dobór mieszańców do produkcji jaj konsumpcyjnych. Ekologiczny chów niosek. (1godz.)

9. Prowadzenie stad reprodukcyjnych indyków. Tucz indyków intensywny i ekologiczny. (1godz.)

10. Specyfika rozrodu gęsi. Prowadzenie stad reprodukcyjnych.

11. Tucz gęsi brojlerowy i owsiany.(1godz.)

12. Prowadzenie stad reprodukcyjnych kaczek. Tucz kaczek typu pekin, piżmowych i mulardów. (1godz.)

13. Strategie zachowania bioróżnorodności w hodowli drobiu. Krajowe zasoby genetyczne ptaków grzebiących i wodnych. (1godz.)

II. Program ćwiczeń:

1. Ocena jakości jaj w aspekcie wykorzystania wyników w pracy hodowlanej. Jaja konsumpcyjne.(2godz.)

2. Biologia, patologia i technika lęgów. (4godz.)

3. Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego (2godz.)

4. Rozród ptaków domowych. Pozyskiwanie nasienia, ocena i sztuczna inseminacja. (2godz.)

5. Żywienie ptaków rosnących i niosek. (4godz.)

6. Praca hodowlana w fermach zarodowych i dokumentacja hodowlana. (4godz.)

7. Budowa piór, pozyskiwanie pierza, ocena i wykorzystanie. (2godz.)

8. Ocena wydajności poubojowej ptaków. Wykonanie dysekcja na tuszkach pieczonych. (2godz.)

9. Technologia produkcji kurcząt brojlerów. Wykonanie projektu fermy tuczu brojlerów wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym. (4godz.)

10. Technologia produkcji jaj. Wykonanie projektu fermy produkującej jaja konsumpcyjne wraz z zapleczem hodowlanym i usługowym. (2godz.)

11. Technologia produkcji mięsa indyków, kaczek, gęsi. Wykonanie projektu ferm. (2godz.)

Literatura:

1. Chełmońska B., Kassner J. Budowa i funkcjonowanie ukladu rozrodczego samic ptaków oraz ich użytkowanie rozpłodowe w aspekcie sztucznego unasieniania. [w ] Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca pod redakcją prof. Jerzego Strzeżka. Biologia rozrodu zwierząt.2. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.2007

2. Faruga A.,Jankowski J. Indyki. Hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa.1996.

3. Jamroz D., Potkański A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. praca zbiorowa. PWN.Warszawa 2001.

4. Mazanowski A. Gęsi. PWRiL Warszawa 1988.

5. Mazanowski A.Kaczki.PWRiL.1988

6. Świerczewska E.,Stępińska M., Niemiec J.1995. Chów kur. Fundacja Rozwój SGGW.Warszawa.

7. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J. Chów Drobiu.1999.Oficyna Wydawnicza Hoża.

8. Rząsa J . Regulacja rozrodu ptaków [w] Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy pod redakcją prof. Tadeusz Krzymowskiego. Biologia Rozrodu zwierząt .1. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. 2007.

9. Trziszka T. Jajczarstwo. Praca zbiorowa . Wyd. AR we Wrocławiu.2000.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)