Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.SEM.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 7 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów kierunku Bioinżynieria zwierząt do napisania pracy inżynierskiej. Studenci zostaną zaznajomieni ze sposobami zbierania literatury naukowej, korzystania z bibliograficznych baz danych, zasad przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej oraz prezentacji wyników badań i realizowanych projektów naukowych.

Pełny opis:

1. Praca dyplomowa inżynierska: wybór tematu pracy, procedura przygotowania i składania pracy, ocena pracy studenta przez opiekuna naukowego i pracy przez recenzenta, zasady dyplomowania.

2. Podstawowe bazy danych i ich wykorzystanie jako potencjalnych źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy inżynierskiej; prezentacje ustne studentów dotyczące najnowszych osiągnięć bioinżynierii zwierząt.

3. Prawo autorskie prawo autorskie, zasady etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami).

4. Podstawowe zasady i wskazówki wykorzystywane podczas przygotowania manuskryptu pracy inżynierskiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, dyskusja, podsumowanie lub wnioski, bibliografia, słowa kluczowe, streszczenie)

5. Referowanie przez studentów założeń i poszczególnych fragmentów pracy inżynierskiej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.); Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r.

2. Publikacje naukowe prowadzącego zajęcia oraz prace dyplomowe studentów.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

Wiedza; Absolwent zna i rozumie:

- najważniejsze zasady przygotowania i tworzenia eksperymentalnych, projektowych i przeglądowych prac inżynierskich z zakresu wybranej tematyki

- zagadnienia związane z etyką w naukach rolniczych oraz podstawy prawa i własności intelektualnej

- podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy inżynierskiej (przeglądowej, eksperymentalnej lub projektowej)

Umiejetności; Absolwent potrafi:

- korzystać z internetowych baz danych, w tym baz literaturowych i innych baz NCBI; wyszukiwać i analizować dane literaturowe pochodzące z różnych źródeł z zakresu tematyki pracy inżynierskiej;

- przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych i dyplomowych; wykorzystać i stosować odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy inżynierskiej

- przygotować prezentację komputerową i wystąpienie ustne w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskie; dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne; absolwent :

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

- formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień bioinżynierii zwierząt

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać ocenę pozytywną, student musi przygotować dwie prezentacje multimedialne i je wygłosić (pierwszą - dotyczącą najnowszych badań z zakresu bioinżynierii zwierząt; drugą - zawierającą założenia i poszczególne elementy pracy inżynierskiej). Forma i treść prezentacji jest oceniana przez prowadzącego zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Socha
Prowadzący grup: Łukasz Migdał, Wiesława Młodawska, Magdalena Socha, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Socha
Prowadzący grup: Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)