Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczna produkcja drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.EKPRD.SI.HZOEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna produkcja drobiu
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wymaganiami ochrony i dobrostanu drobiu oraz związkiem intensywnej produkcji drobiarskiej ze zdrowiem ptaków. Przedmiot omawia zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem produktów drobiarskich pozyskiwanych metodami proekologicznymi. Omawiane są zasady ekologicznej produkcji mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych. Przedmiot obejmuje również tematykę wykorzystania rodzimych ras drobiu przy wytwarzaniu produktów regionalnych i tradycyjnych.

Pełny opis:

Wykład (15 godzin)

1. Zagrożenia w przemysłowej produkcji drobiu. Obciążenie środowiska.

2. Związek intensywnej produkcji drobiarskiej ze zdrowiem ptaków i jakością produktów. Wymagania ochrony i dobrostanu drobiu.

3. Ustawodawstwo i przepisy dotyczące produkcji drobiu w gospodarstwach ekologicznych.

4. Zasady ekologicznej produkcji mięsa drobiowego.

5. Produkcja jaj konsumpcyjnych metodami ekologicznymi.

6. Jakość i walory produktów drobiarskich pozyskiwanych metodami proekologicznymi.

7. Znaczenie różnorodności biologicznej ptaków domowych w rolnictwie ekologicznym. Wykorzystanie rodzimych ras drobiu przy wytwarzaniu produktów regionalnych i tradycyjnych.

8. Chów drobiu w małych gospodarstwach.

Literatura:

Faure J.M., Bessei W., Jones R.B. Direct selection for improvement of animal well-being. [W:] Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology, red. Muir, W. M. Aggrey, S. E., CABI Publishing 2003.

Bielińska H., Herbut E., Koreleski J. Chów drobiu metodami ekologicznymi (produkcja gęsi, jaj i brojlerów kurzych) Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-131, 2004

Książkiewicz J. Wykorzystanie bioróżnorodności kaczek do ekologicznego odchowu gospodarskiego. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 2: 1-25, 2002.

Rabsztyn A. Gęsi Zatorskie jako populacja należąca do krajowych zasobów genetycznych drobiu. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 314, Kraków 2006.

World Watch List for domestic animal diversity. Red. Beate D. Sherf. Rome 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje wymagania ochrony i dobrostanu drobiu.

Wskazuje na związek metody produkcji drobiarskiej ze zdrowiem ptaków oraz jakością i bezpieczeństwem uzyskiwanych produktów.

Objaśnia zasady ekologicznej produkcji mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych.

Proponuje sposoby wykorzystania rodzimych ras drobiu w organizowaniu gospodarstw agroturystycznych oraz w celu wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: test wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)