Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia i ochrona wód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.HYD.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia i ochrona wód
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt 5 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie zagadnień dotyczących biologicznej charakterystyki środowiska wodnego, najważniejszych organizmów występujących w naszych wodach śródlądowych, rodzajów zanieczyszczeń wód oraz charakterystyki ich źródeł. Istotnym celem jest także zrozumienie związków i zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz ich roli w przekształcaniu substancji i energii w hydrosferze, jak również wpływu różnych zanieczyszczeń wód na organizmy żywe.

Pełny opis:

Studenci zostaną zaznajomieni z hydrobiologiczną charakterystyką różnych typów wód śródlądowych. Omówione zostaną także podstawowe czynniki fizykochemiczne środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na liczebność i bioróżnorodność organizmów roślinnych i zwierzęcych. W ramach wykładów studenci poznają klasyfikację wód oraz wskaźniki jakości wody brane pod uwagę przy ocenie, jak również zasady i sposoby monitoringu jakości wody. Podczas kursu zostanie omówiona ustawa Prawo Wodne (DzU Nr 115, poz. 1229) ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących ochrony wód.

Na zajęciach ćwiczeniowych studenci zapoznają się z charakterystyką podstawowych formacji biocenotycznych środowiska wodnego (planktonu, bentosu, peryfitonu, nektonu) obejmującą poznanie przystosowań organizmów roślinnych i zwierzęcych do życia w określonych typach i strefach środowiska wodnego, ich rolę w ekosystemie wodnym oraz rozpoznawanie wybranych przedstawicieli organizmów planktonowych, bentosowych i peryfitonowych. Studenci poznają aktualną ocenę jakości wód w województwie małopolskim wraz ze źródłami skażenia mającymi wpływ na jej wynik, co pozwoli na prowadzenie dyskusji o skuteczności realizacji istniejących programów ochrony środowiska i sposobach poprawy stanu wód.

Tematyka wykładów:

Typy wód śródlądowych;

Hydrobiologiczna charakterystyka cieków wodnych;

Hydrobiologiczna charakterystyka zbiorników wodnych;

Rola czynników fizykochemicznych w środowisku wodnym;

Obieg materii i przepływ energii w środowisku wodnym;

Klasyfikacja i charakterystyka zanieczyszczeń wód;

Wpływ zanieczyszczeń wód na organizmy żywe;

Klasyfikacja prezentowania stanu wód według aktualnego ustawodawstwa;

Przedstawienie aktualnego stanu wód w województwie na podstawie ostatniego raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

Charakterystyka ustawy prawo wodne;

Programy krajowe i regionalne ochrony środowiska.

Tematyka ćwiczeń:

Cechy i przystosowania organizmów planktonowych do życia w toni wodnej;

Hydrobiologiczna charakterystyka organizmow planktonowych;

Hydrobiologiczna charakterystyka makrofitow;

Hydrobiologiczna charakterystyka organizmów zoobentosowych;

Hydrobiologiczna charakterystyka organizmów peryfitonowych i nektonowych;

Ryby jako organizmy nektonowe - występowanie, systematyka, morfologia i anatomia;

Metody ilościowej i jakościowej analizy planktonu i bentosu;

Sposoby monitoringu wód w zależności od sposobów ich wykorzystania: monitoring wód pitnych, wód znajdujących się w obszarach chronionych, wód narażonych na skażenie azotem ze źródeł rolniczych, wód przeznaczonych na kąpieliska, wód pod względem bytowania w nich ryb;

Ekosystemy zależne od wody - wycieczka do lasu łęgowego;

Degradacja środowiska wodnego – Analiza znanych źródeł skażenia wód powierzchniowych;

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi – charakterystyka form ochrony wód realizowanych w Polsce.

Literatura:

Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

Chełmicki W. - Degradacja i ochrona wód . Cz. I i II. Wyd. UJ 1997 i 1999.

Chełmicki W. - Woda Zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2002

Prawo Wodne – Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229, 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

hydrobiologiczną charakterystykę różnych typów wód śródlądowych

wpływ czynników fizykochemicznych środowiska wodnego na organizmy wodne oraz zjawiska związane z obiegiem materii i energii w środowisku wodnym

zagrożenia związane z degradacją ekosystemów wodnych, oraz zasady ochrony wód

rolę i znaczenie bioinżynierii dla środowiska wodnego, zasady biotechnologii ochrony wód

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

analizować cechy, przystosowania do życia w specyficznych biocenozach i ekosystemach oraz zależności między różnymi organizmami wodnymi

dokonywać analizy ilościowej i jakościowej prób planktonowych i bentosowych

wykonywać podstawowe pomiary parametrów opisujących skażenie wód i oceniać ich wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

poszerzania własnej wiedzy dotyczącej znajomości organizmów wodnych oraz interakcji pomiędzy nimi a środowiskiem wodnym

oceny ryzyka i skutków wykonywanej działalności w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa na środowisko wodne

dostrzegania znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i ochronę środowiska wodnego

