Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.CHEM.SI.HRBRX.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o podstawowych pojęciach i prawach chemii. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne. Podstawowe rodzaje reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych. Metody analizy i identyfikacji związków organicznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Materia: atomy, jądrowy model atomu, izotopy, układ okresowy, mieszaniny i ich rozdział, wiązania chemiczne. 1h

Materia: nomenklatura związków nieorganicznych-wodorki, tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole. 1h

Pomiary i mole: układ metryczny, jednostki SI, mol, masa molowa, wyznaczanie wzorów chemicznych. 1h

Elementy toksykologii środowiska wodnego 2h

Reakcje chemiczne i obliczenia: symbolika reakcji chemicznych, bilansowanie równań, reakcje w roztworach wodnych, reakcje kwasów i zasad 1h.

Elementy elektrochemii: budowa ogniwa galwanicznego, SEM, szereg napięciowy, korozja i zapobieganie.2h

Elementy termochemii: układ i otoczenie, ciepło i praca, pierwsza zasada termodynamiki, prawo Hessa, efekty cieplne reakcji. 2h

Właściwości pierwiastków grup głównych układu okresowego 2h

Właściwości podstawowych grup związków organicznych 3h

ćwiczenia

Regulamin pracowni chemicznej, zasady BHP, ćwiczenia w nomenklaturze chemicznej. Podstawowe obliczenia stechiometryczne. 2h

Reakcje chemiczne: syntezy, analizy, wymiany, zobojętnienia, redoks, strącania i rozpuszczania osadów 2h

Podstawowe czynności laboratoryjne:odmierzanie cieczy, ogrzewanie nad palnikiem, rozpuszczanie, krystalizacja, sączenie, dekantacja. 2h

Równowagi w roztworach elektrolitów: dysocjacja, iloczyn jonowy wody, hydroliza soli, potencjometryczne wyznaczanie pH roztworów 2h

Wstęp do analizy objętościowej. Obliczenia ze stężeń. Sporządzanie roztworów HCl i NaOH o stężeniu ok. 0.1M. 2h

Mianowanie roztworów NaOH i HCl oraz proste oznaczenia alkacymetryczne 2h

Mianowanie roztworu manganianu(VII) potasu i oznaczenie zawartości jonów żelaza(II) w roztworze

Oznaczanie magnezu metodą kompleksometryczną. 1h

Literatura:

1. Erndt A. "Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej", PWN Warszawa 1986.

2. Erndt A. i współpr. "Chemia nieorganiczna i analityczna" skrypt do ćwiczeń, wyd. AR

Kraków, 1989.

3. Litwin M., Styka-Wlazło S., Szymońska J. „Chemia ogólna i nieorganiczna", Nowa Era,

Warszawa 2004. (w zakresie podstawowym i rozszerzonym)

4. Tomasik P. "Podstawy chemii. Cz.I. Chemia ogólna, chemia nieorganiczna", Wyd. AR

Kraków,1998.

5. Bielański A. „Podstawy chemii nieorganicznej", PWN warszawa 1987.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

Student który zaliczył wykłady:

-posiada ogólną wiedzę z chemii nieorganicznej w tym właściwości pierwiastków grup głównych oraz ich związków

-posiada wiedzę na temat podstawowych praw chemicznych

-wykonuje obliczenia stechiometryczne w oparciu o poznane wcześniej prawa

-posiada umiejętność zapisywania reakcji chemicznych oraz orientuje się w nowoczesnej nomenklaturze

-posługuje się pojęciem stężenia procentowego, molowego.

-orientuje się w procesach utleniania i redukcji.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

-samodzielnie wykonuje eksperymenty chemiczne w zakresie podstaw analizy chemicznej w tym:

-sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym

-oznacza ilościowo kwasy i zasady

-oznacza ilościowo metodami analizy oksydymetrycznej kationy metali: Cu i Fe

-oznacza zawartość jonów wapnia i magnezu w wodzie

-sporządza sprawozdanie z samodzielnie przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych z uwzględnieniem obserwacji oraz wniosków.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcu cyklu wykładów egzamin pisemny. Egzamin obejmuje zadania problemowe oraz testowe.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje:

-sprawozdania z wykonywanych eksperymentów(indywidualne i grupowe)

-indywidualne zadania rachunkowe oceniające umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie stechiometrii oraz podstawowych praw chemicznych do rozwiązywania praktycznych problemów.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)