Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody sterowania rozrodem zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.MET.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody sterowania rozrodem zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 7 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sterowanie rozrodem zwierząt łącznie z warunkami utrzymania i żywieniem jest elementem decydującym o poziomie opłacalności produkcji. Zwierzęta wysokowydajne mają duże problemy z zachowaniem prawidłowej rozrodczości, co utrudnia utrzymanie ciągłości produkcji. Dlatego też przedmiot ten ma za zadanie zapoznać studentów z metodami organizacji grup technologicznych zwierząt w połączeniu z odpowiednim doborem systemu krycia i zastosowaniem właściwej biotechniki odpowiadającej systemowi produkcji. Ponadto studenci zapoznają się ze sposobami rozpoznawania nieprawidłowości w rozrodzie, oraz planowymi i systemowymi sposobami ich usuwania w formie opracowań projektowych. Studenci nabędą praktycznych umiejętności stosowania metod biotechnicznych (synchronizacja rui, inseminacja, przenoszenie zarodków, przełamywanie fizjologicznego anestrus, synchronizacja porodów) w sterowaniu rozrodem w stadach i grupach technologicznych owiec, kóz, bydła, koni, świń, zwierząt futerkowych oraz drobiu.

Pełny opis:

Waykąłdy swoim zakresem obejmować będa:

1. Specyfika rozrodu oraz możliwości i ograniczenia jego sterowaniem u małych przeżuwaczy.

2. Czynniki wpływające na zaburzenia cyklu rujowego i reprodukcyjnego w stadach krów mlecznych i mięsnych.

3. Metody sterowanie rozrodem w stadninach koni.

4. Podstawowe zasady organizacji sektora rozrodu fermy trzody chlewnej (rozwiązania przestrzenne, systemu utrzymania i żywienia, ścieżki technologiczne).

5. Naturalne metody sterowania i stymulacji procesów rozrodczych (żywienie bodźcowe, efekt knura, manipulacje mikroklimatem, manipulacje światłem, stres transportowy).

6. Biotechniczne i farmakologiczne metody sterowania i stymulacji procesów rozrodczych – przegląd dostępnych preparatów (blokery stresu, progestageny, egzogenne gonadotropiny, egzogenne GnRH, prostaglandyny, oxytocyna, prolaktyna, kortykosteroidy).

7. Specyfika rozrodu hodowlanych zwierząt futerkowych.

8.Metody wspomagane rozrodu hodowlanych zwierząt futerkowych - stan obecny i perspektywy.

9. Metody sterowania rozrodem ptaków kojarzonych naturalnie.

10. Metody sterowania rozrodem ptaków z wykorzystaniem inseminacji.

Na ćwiczeniach poruszane będą następujace zagadnienia:

1. Naturalne i farmakologiczne sposoby przełamywania sezonowego anestrus oraz sterowanie cyklem rujowym u owiec i kóz. Ocena warunków produkcyjno-hodowlanych i wybór optymalnych metod sterowania rozrodem dostosowanych do osiągnięcia zaplanowanego celu produkcyjnego w gospodarstwach owczarskich i koziarskich.

2. Planowanie i optymalizacja rozrodu z wykorzystaniem biotechnik w różnych systemach utrzymania i intensyfikacji produkcji owiec i kóz. Projekt.

3. Strategia działania w celu utrzymania dobrej płodności w stadzie krów. Identyfikacja zagrożeń. Optymalizacja rozrodu bydła. Przyczyny niepłodności, ruja na zamówienie, planowanie cyklu reprodukcyjnego w stadach krów. Projekt.

4. Zaburzenia rozrodcze w stadach klaczy i sterowanie cyklem rujowym. Jak utrzymać wysoką płodność w stadzie.

5. Organizacja produkcji i zastosowanie naturalnych metod stymulacji w sektorze krycia loszek i loch.

6. Zastosowanie biotechnicznych i farmakologicznych preparatów w celu optymalizacji organizacji produkcji i maksymalizacji wskaźników reprodukcyjnych loch i knurów w sektorze krycia. Zastosowanie biotechnicznych i farmakologicznych preparatów w celu optymalizacji organizacji produkcji i maksymalizacji wskaźników reprodukcyjnych loch w sektorze porodowym.

7. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania płodności i plenności samic zwierząt futerkowych fermowych i domowych. Metody określania fazy cyklu płciowego oraz terminu krycia i unasieniania samic hodowlanych i domowych.

8. Synchronizacja i regulacja cyklu płciowego u fermowych psowatych i łasicowatych, gryzoni i królików. Biologia i kriokonserwacja nasienia fermowych psowatych, gryzoni i królików.

9. Technologia produkcji piskląt w stadach reprodukcyjnych ptaków domowych, kojarzenie naturalne i z zastosowaniem inseminacji. Projekt.

10. Organizacja rozrodu ptaków o sezonowej aktywności płciowej. Synchronizacja i stymulacja rozrodu. Ćwiczenia terenowe.

Literatura:

1. Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Jacek Wójtowski

2. Hodowla i użytkowanie świń. Barbara Grudniewska

3. Skuteczny rozród bydła. „top agrar Polska” 2012, Karol Bujoczek

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sterowanie rozrodem zwierząt oraz potrzebę prowadzenia działań z tego zakresu, w celu utrzymaniu ciągłości i zapewnienia opłacalności produkcji stada.

2. Opisuje metody i zastosowanie biotechnik rozrodu oraz strategii produkcyjnej w chowie i hodowli zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem przydatności tych metod w opracowywaniu planów i rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawnym zarządzaniem stadem.

Umiejętności:

1. Stosuje metody biotechniczne, posługuje się technikami zarządzania rozrodem zwierząt, dostosowując technologie produkcji do lokalnych warunków środowiskowych i potencjalnych możliwości gospodarstwa.

2. Wykazuje umiejętność zebrania danych, rozpoznania punktów krytycznych oraz analizy i interpretacji informacji z różnych źródeł odnoszących się do biotechnik, metod sterowania rozrodem i zarządzania produkcją w celu jej optymalizacji.

Kompetetencje społeczne:

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się, ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sterowania i zarządzania rozrodem w produkcji zwierzęcej.

2. Jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka oraz przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt.

3. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie sterowania rozrodem zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa.

4. W sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących problemów sterowania rozrodem zwierząt, jak również własnych działań w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne będą oceniane w następujacy sposób: <55% -niedostateczny (2,0), 56-60% -dostateczny (3,0), 61-70% -ponad dostateczny( 3,5), 71-80% -dobry (4,0), 81-90% -ponad dobry (4,5) i 91-100% bardzo dobry (5,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Maciej Murawski, Piotr Niedbała, Zenon Podstawski, Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Małgorzata Gumułka, Maciej Murawski, Piotr Niedbała, Zenon Podstawski, Tomasz Schwarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)