Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.HODDR.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiadomości pozwalających na zrozumienie przebiegu wzrostu i dojrzewania ptaków domowych wynikających z ich uwarunkowań biologicznych. Przedstawienie charakterystyki ras drobiu w tym podlegających ochronie. Poznanie sposobu prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu. Zapoznanie się z technologiami produkcji jaj i mięsa.

Pełny opis:

I. Tematyka wykładów:

1. Klasyfikacja i charakterystyka ras kur. Produkcja drobiarska i jej znaczenie na świecie i w Polsce. (1godz.)

2. Cechy biologiczne ptaków, wykorzystanie ich znajomości w produkcji drobiarskiej. Zachowanie ptaków w warunkach chowu intensywnego i z wykorzystaniem wybiegów. Prawa ochrony dobrostanu drobiu. (2godz)

3. Charakterystyka genomu ptaków . Dziedziczenie płci. Cechy sprzężone z płcią. Autoseksing. Dziedziczenie najważniejszych barw i wzorów upierzenia, cech budowy pióra, kształtu grzebienia i czubatości. (2godz.)

4. Dziedziczenie najważniejszych cech użytkowych : masa ciała, szybkość opierzania , masa jaja, nieśność., wczesność dojrzewania , cechy jakości jaja. Metody genetycznego doskonalenia drobiu . (1godz.)

5. Kształtowanie warunków środowiskowych w chowie drobiu. Systemy utrzymania ptaków w chowie intensywnym i półintensywnym. (1godz.)

6. Praca hodowlana w rodach kur mięsnych. Prowadzenie stad rodzicielskich. Produkcja mięsa kurcząt brojlerów. (2godz.)

7. Praca hodowlana w rodach kur nieśnych. Dobór mieszańców do produkcji jaj konsumpcyjnych. (2godz.)

8. Praca hodowlana w stadach gęsi i kaczek. Organizacja i technologie uzyskiwania mięsa ptaków wodnych. (2godz.)

9. Jakość jaj i mięsa drobiowego. (1godz.)

10. Krajowe zasoby genetyczne ptaków grzebiących i wodnych. Ich wkład w utrzymanie bioróżnorodności w hodowli drobiu. (1godz)

II. Program ćwiczeń:

1. Ocena jakości jaj w aspekcie wykorzystania wyników w pracy hodowlanej. Jaja konsumpcyjne. (2godz.)

2. Biologia i technika lęgów. (2godz.)

3. Odchów kurcząt i pielęgnacja drobiu dorosłego (2godz.)

4. Rozród ptaków domowych. Pozyskiwanie nasienia, ocena i sztuczna inseminacja. (2godz.)

5. Budowa piór, pozyskiwanie pierza, ocena i wykorzystanie. (2godz.)

6. Ocena wydajności poubojowej ptaków. Dysekcja tuszek pieczonych. (2godz)

8. Technologia produkcji kurcząt brojlerów i jaj konsumpcyjnych. Wykonanie projektu fermy tuczu brojlerów wraz z zapleczem hodowlanym. (3godz.)

Literatura:

1. Chełmońska B., Kassner J. Budowa i funkcjonowanie ukladu rozrodczego samic ptaków oraz ich użytkowanie rozpłodowe w aspekcie sztucznego unasieniania. [w ] Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca pod redakcją prof. Jerzego Strzeżka. Biologia rozrodu zwierząt. 2. Wydawnictwo UWM.2007

2. Faruga A.,Jankowski J. Indyki. Hodowla i użytkowanie. PWRiL Warszawa.1996.

3. Jamroz D., Potkański A. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. praca zbiorowa. PWN.Warszawa 2001.

4. Leeson.S., Summers J.D. Broiler Breeder Production .University Books.Kanada. 2000

5. Mazanowski A. Gęsi. PWRiL Warszawa 1988.

6. Mazanowski A.Kaczki.PWRiL.1988

7. Świerczewska E.,Stępińska M., Niemiec J.1995. Chów kur. Fundacja Rozwój SGGW.Warszawa.

8. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J. Chów Drobiu.1999.Oficyna Wydawnicza Hoża.

9. Rząsa J . Regulacja rozrodu ptaków [w] Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy pod redakcją prof. Tadeusz Krzymowskiego. Biologia Rozrodu zwierząt .1. Wydawnictwo UWM. 2007.

10. Trziszka T. Jajczarstwo. Praca zbiorowa . Wyd. AR we Wrocławiu.2000.

11. Gordon S.H., Charles D.R. Niche and Organic chicken products. Nottingham University Press.2002.

12. Jankowski J. (red.) Hodowla i użytkowanie drobiu. PWRiL, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje podstawowe typy użytkowe i rasy drobiu

Objaśnia rolę cech biologicznych ptaków w produkcji drobiarskiej

Opisuje zasady prowadzenia pracy hodowlanej w stadach różnych gatunków drobiu

Opisuje technologie produkcji jaj i mięsa różnych gatunków drobiu.

Wskazuje na celowość ochrony zasobów genetycznych drobiu.

Umiejętności

Umie przeprowadzać wychów i odchów ptaków domowych, prowadzić stado niosek oraz planować i organizować produkcję jaj i mięsa drobiu.

Potrafi rozpoznawać rasy drobiu.

Potrafi ocenić jakość jaj, pierza i wydajność poubojową kurcząt brojlerów.

Kompetencje społeczne

Kreatywny w organizowaniu i zarządzaniu produkcją drobiarską.

Wrażliwy na dobrostan ptaków.

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin

Ćwiczenia - zaliczenie (test wyboru i uzupełnień), zaliczenie zajęć praktycznych i projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)