Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing w produkcji zwierzęcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.ZMZ.SI.HZOTY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing w produkcji zwierzęcej
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Finansów Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza i ocena organizacji produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, poznanie wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej w gospodarstwie, jak również przedstawienie i analiza podstawowych zagadnień marketingowych.

Zakres przedmiotu obejmuje problematykę zarządzania i marketingu produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych, jej organizacyjne i ekonomiczne aspekty. Szczególną uwagę zwrócono na koszty wytworzenia produktów zwierzęcych i metody ich obliczania. Przedstawiono organizację i ekonomikę produkcji podstawowych produktów zwierzęcych. Ukazano powiązanie zarządzania produkcją zwierzęcą (gospodarstwem) z działaniami marketingowymi na rynku produktów żywnościowych w obszarze marketingu mix.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. 1g.

2. Bilans i analiza ekonomiczna w produkcji zwierzęcej. 1g.

3.Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym. 1g.

4.Koszty i nakłady w produkcji zwierzęcej. 1g.

5.Metody obliczania kosztów produkcji. 1g.

6.Zarządzanie gospodarką paszową w gospodarstwie rolniczym. 1g.

7.Metody wyceny produktów w gospodarstwie rolniczym. 1g.

8.Miary względne i bezwzględne opłacalności. 1g.

9.Istota i system marketingowy. 1g.

10.Zarządzanie strategiczne i marketingowe. 1g.

11.Strategie marketingowe w produkcji zwierzęcej 1g.

12.Istota marketingu operacyjnego–mix. 1g.

13.Promocja produktów pochodzenia zwierzęcego. 2g.

14.Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt towarzyszących i egzotycznych. 1g.

Ćwiczenia

1.Wprowadzenie do organizacji produkcji - czynniki produkcji, elementy składowe gospodarstwa, współzależności w produkcji rolniczej. 1g.

2.Podstawowe wskaźniki organizacji produkcji zwierzęcej - obrót stada, przykład obrotu stada bydła. Struktura inwentarza żywego, obsada inwentarza żywego. 1g.

3.Obliczanie stanów średniorocznych inwentarza żywego. Wskaźniki obrotu stada, obliczanie wydajności jednostkowych, pojęcie sztuki przeliczeniowej. 1g.

4.Powierzchnia paszowa. Mierniki powierzchni paszowej. 1g.

5.Siła robocza w gospodarstwie - rodzaje siły roboczej, wskaźniki zasobów pracy, wskaźniki technicznego uzbrojenia siły roboczej, środki trwałe w gospodarstwie. 1g.

6.Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem. Koszty w zarządzaniu gospodarstwem. Klasyfikacja kosztów. 1g.

7.Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem, podział kosztów pośrednich - metoda wskaźnikowa oraz według struktury kosztów bezpośrednich. Wpływ klucza podziałowego kosztów wspólnych na koszt jednostkowy. 1g.

8.Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem - rachunki pomocnicze w podejmowaniu decyzji, wycena produktów obrotu wewnętrznego. 1g.

9.Zarządzanie produkcją. Kategorie wynikowe, dochód rolniczy, wskaźnik opłacalności. 1g.

10.Podmioty rynku. Proces postępowania nabywcy na rynku. Segmentacja rynku. 1g.

11.Produkt w produkcji zwierzęcej. Cena instrumentem marketingowym. Strategie cenowe. 1g.

12.Zarządzanie marketingowe. Wybrane metody organizatorskie. Analiza SWOT. 1g.

13.Dystrybucja. Kanały dystrybucyjne. 1g.

14.Promocja produktów pochodzenia zwierzęcego.1g.

15.Kolokwium z calosci materiału I zaliczenie ćwiczeń. 1g.

Literatura:

1.Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2004.

2.Żmija J., Strzelczak L. (pod red.) Zarządzanie i marketing w agrobiznesie, Wyd. AR Kraków, 2000.

3.Żmija J. i in. 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, AR Zakład Agrobiznesu, Kraków.

4.Ziętara W.; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolnego, FAPA, Warszawa, 2003.

5.Raporty rynkowe IERiGŻ, MRiRW, ARR.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć (wykłady + ćwiczenia) student:

- posiada wiedzę teoretyczną z zarządzania produkcją zwierzęcą i gospodarstwem rolnym,

- posiada podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i ekonomiki wytwarzania podstawowych gałęzi produkcji w dziale produkcji zwierzęcej,

- posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku rolnego i marketingu operacyjnego,

- potrafi dostosować produkcję zwierzęcą do warunków przyrodniczych i ekonomicznych w gospodarstwie,

- potrafi obliczyć i zinterpretować wskaźniki stosowane w zarządzaniu gospodarstwem rolnym,

- posiada umiejętność zastosowania w praktyce elementów marketingu-mox.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość teoretycznych podstaw zarządzania produkcją zwierzęcą i gospodarstwem – egzamin – forma pisemna.

Znajomość zasad organizacji i ekonomiki produkcji podstawowych produktów zwierzęcych - egzamin – forma pisemna

Wiedza z zakresu elementów marketingu-mix – egzamin – forma pisemna.

Umiejętność obliczania kosztów, dochodów, nadwyżki bezpośredniej, opłacalności produkcji – zaliczenie w formie pisemnej

Umiejętności racjonalnego stosowania elementów marketingu-mix w zarządzaniu gospodarstwem (produkcją zwierzęcą) – zaliczenie w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.