Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Embriologia i biologia rozrodu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.4s.EMB.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Embriologia i biologia rozrodu zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia IV sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi rozwój embrionalny i funkcje rozrodcze zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich, towarzyszących i laboratoryjnych. Na wykładach omawiane są m. in. sposoby rozmnażania się zwierząt, determinacji płci, gametogeneza, hormonalna regulacja funkcji rozrodczych ssaków, mechanizmy zapłodnienia, przed- i poimlantacyjny rozwój zarodka, funkcje łożyska, a także możliwości sterowania cyklem rujowych i owulacją. Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje anatomię funkcjonalną układu rozrodczego samców i samic, ocenę przydatności samców i samic do rozrodu, ocenę budowy gamet, inseminację, diagnostykę ciąży, ocenę budowy łożysk, przebieg porodu i okresu okołoporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są głównie na materiale izolowanym po uboju i/lub kastracji oraz na zwierzętach gospodarskich utrzymywanych na terenie Stacji Doświadczalnej Katedry.

Pełny opis:

Wykłady

Embriologia i rozród zwierząt– rozwój badań; Sposoby rozmnażania w świecie zwierząt, partenogeneza. Etapy i podstawowe procesy ontogenezy; Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, zstępowanie jąder. Spermatogeneza, najądrza i ich funkcje, ultrastruktura plemnika ssaka; Frakcje i właściwości nasienia, możliwości konserwacji gamet męskich w aspekcie zachowania bioróżnorodności. Dojrzałość płciowa i hodowlana samców i samic; Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca. Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy, cykl rujowy, sezonowość. Oogeneza, folikulogeneza. Typy i mechanizmy owulacji; zaplemnienie, etapy i mechanizmy zapłodnienia. Kontrola cyklu rujowego i owulacji, metody indukowania superowulacji u samic zwierząt gospodarskich; Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka. Diapauza embrionalna, implantacja, rozwój błon płodowych; Gastrulacja, organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie. Funkcje łożyska; Ciąża pojedyncza i mnoga; Porody.

Ćwiczenia

Gonady i gamety męskie: ocena budowy morfologicznej i histologicznej gonad; Zachowanie płciowe, badanie kliniczne, ocena przydatności samca do rozrodu (buhaj/ogier); Pobieranie i ocena szacunkowa nasienia (buhaj/ogier); Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich: morfologia i koncentracja; Konserwacja nasienia, rozrzedzalniki, przygotowanie nasienia do inseminacji, dawki inseminacyjne; Gonady i gamety żeńskie ssaków: ocena budowy morfologicznej i histologicznej jajników, budowa i ocena komórek jajowych na dostępnym materiale; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, zachowanie płciowe, ocena faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cytologiczne metody oceny faz cyklu rujowego samic zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących (mysz, szczur, pies); Inseminacja samic zwierząt gospodarskich na przykładzie krowy i/lub klaczy; Rozwój zarodkowy bezkręgowców na przykładzie nicienia C.Elegans: cykl życiowy nicienia, ocena stadiów rozwoju zarodków nicieni; Układ rozrodczy i rozwój zarodka kury: omówienie, demonstracje i ocena stadiów rozwojowych zarodków kurzych; Metody diagnostyki ciąży, przebieg ciąży u samic zwierząt gospodarskich; Budowa łożysk - ocena porównawcza na izolowanym materiale (koty, psy, bydło, konie, świnie); Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie klaczy i krowy; Wybrane aspekty neonatologii.

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

1). Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007;

2). Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007;

3). Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001;

4). Jura Cz., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, Warszawa 2005;

5) Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie: najważniejsze odkrycia z zakresu rozwoju badań nad embriologią i biologią rozrodu zwierząt i ich znaczenie; Etapy i podstawowe procesy ontogenezy; czynniki warunkujące determinację płci, embriogenezę układu rozrodczego ssaków; pojęcie dojrzałości płciowej i hodowlanej samic i samców zwierząt gospodarskich, mechanizmy endokrynne i ich znaczenie w regulacji funkcji rozrodczych samców i samic; przebieg spermatogenezy, właściwości nasienia, możliwości konserwacji gamet męskich w aspekcie ich wykorzystania w biotechnikach rozrodu i znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności zwierząt; Przebieg oogenezy i folikulogenezy, typy owulacji, etapy i mechanizmy zapłodnienia, etapy wczesnego rozwoju zarodkowego; metody sterowania cyklem rujowym i owulacją, możliwości ich wykorzystania w hodowli zwierząt; podstawowe pojęcia z zakresu gastrulacji i organogenezy, przebieg implantacji, rozwój błon płodowych, typy i funkcje łożysk, przebieg ciąży i porodu u zwierząt gospodarskich.

