Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.KON.NI.HZONY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla koni
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Hodowla zwierząt niestacjonarne 5 sem. obowiązkowe I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń. W ramach wykładów omawiane jest pochodzenie koniowatych, typy użytkowe i rasy koni hodowane w Polsce, różnorodność form użytkowania koni, wzrost, rozwój i wychów źrebiąt, metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, genetyczne uwarunkowanie niektórych cech. Ćwiczenia obejmują zajęcia teoretyczne, praktyczne i e-learningowe dotyczące obchodzenia się z koniem, pielęgnacji, elementów psychologii konia, oceny pokroju na podstawie bonitacji i pomiarów, wad kopyt i podkownictwa, identyfikacji koni, zootechnicznych aspektów rozrodu koni. Studenci poznają także podstawy użytkowania wierzchowego (rząd jeździecki) oraz zaprzęgowego (budowa i rodzaje uprzęży).

Pełny opis:

Wykłady

Systematyka, pochodzenie i przegląd koniowatych

Podstawy słownictwa hipologicznego

Typy użytkowe koni i czynniki je warunkujące

Rodzime rasy koni oraz rasy wywierające wpływ na ich hodowlę

Populacja koni na świecie i w Polsce, organizacja hodowli koni w Polsce

Różnorodność form użytkowania koni

Czynniki wpływające na wzrost, rozwój i wychów źrebiąt

Zasady pracy hodowlanej (metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej, selekcja, dobór

Problemy ochrony genetycznych zasobów koni

Konie dziko żyjące (zdziczałe)

Genetyczne uwarunkowanie niektórych cech

Ćwiczenia

Założenia do projektu ośrodka hodowlanego/stadniny, struktura stada, próby dzielności, obrót stada

Zasady żywienia koni, dawki pokarmowe

Budynki dla koni i pomieszczenia pomocnicze

Zasady zachowania się przy koniu, elementy psychologii koni

Budowa ciała konia, ocena pokroju, punktacja, pomiary, indeksy

Budowa i wady kopyt, podkownictwo

Określanie wieku koni, identyfikacja, maści, odmiany, odznaki

Obchodzenie się z koniem, pielęgnacja, przygotowanie do pokazów

Praca hodowlana - księgi stadne i rejestry dla koni (warunki i zasady wpisu)

Budowa uprzęży, siodła, ogłowi i pojazdów konnych

Kiełznanie, zaprzęganie, siodłanie

Zootechniczne aspekty rozrodu koni

Dyscypliny sportu jeździeckiego

Literatura:

1. Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. - Chów, hodowla i użytkowanie koni, t. I i II, Warszawa 1984

2. Kaproń M. - Nowoczesne metody doskonalenia koni, 1999

3. Kolstrung R., Silmanowicz P.,Stachurska A. - Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni, PWRiL, Warszawa 2004

4. Pruski W. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1960

5. Sasimowski E., Budzyński M. - Żywienie koni, PWRiL, Warszawa 1980

6. Zwoliński J. - Hodowla koni, PWRiL, Warszawa 1976

Uzupełniajaca

1. Brzeski E. - Użytkowanie koni, Kraków 1991

2. Kidd J. - Konie - ilustrowana encyklopedia, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 1995

3. Kulisa M., Pieszka M., Łuszczyński J. - Konie, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia pochodzenie koni, opisuje rodzaj Equus i rozróżnia jego gatunki i podgatunki, wymienia i charakteryzuje najważniejsze rasy koni hodowane w Polsce i na świecie, wyjaśnia podstawy słownictwa hipologicznego

Definiuje cechy koni wpływające na ich użytkowość, wskazuje kierunki użytkowania koni i opisuje typy użytkowe

Formułuje zasady pracy hodowlanej, opisuje metody oceny koni i wyjaśnia genetyczne uwarunkowania wybranych cech

Tłumaczy podstawowe pojęcia związane z rozrodem, wzrostem źrebiąt, objaśnia zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji, identyfikuje formy zachowań koni

Umiejętności

Analizuje i interpretuje wymagania koni pod względem pomieszczeń i żywienia uwzględniając rasę, wiek i płeć koni, cechy klimatyczno-przyrodnicze terenu, system utrzymania, rodzaj ośrodka, sposób użytkowania

Stosuje się do zasad zachowania się przy koniu, wykorzystuje elementy psychologii w obchodzeniu się z koniem i jego pielęgnacji

Sporządza pisemną, graficzną i punktową ocena pokroju konia uwzględniając znane mu wady budowy i postawy, wykonuje pomiary ciała i oblicza indeksy pokrojowe, ocenia wiek koni na podstawie wyglądu uzębienia i przeprowadza identyfikację zgodnie z istniejącymi wymogami

Prezentuje budowę rzędu jeździeckiego, uprzęży i pojazdów konnych, kiełzna, siodła i zaprzęga konie, dobiera dyscypliny sportu jeździeckiego do określonego sposobu użytkowania koni

Interpretuje zootechniczne aspekty rozrodu koni wykorzystując zasady pracy hodowlanej na bazie ksiąg stadnych, rejestrów i dokumentacji hodowlanej

Kompetencje

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Ma świadomość postępowania zgodnie z wymogami dobrostanu koni w trosce o właściwe kształtowanie środowiska naturalnego

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na pytania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50.%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.