Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria tkankowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.TKA.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria tkankowa
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom najnowszych osiągnięć bioinżynierii komórek i tkanek zwierzęcych. Omówione zostaną podstawowe zasady konstrukcji tkanek i narządów ze szczególnym uwzględnieniem elementów macierzy pozakomórkowej. Przedstawione zostaną obecne możliwości i perspektywy inżynierii tkankowej pozwalające na rekonstrukcję narządów i tworzenie konstruktów tkankowych. Ćwiczenia zapoznają studentów z metodami izolacji i hodowli wybranych typów komórek macierzystych.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1.Bioinżynieria komórek i tkanek-rys historyczny, podstawowe pojęcia

2. Możliwości regeneracyjne tkanek i narządów a źródła materiału do inżynierii tkankowej

3. Elementy macierzy pozakomórkowej i ich rola w budowie tkanek i narządów

4. Oddziaływanie elementów macierzy pozakomórkowej z komórkami

5. Charakterystyka i zastosowanie biomateriałów w inżynierii tkankowej

6.Wykorzystanie komórek macierzystych w inżynierii tkankowej

7.Perspektywy rozwoju i wykorzystania inżynierii tkankowej w medycynie regeneracyjnej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student definiuje problematykę badawczą w obszarach inżynierii tkankowej. Charakteryzuje metody wykorzystywane do konstruowania tkanek i narządów zwierzęcych. Potrafi podać przykład przykłady i określić perspektywy inżynierii tkankowej

Rozróżnia budowe komórek, tkanek i narządów; ma wiedzę z zakresu perspektyw wykorzystanie inżynierii tkankowej

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zastosowania biomateriałów, elementów macierzy pozakomórkowej oraz komórek macierzystych w inżynierii tkankowej

Umiejętności:

Prawidłowo posługuje się terminologia i nomenklaturą z zakresu inżynierii tkankowej

Analizuje zależności pomiędzy budową narządów a ich funkcją

Potrafi korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwać dane z różnych źródeł dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu inżynierii tkankowej.

Kompetencje:

Prawidłowo formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z inżynierii tkankowej, rozumie potrzebę uczenia się całe życie

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowanie metod z zakresu metod inżynierii tkankowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na podstawie pisemnych odpowiedzi na 5 pytań opisowych/otwartych.

Czas trwania zaliczenia: 1 godzina zegarowa

Punktacja zaliczenia części dotyczącej wykładów:

Za każdą odpowiedź prawidłową – 2 punkty

Max ilość punktów: 10

Ocena dostateczna od 50%

Zakres ocen wg ilości uzyskanych punktów:

5-6 ocena dostateczna

6,5- ocena + dostateczna

7-8- ocena dobra

8,5- ocena + dobra

9-10 ocena bardzo dobra

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią wyliczoną z ocen z ćwiczeń i z wykładów (50%/50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Weronika Biernat, Karolina Fryc, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)