Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.SEM.SL.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi publikacji naukowych oraz ich przygotowywania. Omówione zostaną sposoby posługiwania się bazami literaturowymi oraz wykorzystania bibliografii w procesie przygotowania pracy licencjackiej. Studenci zostaną również zapoznani z podstawowymi elementami prawa autorskiego i zagadnieniami etyki w badaniach naukowych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Praca dyplomowa licencjacka: wybór tematu pracy, procedura przygotowania i składania pracy, ocena pracy studenta przez opiekuna naukowego i pracy przez recenzenta, zasady dyplomowania.

2. Podstawowe bazy danych i ich wykorzystanie jako potencjalnych źródeł literatury związanej z wybranym tematem pracy dyplomowej.

3. Prezentacje ustne studentów dotyczące najnowszych osiągnięć biologii i/lub wybranych zagadnień biologii stosowanej.

4. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, prawo autorskie prawo autorskie, zasady etyczne w badaniach naukowych (na podstawie: Ustawy z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, z poźn. zmianami).

5. Podstawowe zasady i wskazówki wykorzystywane podczas przygotowania manuskryptu pracy licencjackiej: układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, dyskusja, podsumowanie lub wnioski, bibliografia, słowa kluczowe, streszczenie).

6. Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna.

7. Referowanie przez studentów założeń i poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

3. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83 (z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.); Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r.

2. Publikacje naukowe prowadzącego zajęcia oraz prace dyplomowe studentów.

3. Regulamin studiów 2017, § 25 (Praca dyplomowa)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i/lub rozumie:

- cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii;

- ogólne zasady przygotowania i pisania eksperymentalnych i przeglądowych prac licencjackich;

- zagadnienia związane z etyką w naukach przyrodniczych oraz podstawy prawa i własności intelektualnej;

- podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy licencjackiej.

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- wykorzystać i posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy licencjackiej;

- przygotować prezentację komputerową i wystąpienie ustnie korzystając z przeczytanej literatury naukowej

- przygotować manuskrypt pracy licencjackiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych;

- wykorzystać i stosować odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy licencjackiej;

- przygotować prezentację komputerową i wystąpienie ustne w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy licencjackiej.

Kompetencje społeczne:

Absolwent: - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy; formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień biologii

ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowy

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać ocenę pozytywną, student musi przygotować dwie prezentacje komputerowe i je wygłosić (pierwszą - dotyczącą najnowszych badań z zakresu biologii stosowanej; drugą - zawierającą założenia i poszczególne elementy pracy licencjackiej). Forma i treść prezentacji jest oceniana przez prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Krystyna Koziec, Magdalena Socha, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)