Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.SEM.SI.HZOTY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy inżynierskiej
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 7 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów studiów niestacjonarnych kierunku zootechnika do przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej - inżynierskiej. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z: (i) najważniejszymi bazami literaturowymi i wykorzystaniem publikacji naukowych w pracy dyplomowej; (ii) podstawami prawa autorskiego oraz konsekwencjami wynikającymi z jego nieprzestrzegania; (iii) zasadami przygotowania manuskryptu pracy inżynierskiej. W czasie seminarium studenci będą również przygotowywać prezentacje multimedialne: (1) dotyczące najnowszych badań z zakresu studiowanego kierunku; (2) zawierające założenia i poszczególne elementy pracy inżynierskiej.

Pełny opis:

1. Praca dyplomowa inżynierska: wybór tematu pracy, procedura przygotowania i składania pracy, ocena pracy studenta przez opiekuna naukowego i pracy przez recenzenta, zasady dyplomowania;

2. Podstawowe bazy danych i ich wykorzystanie jako potencjalnych źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy inżynierskiej; prezentacje ustne studentów dotyczące najnowszych osiągnięć z zakresu nauk o zwierzętach i studiowanej specjalności;

3. Prawo autorskie, zasady etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami);

4. Podstawowe zasady i wskazówki wykorzystywane podczas przygotowania manuskryptu pracy inżynierskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, dyskusja, podsumowanie lub wnioski, bibliografia, słowa kluczowe, streszczenie);

5. Referowanie przez studentów zagadnień z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz założeń i poszczególnych rozdziałów przygotowywanej pracy inżynierskiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.); Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r.

2. Publikacje naukowe prowadzącego zajęcia oraz prace dyplomowe studentów.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

WIEDZA; Absolwent zna i rozumie:

- zasady przygotowania i tworzenia prac inżynierskich eksperymentalnych, projektowych i przeglądowych z zakresu wybranej tematyki;

- zagadnienia związane z zasadami etycznymi obowiązującymi w naukach o zwierzętach oraz podstawy prawa i własności intelektualnej.

UMIEJĘTNOŚCI; Absolwent potrafi:

- przeprowadzić eksperyment naukowy i merytorycznie interpretować uzyskane wyniki, wykonać projekt inżynierski lub analizę współczesnej literatury naukowej w ramach tematu pracy o charakterze opisowym;

- posiadać umiejętność korzystania z danych literaturowych oraz baz internetowych związanych z profilem studiów;

- przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac dyplomowych; zastosować odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy;

- przygotować prezentację multimedialną lub wystąpienie ustne w celu zreferowania wybranego zagadnienia z zakresu studiowanej specjalności, ponadto charakterystykę zagadnienia tj. temat, plan i założenia pracy; umieć dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej jak również jej celowość.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

- formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku i specjalności

- przestrzegania zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych, podczas przygotowania projektu inżynierskiego lub przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania oceny pozytywnej, student jest zobowiązany do przygotowania dwóch prezentacji multimedialnych (PPT) i publicznego ich wygłoszenia (pierwsza - dotycząca najnowszych badań z zakresu zootechniki ze szczególnym uwzględnieniem hodowli zwierząt towarzyszących i egzotycznych; druga - zawierająca założenia i poszczególne elementy pracy inżynierskiej). Forma i treść prezentacji są oceniane przez prowadzącego zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)