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę na zakończenie kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru,

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chyb
Prowadzący grup: Jarosław Chyb, Ewa Łuszczek-Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie zagadnień dotyczących biologicznej charakterystyki środowiska wodnego, najważniejszych organizmów występujących w naszych wodach śródlądowych, rodzajów zanieczyszczeń wód oraz charakterystyki ich źródeł. Istotnym celem jest także zrozumienie związków i zależności pomiędzy różnymi organizmami wodnymi oraz ich roli w przekształcaniu substancji i energii w hydrosferze, jak również wpływu różnych zanieczyszczeń wód na organizmy żywe.

Pełny opis:

Studenci zostaną zaznajomieni z hydrobiologiczną charakterystyką różnych typów wód śródlądowych. Omówione zostaną także podstawowe czynniki fizykochemiczne środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na liczebność i bioróżnorodność organizmów roślinnych i zwierzęcych. W ramach wykładów studenci poznają klasyfikację wód oraz wskaźniki jakości wody brane pod uwagę przy ocenie, jak również zasady i sposoby monitoringu jakości wody. Podczas kursu zostanie omówiona ustawa Prawo Wodne (DzU Nr 115, poz. 1229) ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących ochrony wód.

Na zajęciach ćwiczeniowych studenci zapoznają się z charakterystyką podstawowych formacji biocenotycznych środowiska wodnego (planktonu, bentosu, peryfitonu, nektonu) obejmującą poznanie przystosowań organizmów roślinnych i zwierzęcych do życia w określonych typach i strefach środowiska wodnego, ich rolę w ekosystemie wodnym oraz rozpoznawanie wybranych przedstawicieli organizmów planktonowych, bentosowych i peryfitonowych. Studenci poznają aktualną ocenę jakości wód w województwie małopolskim wraz ze źródłami skażenia mającymi wpływ na jej wynik, co pozwoli na prowadzenie dyskusji o skuteczności realizacji istniejących programów ochrony środowiska i sposobach poprawy stanu wód.

Tematyka wykładów:

Typy wód śródlądowych;

Hydrobiologiczna charakterystyka cieków wodnych;

Hydrobiologiczna charakterystyka zbiorników wodnych;

Rola czynników fizykochemicznych w środowisku wodnym;

Obieg materii i przepływ energii w środowisku wodnym;

Klasyfikacja i charakterystyka zanieczyszczeń wód;

Wpływ zanieczyszczeń wód na organizmy żywe;

Klasyfikacja prezentowania stanu wód według aktualnego ustawodawstwa;

Przedstawienie aktualnego stanu wód w województwie na podstawie ostatniego raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

Charakterystyka ustawy prawo wodne;

Programy krajowe i regionalne ochrony środowiska.

Tematyka ćwiczeń:

Cechy i przystosowania organizmów planktonowych do życia w toni wodnej;

Hydrobiologiczna charakterystyka organizmow planktonowych;

Hydrobiologiczna charakterystyka makrofitow;

Hydrobiologiczna charakterystyka organizmów zoobentosowych;

Hydrobiologiczna charakterystyka organizmów peryfitonowych i nektonowych;

Ryby jako organizmy nektonowe - występowanie, systematyka, morfologia i anatomia;

Metody ilościowej i jakościowej analizy planktonu i bentosu;

Sposoby monitoringu wód w zależności od sposobów ich wykorzystania: monitoring wód pitnych, wód znajdujących się w obszarach chronionych, wód narażonych na skażenie azotem ze źródeł rolniczych, wód przeznaczonych na kąpieliska, wód pod względem bytowania w nich ryb;

Ekosystemy zależne od wody - wycieczka do lasu łęgowego;

Degradacja środowiska wodnego – Analiza znanych źródeł skażenia wód powierzchniowych;

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami punktowymi i obszarowymi – charakterystyka form ochrony wód realizowanych w Polsce.

Literatura:

Bieniarz K., Epler P., Chyb J. – Hydrozoologia- Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2008

Bieniarz K., Kownacki A., Epler P. - Biologia Stawów Rybnych – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego 2003

Stańczykowska A.- Zwierzęta bezkręgowe naszych wód – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1986

Jura Cz.– Bezkręgowce – Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

Chełmicki W. - Degradacja i ochrona wód . Cz. I i II. Wyd. UJ 1997 i 1999.

Chełmicki W. - Woda Zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2002

Prawo Wodne – Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229, 2001

Uwagi:

Pozytywną ocenę na zakończenie kursu student uzyskuje na podstawie:

Ćwiczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru,

Kolokwium zaliczeniowe w formie odpowiedzi pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)