Umiejętności:

Student potrafi: zidentyfikować narządy rozrodcze samców i samic, ocenić budowę histomorfologiczną gonad i morfologię gamet; ocenić zachowanie płciowe samców zwierząt gospodarskich, przygotować niezbędne wyposażenie do oceny nasienia, ocenić parametry makro- i mikroskopowe nasienia, obliczyć koncentrację plemników, rozrzedzić nasienie, przygotować do inseminacji/transportu; rozpoznać objawy rujowe samic zwierząt gospodarskich, przygotować zaplecze laboratoryjne do zabiegu inseminacji; na podstawie rozmazów cytologicznych z pochwy potrafi rozpoznać ruję u samic zwierząt laboratoryjnych; identyfikuje osobniki dorosłe, stadia larwalne i zarodkowe nicienia C.elegans; z wykorzystaniem specjalistycznego klucza ocenić stadium rozwoju zamarłego zarodka kury; identyfikuje łożyska ssaków; potrafi wymienić metody stosowane w diagnostyce ciąży i zachować się w trakcie porodu samic zwierząt gospodarskich

Kompetencje społeczne:

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy kierunkowej; jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe; wykazuje się kreatywnością w pracy zespołowej, potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: test jednokrotnego wyboru/półotwarty (lub w formie ustnej) obejmujący zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 60%; Ćwiczenia: kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń, udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu stanowi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Patrycja Mrowiec, Krzysztof Pawlak, Magdalena Profaska, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi rozwój embrionalny i funkcje rozrodcze zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich, towarzyszących i laboratoryjnych. Na wykładach omawiane są m. in. sposoby rozmnażania się zwierząt, determinacji płci, gametogeneza, hormonalna regulacja funkcji rozrodczych ssaków, mechanizmy zapłodnienia, przed- i poimlantacyjny rozwój zarodka, funkcje łożyska, a także możliwości sterowania cyklem rujowych i owulacją. Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje anatomię funkcjonalną układu rozrodczego samców i samic, ocenę przydatności samców i samic do rozrodu, ocenę budowy gamet, inseminację, diagnostykę ciąży, ocenę budowy łożysk, przebieg porodu i okresu okołoporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są głównie na materiale izolowanym po uboju i/lub kastracji oraz na zwierzętach gospodarskich utrzymywanych na terenie Stacji Doświadczalnej Katedry.

Pełny opis:

Wykłady

Embriologia i rozród zwierząt– rozwój badań; Sposoby rozmnażania w świecie zwierząt, partenogeneza. Etapy i podstawowe procesy ontogenezy; Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, zstępowanie jąder. Spermatogeneza, najądrza i ich funkcje, ultrastruktura plemnika ssaka; Frakcje i właściwości nasienia, możliwości konserwacji gamet męskich w aspekcie zachowania bioróżnorodności. Dojrzałość płciowa i hodowlana samców i samic; Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca. Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy, cykl rujowy, sezonowość. Oogeneza, folikulogeneza. Typy i mechanizmy owulacji; zaplemnienie, etapy i mechanizmy zapłodnienia. Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka. Kontrola cyklu rujowego i owulacji, metody indukowania superowulacji u samic zwierząt gospodarskich; Diapauza embrionalna, implantacja, rozwój błon płodowych; Gastrulacja, organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie. Funkcje łożyska; Ciąża pojedyncza i mnoga; Porody.

Ćwiczenia

Gonady i gamety męskie: ocena budowy morfologicznej i histologicznej gonad; Zachowanie płciowe, badanie kliniczne, ocena przydatności samca do rozrodu (buhaj/ogier); Pobieranie i ocena szacunkowa nasienia (buhaj/ogier); Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich: morfologia i koncentracja; Konserwacja nasienia, rozrzedzalniki, przygotowanie nasienia do inseminacji, dawki inseminacyjne; Gonady i gamety żeńskie ssaków: ocena budowy morfologicznej i histologicznej jajników, budowa i ocena komórek jajowych na dostępnym materiale; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, zachowanie płciowe, ocena faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cytologiczne metody oceny faz cyklu rujowego samic zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących (mysz, szczur, pies); Inseminacja samic zwierząt gospodarskich na przykładzie krowy i/lub klaczy; Rozwój zarodkowy bezkręgowców na przykładzie nicienia C.Elegans: cykl życiowy nicienia, ocena stadiów rozwoju zarodków nicieni; Układ rozrodczy i rozwój zarodka kury: omówienie, demonstracje i ocena stadiów rozwojowych zarodków kurzych; Metody diagnostyki ciąży, przebieg ciąży u samic zwierząt gospodarskich; Budowa łożysk - ocena porównawcza na izolowanym materiale (koty, psy, bydło, konie, świnie); Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie klaczy i krowy; Wybrane aspekty neonatologii.

