Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.EKO.SI.HZOBY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Ekonomia" przybliża problematykę gospodarczą zarówno w zakresie mikroekonomii, jak i makroekonomii. Omawiane są teoria równowagi rynkowej, zachowania konsumenta oraz wybrane elementy teorii kosztów. Analizowana jest także specyfika współczesnych modeli konkurencji rynkowej. Podczas wykładu poruszane są przede wszystkim problemy o charakterze makroekonomicznym. Kurs rozpoczyna się historycznym wprowadzeniem przybliżającym miejsce i znaczenie ekonomii wśród nauk. Przybliżana jest specyfika różnych systemów gospodarczych, problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego w kontekście zmian koniunkturalnych oraz polityki antycykliczne państwa, ze szczególną uwagą poświęconą politykom fiskalnej i monetarnej. Przybliżone zostają problemy bezrobocia i inflacji. Studenci zapoznają się również z problemami mikoekonomicznymi, w kontekście pracy nad własnymi założeniami biznesowymi.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wykład wprowadzający: omówienie pozycji ekonomii wśród nauk i jej powiązań z innymi dziedzinami. Podział ekonomii: pozytywna a normatywna oraz mikro i makroekonomia. Krótkie wprowadzenie dotyczące historii współczesnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

2. Systemy gospodarcze - krótka historia kapitalizmu.

3. Wzrost - rozwój - dobrobyt gospodarczy, jako uzupełniające się kategorie. Prezentacja danych empirycznych z zakresu omawianych kategorii.

4. Cykl koniunkturalny na przykładzie kryzysu roku 2008

5. Podejścia do gospodarowania - omówienie głównych szkół ekonomicznych w kontekście globalnych przemian gospodarczych.

6. Polityka fiskalna - znaczenie, narzędzia, oddziaływanie na koniunkturę gospodarczą. Jakie podatki płacimy w Polsce, z czego składa się budżet i na co wydaje się budżetowe środki?

7. Polityka monetarna - funkcja Banku Centralnego, metody oddziaływania na koniunkturę gospodarczą

8. Czym jest inflacja i deflacja? Przykład Polski i planu Balcerowicza

9. Czym jest bezrobocie? Perspektywy zatrudnienia młodzieży

10. Cechy współczesnej gospodarki w kontekście zjawiska globalizacji

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie - założenia biznesplanu oraz model równowagi rynkowej

2. Teoria konsumenta oraz kim jest mój konsument (biznesplan)

3. Modele konkurencji rynkowej oraz kim jest mój konkurent

4. Analiza otoczenia rynkowego

5. Koszty w ekonomii vs koszty księgowe

6. Formy prowadzenia działalności gospodarczej i źródła jej finansowania

7. Prezentacja biznesplanu

Literatura:

H. J. Chang, Ekonomia. Instrukcja obsługi. Wyd. Krytyki Politycznej, 2015.

Janusz Beksiak, "Ekonomia. Kurs podstawowy", Wyd. C.H. Beck, 2014

Z. Dach, B. Szopa,Podstawy makroekonomii, Wyd. PTE, 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- trafnie wskazuje złożoność problemów współczesnego świata i dylematów w polityce społeczno- gospodarczej państw na różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji -użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk) oraz ograniczeń budżetowych (krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczenia budżetowego konsumenta, linia jednakowego kosztu),

- przewiduje skutki wynikające z rodzaju prowadzonej działalności rynkowej podmiotów gospodarczych (rynek, struktury rynkowe, cena i ilość równowagi, zjawisko niedoboru i nadmiaru), zmian podstawowych determinant popytu i podaży oraz następstw zastosowania instrumentów interwencjonizmu państwowego,

- prognozuje efekty reakcji popytu i podaży wywołane zmianą ceny na podstawie zjawiska elastyczności cenowej, dochodowej i mieszanej),

- wymienia i definiuje rodzaje kosztów działalności gospodarczej według różnych kryteriów klasyfikacyjnych (koszty całkowite, krańcowe, przeciętne, stałe, zmienne, ekonomiczne, rachunkowe),

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- prawidłowo interpretuje makroekonomiczne procesy gospodarcze oraz wzajemne współzależności występujące w rozwoju gospodarczym (inflacja, bezrobocie, konsumpcja i oszczędności itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- potrafi zdefiniować i zilustrować graficznie fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki.

-potrafi sporządzić prosty biznesplan.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych głównych podmiotów gospodarki rynkowej, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności),

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się wynik testu końcowego obejmującego materiał z wykładu oraz ocena za biznesplan sporządzany podczas ćwiczeń i aktywność studenta na ćwiczeniach (plusy i minusy zdobywane w czasie ćwiczeń skutkują podniesieniem lub obniżeniem końcowej oceny za test).

Biznesplan oceniany jest poprzez pryzmat wymaganych w nim elementów oraz ich jakość.

Test oceniany jest zgodnie z modelem:

50%-60% dostateczny

61%-70% +dostateczny

71%-80% dobry

81%-90% +dobry

9

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink, Joanna Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.