Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Markery genetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.MAR.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Markery genetyczne
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi typami markerów genetycznych i praktycznym wykorzystaniem ich w różnych dziedzinach nauki, w praktyce klinicznej, hodowlanej i medycynie sądowej. Omawiana jest grupa markerów opartych o polimorfizm grup krwi, białek surowicy krwi i erytrocytów a także białka polimorficzne mleka. Studenci zaznajamiani są z wykorzystaniem tej grupy markerów w medycynie i hodowli zwierząt. Omawiane są obszary polimorficzne DNA jądrowego i mitochondrialnego. Studenci uzyskują informacje o technikach wykorzystywanych do identyfikacji markerów genetycznych, a przede wszystkim molekularnych. Prezentowane jest wykorzystanie markerów molekularnych w diagnostyce chorób genetycznych, nowotworowych a także medycynie sądowej i hodowli zwierząt..

Pełny opis:

Definicja i rodzaje markerów genetycznych. Markery związane z kwasami nukleinowymi rodzaje, wykrywanie, zastosowanie w diagnostyce medycznej, medycynie sądowej, archeologii, analizie behawioralnej, systematyce organizmów

Wybrane przykłady markerów białkowych – przykłady wykorzystania w diagnostyce medycznej, podstawowe metody wykrywania markerów białkowych

Markery molekularne związane z genami: polimorfizm w obrębie intronów i eksonów, polimorfizm w obrębie rodzin genowych. Markery związane z niekodujacym DNA: metody badania polimorfizmu mini- i mikrosatelitarnego DNA. Polimorfizm sekwencji anonimowych, RAPD

Polimorfizm oraz markery mtDNA.

Markery molekularne i techniki ich identyfikacji w badaniach zmienności genetycznej zwierząt

Wykorzystanie markerów molekularnych w diagnostyce chorób genetycznych: markery wewnątrzgenowe i sprzężone z genami, których mutacje są przyczyną chorób genetycznych.

Molekularne markery nowotworowe. Geny supresorowe, onkogeny, geny mutatorowe. Metody cytogenetyczne i molekularne – badanie zmian w garniturze chromosomalnym – wykrywanie dziedzicznych predyspozycji do rozwoju nowotworów złośliwych. Biomarkery nowotworowe – wykrywane metodami biochemicznymi w surowicy krwi i innych płynach ustrojowych

Farmakogenetyka: rodzaje markerów molekularnych oraz ich wykorzystanie w określaniu wrażliwości na określone grupy leków.Markery molekularne stosowane w medycynie sądowej: sprawy o sporne ojcostwo, identyfikacja śladów biologicznych z miejsca przestępstwa.

Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach jedno- i wielogenowych cech użytkowych. Wykorzystanie markerów molekularnych w badania populacyjnych i filogenetycznych zwierząt i człowieka.

Markery białkowe. Identyfikacja polimorfizmu białek mleka w żelu poliakrylamidowym.

Wykorzystanie grup i białek polimorficznych krwi do oceny różnorodności genetycznej u zwierząt gospodarskich.

Izolacja gDNA z materiałów biologicznych, określenie przydatności izolatów do dalszych technik identyfikacji markerów molekularnych.

Markery wykorzystujące enzymy restrykcji, RFLP

Kryteria wyboru markerów w zadaniu badawczym. Uwzględnienie zaplecza, zaplanowanie materiałów i odczynników w samodzielnie zaplanowanym postępowaniu badawczym – projekt .

Literatura:

Brown TA., Genomy. Wyd. PWN 2009

Węgleński P., Genetyka molekularna, Wyd. PWN 2012

Pod red. Zwierzchowski L., Biotechnologia zwierząt, Wyd. PWN, 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kaczor
Prowadzący grup: Urszula Kaczor, Katarzyna Kirsz, Agnieszka Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)