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

1). Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007;

2). Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007;

3). Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001;

4). Jura Cz., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, Warszawa 2005;

5) Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Barbara Kij-Mitka, Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Krzysztof Pawlak, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami biologicznymi regulującymi rozwój embrionalny i funkcje rozrodcze zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich, towarzyszących i laboratoryjnych. Na wykładach omawiane są m. in. sposoby rozmnażania się zwierząt, determinacji płci, gametogeneza, hormonalna regulacja funkcji rozrodczych ssaków, mechanizmy zapłodnienia, przed- i poimlantacyjny rozwój zarodka, funkcje łożyska, a także możliwości sterowania cyklem rujowych i owulacją. Zakres tematyczny ćwiczeń obejmuje anatomię funkcjonalną układu rozrodczego samców i samic, ocenę przydatności samców i samic do rozrodu, ocenę budowy gamet, inseminację, diagnostykę ciąży, ocenę budowy łożysk, przebieg porodu i okresu okołoporodowego. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne prowadzone są głównie na materiale izolowanym po uboju i/lub kastracji oraz na zwierzętach gospodarskich utrzymywanych na terenie Stacji Doświadczalnej Katedry.

Pełny opis:

Wykłady

Embriologia i rozród zwierząt– rozwój badań; Sposoby rozmnażania w świecie zwierząt, partenogeneza. Etapy i podstawowe procesy ontogenezy; Embriogeneza układu rozrodczego ssaków, zstępowanie jąder. Spermatogeneza, najądrza i ich funkcje, ultrastruktura plemnika ssaka; Frakcje i właściwości nasienia, możliwości konserwacji gamet męskich w aspekcie zachowania bioróżnorodności. Dojrzałość płciowa i hodowlana samców i samic; Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samca. Hormonalna regulacja funkcji rozrodczych samicy, cykl rujowy, sezonowość. Oogeneza, folikulogeneza. Typy i mechanizmy owulacji; zaplemnienie, etapy i mechanizmy zapłodnienia. Typy bruzdkowania i przedimplantacyjny rozwój zarodka. Kontrola cyklu rujowego i owulacji, metody indukowania superowulacji u samic zwierząt gospodarskich; Diapauza embrionalna, implantacja, rozwój błon płodowych; Gastrulacja, organogeneza, listki zarodkowe i ich różnicowanie. Funkcje łożyska; Ciąża pojedyncza i mnoga; Porody.

Ćwiczenia

Gonady i gamety męskie: ocena budowy morfologicznej i histologicznej gonad; Zachowanie płciowe, badanie kliniczne, ocena przydatności samca do rozrodu (buhaj/ogier); Pobieranie i ocena szacunkowa nasienia (buhaj/ogier); Ocena mikroskopowa szczegółowa nasienia samców zwierząt gospodarskich: morfologia i koncentracja; Konserwacja nasienia, rozrzedzalniki, przygotowanie nasienia do inseminacji, dawki inseminacyjne; Gonady i gamety żeńskie ssaków: ocena budowy morfologicznej i histologicznej jajników, budowa i ocena komórek jajowych na dostępnym materiale; Ocena przydatności samic zwierząt gospodarskich do rozrodu, zachowanie płciowe, ocena faz cyklu rujowego (klacz, krowa); Cytologiczne metody oceny faz cyklu rujowego samic zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących (mysz, szczur, pies); Inseminacja samic zwierząt gospodarskich na przykładzie krowy i/lub klaczy; Rozwój zarodkowy bezkręgowców na przykładzie nicienia C.Elegans: cykl życiowy nicienia, ocena stadiów rozwoju zarodków nicieni; Układ rozrodczy i rozwój zarodka kury: omówienie, demonstracje i ocena stadiów rozwojowych zarodków kurzych; Metody diagnostyki ciąży, przebieg ciąży u samic zwierząt gospodarskich; Budowa łożysk - ocena porównawcza na izolowanym materiale (koty, psy, bydło, konie, świnie); Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie klaczy i krowy; Wybrane aspekty neonatologii.

Literatura:

Literatura podstawowa przedmiotu:

1). Krzymowski T. (praca zbiorowa): Biologia rozrodu zwierząt, Tom 1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy; Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007;

2). Strzeżek J. (praca zbiorowa), Biologia rozrodu zwierząt, Tom 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozwodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007;

3). Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia. PWRiL, Warszawa, 2001;

4). Jura Cz., Klag J. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, PWN, Warszawa 2005;

5) Bielański A, Tischner M.: Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wyd. Drukrol, 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Marcin Lis, Wiesława Młodawska, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Marcin Lis, Wiesława Młodawska, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)