Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria bioprocesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.BIO.SI.HZOBY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria bioprocesowa
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 7 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu ilościowego opisu procesów i zjawisk występujących w przemianach z udziałem enzymów oraz z wykorzystaniem mikroorganizmów. W pierwszej części poza procesami podstawowymi (wymiana pędu, energii cieplnej i masy) omawianych jest kilka wybranych procesów jednostkowych bezpośrednio powiązanych z bioprocesami (filtracja, mieszanie i suszenie) Druga część dotyczy natomiast procesów reaktorowych i bioreaktorowych. Tutaj prezentowana jest wiedza z zakresu stechiometrii reakcji enzymatycznych i wzrostu biomasy, termodynamiki i kinetyki chemicznej a także opisu przemian w wybranych typach bioreaktorów

Pełny opis:

Podstawowe informacje o procesach i ich bilansowaniu (podział procesów, zmienne intensywne i ekstensywne, rodzaje bilansów, zasady sporządzania bilansu), Analiza wymiarowa.

Właściwości reologiczne materiałów pochodzenia biologicznego (płyny nieniutonowskie).

Przepływy przez złoża. Filtracja.

Mieszanie płynów i ciał stałych (stopień zmieszania, zapotrzebowanie mocy).

Suszenie (gazy wilgotne, statyka i kinetyka suszenia).

Elementy inżynierii reakcji chemicznych - enzymatycznych (stechiometria, równowaga chemiczna, krzywe kinetyczne, szybkość reakcji enzymatycznej, równanie kinetyczne i sposoby jego określenia, podstawowe układy reaktorowe).

Elementy inżynierii bioreaktorowej (stechiometria wzrostu biomasy, stopnie redukcji, właściwa szybkość wzrostu, modele wzrostu, projektowanie procesowe bioreaktorów pracujących okresowo i bioreaktorów przepływowych).

Literatura:

P. Lewicki (praca zbiorowa), Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, Warszawa 2005.

S. Ledakowicz, Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa 2014.

K. Szewczyk, Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, OWPW, Warszawa 2005.

J. Bałdyga, M. Henczka, W. Podgórska, Obliczenia w inżynierii bioreaktorów, OWPW, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

-

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie sprawozdań i kolokwiów.

Egzamin składa się z dwóch części: pytania testowe 14-16 pytań (test jednokrotnego wyboru) oraz 4-6 zadań obliczeniowych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Marcelina Nowak, Michał Pancerz, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ptaszek
Prowadzący grup: Anna Ptaszek, Paweł Ptaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)