Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budynki i infrastruktura dla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.BIK.SI.HZOKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budynki i infrastruktura dla koni
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla i użytkowanie koni 7 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Konie hodowane przez człowieka w zależności od rasy, sposobu użytkowania, metod wychowu i dobrostanu, na który w ostatnim okresie zwraca się szczególną uwagę mają różne potrzeby w stosunku do pomieszczeń i ich wyposażenia. W trakcie trwania przedmiotu studenci zapoznają się różnymi systemami utrzymywania koni, ich wadami i zaletami oraz zasadami lokalizacji budynków stajennych . Podane zostaną także normy dotyczące powierzchni, kubatury itp. budynków dla różnych grup koni i niezbędnych elementów ich wyposażenia. Omówione zostaną zasady projektowania pomieszczeń pomocniczych i obiektów towarzyszących oraz wybiegów i pastwisk. Na ćwiczeniach studenci dokonają pomiarów stajni dla koni znajdującej się w CBiE w Rząsce i wykonają jej rysunek techniczny. Na podstawie podanych wcześniej danych określą czy spełnia on wymogi i normy dobrostanu koni. Wykonają także plan sytuacyjny stadniny dla określonej rasy koni wykorzystując otrzymane indywidualnie dane

Pełny opis:

Wykłady

Czynniki decydujące o lokalizacji stajni, wybór miejsca dla obiektu hodowlanego

Wybór i charakterystyka materiałów budowlanych, instalacje w stajniach i pomieszczeniach pomocniczych

Kryteria podziału i charakterystyka poszczególnych systemów utrzymania koni, rodzaje stajni, ich przeznaczenie dla określonych grup koni

Minimalne warunki utrzymania koni. Normy powierzchni i kubatury

Elementy wyposażenia pomieszczeń stajennych w zależności od grupy koni i przeznaczenia ośrodka

Gospodarcze budynki towarzyszące i pomieszczenia pomocnicze

Ujeżdżalnie, podłoża, wyposażenie, budowle i urządzenia do treningu i ruchu koni

Okólniki i pastwiska, budowa ogrodzeń, materiały, konserwacja

Zagrożenia i profilaktyka w budynkach dla koni, konserwacja budynków

Infrastruktura i potrzeby małych obiektów hodowlanych i rekreacyjno sportowych, nakłady ponoszone na ich budowę lub adaptacje

Ćwiczenia

Cechy gatunkowe koni wynikające z ich ewolucji a optymalizacja systemów utrzymania

Omówienie projektu urządzenia obiektu hodowlanego i rekreacyjno-sportowego, założenia do projektu. Normy powierzchni i oświetlenia w pomieszczeniach dla koni, parametry zoohigieniczne w budynkach dla koni, wyposażenie stajni

Ćwiczenia wyjazdowe do ośrodka hodowlanego lub sportowo -rekreacyjnego

Wykonanie pomiarów stajni w Rząsce

Wykonanie rysunku technicznego stajni w Rząsce na podstawie przeprowadzonych pomiarów (rzut przyziemia, przekroje poprzeczne)

Określanie i wskazywanie wad i zalet stajni w Rząsce i ustalenie w jakim zakresie spełnia ona wymogi dobrostanu dla koni i obsługi

Wykonanie projektu planu sytuacyjnego wybranego ośrodka hodowlanego dla określonej rasy koni z uwzględnieniem usytuowania budynków stajennych względem siebie i stron świata, systemu utrzymania poszczególnych grup koni, obiektów pomocniczych i towarzyszących oraz plan pastwisk i okólników

Literatura:

1. Pirkelmann, Ahlswede, Zeitler-Feicht 2010. Hodowla koni. Organizacja stajni i żywienie. Wyd RM, Warszawa

2. Pruski W. 1960. Hodowla Koni. Tom I. PWRiL, Warszawa

3. Pruski W., Grabowski J., Chuch S. 1963. Hodowla Koni. Tom II. PWRiL, Warszawa

4. ZwolińskiJ. 1974. Hodowla Koni. PWRiL, Warszawa

Uzupełniająca

1. Dyrektywa UE 78/923/EEC z 19 czerwca 1978 r. dotycząca zawarcia Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt gospodarskich

2. Dyrektywa Rady 98/58/EC z 20 lipca 1998 roku o ochronie zwierząt trzymanych dla potrzeb gospodarskich

3. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U nr 106/03.poz.1002 – tekst jednolity);

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 2 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. 167/poz.1629 z 2003 oraz: Dz.U 47/04 poz.456; Dz.U 27/05 poz.228; Dz.U.181/05.poz. 1514).

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje czynniki decydujące o lokalizacji pomieszczeń dla koni, wskazuje na właściwe materiały budowlane oraz rozpoznaje instalacje w stajniach i pomieszczeniach pomocniczych

Charakteryzuje i rozróżnia typy stajni w powiązaniu z określonymi grupami koni, wskazuje minimalne warunki utrzymania koni i normy powierzchni, dobiera właściwe elementy wyposażenia pomieszczeń stajennych w zależności od grupy koni lub przeznaczenia ośrodka

Nazywa i opisuje budynki towarzyszące i pomieszczenia pomocnicze w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, rozpoznaje budowle i urządzenia do treningu i ruchu koni, ujeżdżalnie oraz okólniki i pastwiska

Rozróżnia zagrożenia w pomieszczeniach dla koni i wskazuje sposoby zapobiegania, proponuje różne warianty adaptacji obiektów na potrzeby ośrodków hodowli koni i opisuje ich infrastrukturę, wskazuje różnice w nakładach ponoszonych na budowę stajni i nakładach pracy w zależności od liczby koni czy systemu utrzymania

Umiejętności

Przeprowadza ocenę cech gatunkowych koni wynikających z ewolucji i zachowań wrodzonych pod kątem optymalizacji warunków utrzymania

Analizuje wymagania stawiane pomieszczeniom uwzględniając rasę, wiek i płeć koni, cechy klimatyczno-przyrodnicze terenu, system utrzymania, rodzaj ośrodka, sposób użytkowania czy kwalifikacje obsługi

Zgodnie ze zdobytą wiedzą weryfikuje zasady budownictwa dla koni wizytując wybrany ośrodek hodowlany lub sportowo -rekreacyjny podczas zajęć terenowych

W grupie oraz samodzielnie opracowuje i wykonuje projekt ośrodka hodowlanego lub sportowo-rekreacyjnego na podstawie indywidualnie przydzielonych założeń.

Kompetencje

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Ma świadomość dbania o kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z wymogami dobrostanu koni

Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją prac projektowych związanych z budownictwem dla koni i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zaliczenie na podstawie obrony wykonanych projektów; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.