Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.TOKS.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach prowadzonego przedmiotu studenci zapoznają się z ogólnymi informacjami dotyczącymi toksykologii współczesnej i aktualnymi problemami skażenia środowiska naturalnego. Omówione zostaną rodzaje ksenobiotyków, drogi wnikania oraz przemiany metaboliczne którym podlegają w organizmie. Studenci zapoznają się z metodami analitycznymi stosowanymi w toksykologii. Omówione zostaną skutki oddziaływania substancji endokrynnie aktywnych (PCB, dioksyny, ftalany, metale ciężkie, pestycydy) na układ rozrodczy zwierząt hodowlanych (ryby, ptaki, ssaki). Omówione zostaną zespoły niedoczynności i nadczynności gruczołów wydzielania wewnętrznego (tarczyca, przysadka, gonady). Ponadto zostanie omówiona bioakumulacja substancji toksycznych w łańcuchu troficznym oraz metody ich oznaczania.

Pełny opis:

Ogólne informacje dotyczące toksykologii współczesnej

Toksyczność różnych grup związków organicznych

Toksyczność różnych grup związków nieorganicznych

Drogi wnikania i przemiany ksenobiotyków w organizmie

Syntetyczne związki chemiczne a układ wydzielania wewnętrznego, zespoły niedoczynności lub nadczynności gruczołów u różnych zwierząt hodowlanych (ryby, ptaki, ssaki)

Czynniki warunkujące toksyczność

Metody analityczne stosowane w toksykologii

Wywiad toksykologiczny, pobieranie prób

Wpływ ksenobiotyków na wskaźniki hematologiczne krwi

"Ekologiczne kłamstwa"

Tworzywa sztuczne udogodnienia, czy realne zagrożenie?

Markery biochemiczne czynności gruczołów dokrewnych

Przygotowanie planu eksperymentów in vivo i in vitro z wybranymi ksenobiotykami

Literatura:

Brandys J., " Toksykologia wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1999.

Seńczuk W., "Toksykologia", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

Rejmer P., "Podstawy ekotoksykologii", Wydawnictwo Ekoinżynieraia, Lublin 1997.

Kime D.E., "Endocrine Disruption in Fish", Kluwer Academic Publishers , Boston 1998.

Krzymowski T. (2007). Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Makles Z., „Niebezpieczne dioksyny”, Arkady, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- budowę i właściwości chemiczne różnych związków chemicznych, w tym szkodliwych dla organizmów żywych

-podstawowe procesy wewnątrzkomórkowe zachodzące w prawidłowym i zanieczyszczonym ekosystemie

- ogólne procesy zachodzące w organizmach żywych narażanych na działanie substancji toksycznych

- podstawową wiedzę z zakresu toksykologii,

charakteryzuje i tłumaczy skutki oddziaływania ksenobiotyków na funkcje komórek, tkanek i układów organizmu

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- wyszukiwać i analizować dane pochodzące z różnych źródeł (np. bazy danych) dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu wykorzystania bioinżynierii do badań toksykologicznych

- indywidualnie i w zespole zaplanować i przeprowadzić prosty eksperyment badawczy z zakresu toksykologii oraz zinterpretować otrzymane wyniki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- świadomej oceny ryzyka i skutków wykonywanych analiz laboratoryjnych i efektów swojej pracy zawodowej

- pracy w grupie i kierowania małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Socha
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)